Siirry sisältöön

Sinä olet valtion virkamies

Puolustusvoimien ammattisotilaalle (virkamiehelle) on määritelty runsaasti velvollisuuksia. Mitä kaikkea kuuluu valtion virkamiehenä olemiseen on hyvin monelle usein epäselvää. Virkamiehenä oleminen on viran hoitamista, asiakokonaisuus johon sisältyy velvoitteita ja myös oikeuksia.

Osaava jäsen -konseptin tarkoituksena onOsaavaJäsen jäsenistön tietoisuuden kasvattaminen niin palvelussuhteen ehdoista kuin myös virkamiehenä olemisesta. Seuraavassa muutamia nostoja, jotka vaikuttavat ammattisotilaan arkeen henkilöstöryhmästä riippumatta.

Virkavala ja vakuutus

Laki ja asetus määrittää myös Puolustusvoimien virkamiehen osalta velvollisuuden vannoa virkavala tai antaa virkavakuutus siinä vaiheessa kun aloitamme viranhoidon. Asetuksessa on määritelty vielä, että se annetaan nimittävälle viranomaiselle tai joukko-osaston tai sitä vastaavan hallintoyksikön päällikölle. Tilaisuuden tulisi muistuttaa uutta virkamiestä, että viranhoitaminen on arvostettu tehtävä johon liittyy vastuuta enemmän kuin moneen muuhun työhön.

Käyttäytymisvelvoite

Laki Puolustusvoimista antaa myös muun virkamieslainsäädännön vaatimusten lisäksi velvoitteita käyttäytymiseen liittyen. Ammattisotilailta edellytetään niin virkatehtävissä kun yksityiselämässäkin sellaista käyttäytymistä, ettei se vaaranna luottamusta Puolustusvoimien kykyyn hoitaa sille asetettuja tehtäviä. Ammattisotilas ei siis ole määräysten ulkopuolella poistuessaan virkapaikasta ja tehtävästä. Olemme virkamiehiä ja ammattisotilaita siis vapaa-ajallemmekin.

Sotilaan peruskunto ja taidot

Ammattisotilaille on määritelty lakiperusteisesti velvollisuus ylläpitää virkatehtäviensä edellyttämää peruskuntoa ja perustaitoja. On siis huomioitava, että eri tehtävissä vaadittavat osaamiset ja kuntotasot pohjautuvat lakitasoiseen määrittelyyn ei vain Puolustusvoimien omaan ajatukseen. On siis huolehdittava vuosittaisten kuntovaatimusten täyttymisestä ja tehtävissä vaadittavien osaamisten hankkimisesta ja ylläpitämisestä.

Virkamiesten sivutoimet

Virkamiehillä on velvollisuus hakea sivutoimilupaa tai tehdä sivutoimi-ilmoitus. Jos virkamies ei näin tee, hän menettelee virkavelvollisuuksien vastaisesti. Puolustusvoimien ja sen virkamiesten puolueettomuuteen on ulkopuolisten pystyttävä luottamaan. Tähän liittyvät olennaisesti myös työt joita ammattisotilaat tekevät virkatehtävien hoidon ulkopuolisella ajalla.

Mikäli ammattisotilas tarvitsee työaikaa sivutoimen tekemiseen, on hänen tehtävä siitä hakemus asianmukaiselle viranomaiselle. Ammattisotilaiden on syytä tehdä myös sivutoimi-ilmoitus työajan ulkopuolisesta työstä. Edellä mainituilla toimenpiteillä varmistetaan Puolustushallinnon toiminnan läpinäkyvyys ja luotettavuus.

Edellä on kuvattu vain muutamia asioita, jotka erottavat ammattisotilaat monesta muusta työntekijäryhmästä. Ammattisotilaiden on muistettava, että virkaan astumisesta lähtien olemme monessa mielessä suurennuslasin alla niin virkatehtävissä kun vapaa-ajallakin. Viranhoitoon liittyvien asiakokonaisuuksien tunnistaminen ja ymmärtäminen on samalla kasvamista ja kehittymistä virkamiehenä.

Jokaisella on velvollisuus perehtyä asiaan; ” Minä olen Valtion Virkamies”.


Tomi Malkamäki

Pääluottamusmies

Ilmavoimat

  • Virkamies on lomansa ansainnut

    Jokaisella virkamiehellä on oikeus palkalliseen vuosilomaan. Loman tarkoituksena on mahdollistaa palautuminen pidemmän työjakson aiheuttamasta kuormituksesta.

  • Vuosilomien suunnittelu

    Tulevan lomakauden lomat suunnitellaan vuoden alussa vuosilomasuunnitelmassa. Suunnitellut lomat vahvistetaan huhtikuun loppuun mennessä. Vahvistetuista lomista voidaan poiketa sopimalla tai erityisen painavasta syystä.

  • Tapaturma työtehtävissä

    Työssä voi syntyä vamma, jota Valtiokonttori ei korvaa työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Korvaus voidaan evätä, jos tapaturman määritelmä ei täyty. Puolustusvoimat on laajentanut sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja vammojen tutkimuksen ja hoidon osalta.