Siirry sisältöön

Virkamiehellä on oikeus muutto- ja siirtokorvauksiin

Muutolla tarkoitetaan virkamiehen pysyväisluonteista siirtymistä toiselle paikkakunnalle. Muuttoon tulee liittyä vakituisena asuntona olevan kodin tai muun asuintilan muuttuminen.

Muuttokustannuksista on sovittu tarkentavalla virkaehtosopimuksella. Sopimuksen määräykset koskevat puolustusvoimien virkamiesten kotimaassa tapahtuneiden siirtojen perusteella tehdyistä muutoista suoritettavia korvauksia.

Puolustusvoimien virkamies on velvollinen Ammattisotilas_aliupseeri_muutto_KuvaAstaRuuskanensiirtymään toiseen puolustusvoimien virkaan tai tehtävään, kun se on tarpeen tehtävien hoidon tai asianomaisen palveluksen asianmukaista järjestelyä varten. Siirtojen tulee perustua ensisijaisesti siirrettävän henkilön vapaaehtoisuuteen, eikä siitä saa koitua kohtuutonta haittaa siirtyvälle virkamiehelle tai tämän perheelle. Puolustusvoimien palvelukseen hakeutuvat tietävät velvollisuudesta etukäteen.

Virkamiehellä on oikeus saada kotimaassa tapahtuneiden siirtojen perusteella seuraavia korvauksia:

 • Virkamiehen ja perheen matkustamiskustannukset muuttomatkalta

 • Päiväraha muuttoon käytetyltä ajalta

 • Tavanomaisen koti-irtaimiston kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset

 • Muuttoraha

 • Virkamiehen ja hänen perheenjäsenensä tekemät tutustumismatkat uudelle sijoituspaikkakunnalle

 • Majoittumiskorvausta erityisistä asumiskustannuksista

 • Perheellisten virkamiesten erityiskorvaus perheestään erillä asuvalle

 Muuttokorvasta ei makseta

 • Kun sopimuksen mukainen paikkakunta ei muutu.

 • Kun siirron takia virkamiehen työmatka on enintään 50 kilometriä yhteen suuntaan lyhintä yleistä tieliikenneväylää pitkin.

 • Mikäli virkamies itse pyytää siirtoa, eikä siirtyminen perustu siirtymävelvollisuuteen.

 • Kun kyse on väliaikaisesta komennuksesta tai siirrosta esimerkiksi Merivoimien alusten purjehduskauden alkaessa tai päätyttyä tapahtuvat siirrot ja komennukset talvikaudeksi.

Muuttoraha

Ammattisotilas_aliupseeri_muutto2_KuvaAstaRuuskanen

 • Jos siirto kohdistuu kumpaankin puolisoon samanaikaisesti, suoritetaan muuttoraha vain toiselle.
 • Jos siirtymisajankohtien välinen aika on vähintään kuusi kuukautta, suoritetaan lisäksi toiselle puolisolle 50 % muuttorahasta.

 • Muuttorahan suuruus on yhden henkilön muuttaessa 1681,88 euroa, sen ollessa kaksi 2552,82 euroa ja sen ollessa kolme tai enemmän 3363,76 euroa.

Erillään asumiskorvaus

Erillään asumiskorvaus maksetaan niiltä työssäolovuorokausilta, kun virkamies on siirtoon liittyen joutunut asumaan erillään perheestään. Korvausta maksetaan 24 kuukauden ajan, 15 % yleisten matkakustannusten korvaamista koskevien sopimusmääräysten mukaisesta päivärahasta.

 • Virkamiehen suostumuksella etuudet voidaan suorittaa myös 12 kuukauden ajalta, jolloin hänelle suoritetaan 30 prosenttinen päiväraha.
 • Jos virkamies joutuu asumaan yli 400 kilometrin etäisyydellä perheestään tai asuinpaikkakunnan ja virkapaikkakunnan väliseen matkustamiseen käytettävä aika ylittää 4 tuntia, päivärahan suuruus määräytyy 30 tai 60 %:n mukaan.

 • Virkamiehelle tai yhdelle hänen perheenjäsenistään suoritetaan 52 matkan matkustamiskustannusten korvaukset matkasta perheen asuinpaikkakunnalle tai uudelle virkapaikkakunnalle ja takaisin.

 • Uuden asunnon hallintakustannuskorvaus.

Valmistelutoimenpiteet

Mikäli virkamiehelle on myönnetty virkavapaata muuttoa varten, voidaan hänelle maksaa täysi palkkaus enintään kuudelta vuorokaudelta. Kuuteen maksettavaan päivään sisältyy myös varsinainen muuttopäivä.


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuvat: Asta Ruuskanen

 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma työn alla

  Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työterveyshuolto on toimintaa, jonka järjestää ja kustantaa työnantaja ja joka tukee työntekijöiden työkykyä. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja.

 • Hyvä käytös on sallittua

  Häirintää ja epäasiallista käytöstä tapahtuu yllättävän monessa työyhteisössä. Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen kohteluun mahdollisimman nopeasti siitä tiedon saatuaan. Jos tilanne pitkittyy, kohteeksi joutuneen terveys voi vaarantua, työyhteisö kuormittua ja hyvinvointi työpaikalla heikentyä.

 • Opintovapaalle hankkimaan osaamista

  Ammattisotilas voi anoa virkavapaata opintoja varten. Virkamiehellä on oikeus virkavapaaseen, jos palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään vuoden.