Siirry sisältöön

Muutoksen takana on ajatus

Aliupseerien palvelussuhteiden ehdot ovat syntyneet ja kehittyneet yksittäisten jäsenten esille tuomista ajatuksista ja havainnoista. Myös työolosuhteet ovat kehittyneet, koska työntekijät ovat halunneet korjata epäkohtia ja parantaa työolojaan. Yksittäiset aliupseerit ja mekaanikot ovat avainasemassa omien ja yhteisten asioiden muutoksessa.

Kaikki lähtee siitä, että rohkeasti kertoo ajatuksensa eteenpäin.

Paikallisyhdistykset muodostavat Aliupseeriliiton ja yhdistysten jäsenet ovat yhdistysten kautta myös Aliupseeriliiton jäseniä.  Aliupseeriliiton jäsenyhdistyksiä on tällä hetkellä 20 ja niissä on noin 3200 jäsentä.

Yhdistykset pääsevät vaikuttamaan Ammattisotilas_OsaavaJäsenPaikallisyhdistyksessä__Kuva_HilkkaHyvärinenAliupseeriliiton toimintaan vuosittaisen edustajakokouksen kautta. Edustajakokouksessa käsitellään yhdistysten tekemiä esityksiä esimerkiksi palvelussuhteiden parantamiseksi. Esitysten takana on usein yksittäisten jäsenten ajatus muutoksesta. Yhdistysten jäsenmäärät vaikuttavat yhdistysten vaikuttamismahdollisuuksiin edustajakokouksessa ja siksi onkin tärkeää, että mahdollisimman moni joukko-osastosta kuuluu yhdistykseen ja näin parantaa paikallisten asioiden ja ajatusten eteenpäinviennin mahdollisuutta.

Järjestäytynyt aktiivinen työyhteisö voi siis saada aikaan isojakin muutoksia.

Vuosikokous on sinun väyläsi vaikuttaa

Paikallisyhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenet pääsevät vaikuttamaan toimintaan ja henkilövalintoihin yhdistysten vuosikokousten yhteydessä. Vuosikokous on se tilaisuus, jossa yksittäinen jäsen pystyy vaikuttamaan yhdistyksen toiminnan sisältöön ja laatuun. Yhdistykset järjestävät myös erilaisia tapahtumia, joiden sisältö ja toteuttamistavat ovat jäsenten toiveiden perusteella toteutettuja. Vuorovaikutus on aina kahdensuuntaista ja aktiivinen yhteistoiminta tuottaa parhaan tuloksen.

Ammattiosotilas_Aliupseeriliitto_Ajatus_Idea_Esitys_Päätös

Kun yksittäinen aliupseeri tai mekaanikko haluaa parannusta palvelussuhteiden ehtoihin, työympäristöön, työvälineisiin tai vastaaviin asioihin, hänen tulee ottaa yhteyttä paikallisyhdistyksen toimijoihin ja kertoa ajatuksensa. Näitä toimijoita ovat yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen, luottamusmies, yhteistoimintaelimen jäsen tai työsuojeluorganisaation edustaja.

Vaikuttamisen prosessin kannalta on tärkeää, että jäsen miettii ja tuo esille a ratkaisuvaihtoehtoja, koska jäsen itse tietää muutostarpeen parhaiten. Yhdistyksen edustaja ottaa asian eteenpäin vietäväksi hallituksen kokoukseen ja tiedottaa jäsenistöä siitä, siirtyykö muodostunut idea esitykseksi asioiden parantamisesta paikallisesti, alueellisesti tai jopa valtakunnallisesti. Riippuen asiakokonaisuudesta, muutosprosessi päätöksentekoineen voi olla hyvinkin nopea, mutta toisaalta on myös varauduttava siihen, että muutosprosessi voi kestää vuosia. Tärkeintä ei aina ole kulunut aika vaan päämäärä.

Ilman aliupseereiden esille nostamia ajatuksia ei mitään voida parantaa, siksi yksikin aliupseeri voi vaikuttaa merkittävästi koko ammattikunnan työympäristöön ja palvelussuhteiden ehtoihin. Jokainen voi olla muutoksentekijä jo pelkällä viestillä yhdistyksen aktiivitoimijoille.

Ole aloitteellinen ja vaikuta!


Tomi Malkamäki

Pääluottamusmies, Ilmavoimat

  • Täydennyskoulutukseen hakeutuminen

    Kehityskeskustelukierros on käynnistynyt ja osaamisen kehittämisen suunnitelmia päivitetään vastaamaan henkilöstön ja organisaatioiden tarpeita.

  • Jäsenet päättävät tavoitteista

    Sopimuskierros 2018 - 2020 on saatettu onnistuneesti maaliin. Kahden neuvottelukierroksen aikana ratkaistiin useita keskeisiä asiakokonaisuuksia palvelussuhteiden ehdoista. Edellisiin neuvottelukierroksiin verrattuna meillä oli aidosti myös liittokohtaisia eriä käytössä.

  • Ylentäminen ja palvelusarvon antaminen

    Ammattisotilaana palveleva aliupseeristo käyttää Puolustusvoimissa palvellessaan palvelusarvoja sotilasammattihenkilöstä sotilasmestariin. Aliupseerilla on palvelusarvonsa ohella myös oma reservin sotilasarvo, joka voi olla sama tai eri kuin aliupseerin palvelusarvo.