Siirry sisältöön

Neuvottelutulos vuoden 2018 virastoerästä

Neuvottelutulos virastoerän kohdentamisesta on saavutettu. Virastoeräneuvottelut käytiin Aliupseeriliiton, pääesikunnan ja puolustusministeriön välillä. Neuvottelujen lähtökohtana on aina Valtiovarainministeriön neuvottelumääräys. Siinä määritellään sopimusvarallisuuden kohdentamisen päälinjat.

Neuvoteltavana oli 0,6 %:n suuruinen erä. Ammattisotilas_virkaehtosopimus2_KuvaAstaRuuskanenNeuvottelumääräyksen peruslähtökohta on palkkausjärjestelmien kehittäminen. Kehittämisen tulee tapahtua siten että palkkataulukoiden muutoksilla edistetään viraston kilpailukykyä ja palkkausjärjestelmän kannustavuutta.

Työnantajalla oli yksi iso tavoite mikä kosketti kaikkia sopimusaloja. Tämä oli muutto- ja siirtokustannusten korvaussopimuksen muutos. Sopimusta muutetaan siten, että perheestään erillään asumisesta maksettava korvaus on jatkossa 30 % päivärahasta 36 kuukauden ajan. Lisäksi, mikäli henkilö saa uuden tehtävään määräyksen samalla

Ammattisotilas_rahaa_Kuva_AstaRuuskanenpaikkakunnalla, maksetaan erillään asumiskorvausta vielä 12 kuukauden ajan. Tämä sopimus koskee kaikkia sopimusaloja.

AU-palkkausjärjestelmää kehitetään siten, että taulukkoon kohdennetaan euroja vaativuusluokkiin 3B, 4B, 5, 5B, 6 ja 7. Kohdennukset tehdään progressiivisesti niin, että kannustavuutta siirtyä vaativampaan tehtävään tuetaan.

Sopimus tulee voimaan 1.6.2018.

 

Kokeneen kouluttajan lisä

Lisäksi on sovittu, että vaativuusluokassa 4B Ammattisotilas_virkaehtosopimus5_Kuva_HenriHakulinenpalveleville kokeneille kouluttajille aletaan maksaa erityistä lisää. Lisän suuruus on 4 %.  Sen maksamisen edellytykset ovat kymmenen vuoden kokemus sotilastehtävissä sekä palvelus varusmieskoulutusta antavassa perusyksikössä. Tarkemmat soveltamisohjeet laatii pääesikunta yhdessä Aliupseeriliiton kanssa. Lisällä pyritään kannustamaan kokeneita kouluttajia, koska perusyksikössä on tarjolla rajallinen määrä joukkueenjohtajan ja muita vaativia tehtäviä.

Varallisuutta kohdennetaan myös ilmavoimien johtokeskuksissa palveleville tilannevalvojille. Heidät otetaan erillisellä pöytäkirjalla lennonvarmistusvastuulisän piiriin. Kyseessä on merkittävä parannus tehtävissä palvelevien henkilöiden palvelussuhteen ehtoihin. Tämä tukee myös Valtiovarainministeriön neuvottelumääräyksissä olevaa naisten ja miesten palkkatasa-arvo kirjausta.

Matkamekaanikon tehtävissä palvelevat siviilimekaanikot liitetään saman soveltamisen piiriin missä aliupseerit jo ovat. Heihin sovelletaan helikopterimekaanikon lentoteknillistä vastuu- ja vaaralisää 1.6.2018 lukien. Lisäksi ANSA-tehtävässä maksettavaa lennonvarmistusvastuulisää aletaan soveltaa myös aliupseereihin.

 

AU8 valmisteltavaksi

Lisäksi on sovittu että palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan 1.4.2019. Tällöin yhteisenä tavoitteena on sopia uuden vaativuusluokan avaamisesta. Kysymyksessä on iso uudistus AU-palkkausjärjestelmään. Keskustason arviointi- ja kehittämisryhmä tekee esityksen AU8 tasokuvaukselle ja käy läpi kaikki nykyiset AU7 tehtävät sekä esittää neuvottelijoille, mitkä uuden tasokuvauksen mukaan olisivat AU8 tehtäviä. Tämän jälkeen virastoeräneuvotteluissa ratkaistaan rahoitus- ja muut uuden vaativuusluokan käyttöönottoon liittyvät asiat.

Ammattisotilas_virkaehtosopimus4_KuvaNikoMuukkaAliupseeriliitolla oli tavoitteena avata uusi luokka jo nyt 2018 virastoerällä, työnantajalla ei kuitenkaan ollut tähän valmiuksia. Saimme kuitenkin sovittua kuinka asiassa edetään. Nyt ainakin valmistelu saadaan tehtyä huolellisesti.

Lisäksi on sovittu, että miehittämättömän sotilasilmailun ja siihen liittyvien lisällisyyskysymysten osalta neuvottelua jatketaan vuoden 2019 virastoeräneuvottelujen yhteydessä. Tähän asiakokonaisuuteen työnantajalla on erittäin nihkeä suhtautuminen. Asiaa voi vain ihmetellä, etenkin kun on olemassa allekirjoituspöytäkirja vuodelta 2013 missä on sovittu asian neuvottelemisesta.

Helikopteripintapelastajien tehtävään liittyvästä suoritusperusteisesta lisästä neuvotellaan myös vuoden 2019 virastoerän yhteydessä. Asiasta on sovittu nyt pöytäkirjalla.

Uusi palkkataulukko ja sopimukset julkaistaan aliupseeriliiton verkkosivuilla heti kun ne on hyväksytty sopimuksiksi.

>> Sopimukset ovat luettavissa täällä allekirjoituksen jälkeen.(avautuu uuteen ikkunaan)

Neuvottelutulos on hyväksyttävä valtiovarainministeriössä ja Aliupseeriliiton hallituksessa. Vasta näiden käsittelyjen jälkeen sopimukset voidaan allekirjoittaa. Tässä artikkelissa kirjoitetut asiat ovat siis vielä vahvistamattomia.

 


Teksti: Jyrki Surkka

Kuvat: Petri Asikainen, Niko Muukka, Henri Hakulinen, Asta Ruuskanen

  • Logistiikkalaitos mahdollistaa

    Logistiikkalaitoksen tehtävä on mahdollistaa Puolustusvoimien operaatioiden toteutus poikkeusoloissa ja normaalitilanteissa, kaikissa toimintaympäristöissä.

  • HX-hanke etenee

    Puolustusvoimien logistiikkalaitos on saanut vastaukset HX-hankkeen alustavaan tarjouspyyntöön viideltä lentokonevalmistajalta. Tulevien kuukausien aikana kaikki saadut vastaukset analysoidaan.

  • Puolustusselonteko 2017

    Puolustusselonteon pohjana on, että Suomen sotilaallinen toimintaympäristö on muuttunut. Sotilaallinen toiminta ja sotilaalliset jännitteet Itämeren alueella ovat lisääntyneet. Sotilaallisten kriisien ennakkovaroitusaika on lyhentynyt ja kynnys voimankäyttöön on alentunut.