Siirry sisältöön

Muutoksia työkyvyn tukiohjelmaan

Puolustusvoimat on uudistanut työkyvyn tukiohjelmaa. Toimintamallin tarkoituksena on tukea työkykyä ja työssä jatkamista mahdollisimman pitkään.

Puolustusvoimien normitalkoita on pidetty Ammattisotilas_työkyky_Kuva_HenryHakulinenkovalla sykkeellä menneen vuoden loppupuolella. Särmiä on hiottu muun muassa työhyvinvoinnin ja virkistysalueiden käytön ohjaavissa normeissa. Kohtalaisen muutoksen on kokenut myös työkyvyn tukiohjelma, otsikkokin itsessään on muuttunut. Tämä normi löytyy järjestelmästä seuraavasta osoitteesta: PV PANOS – PVHSM HENKILÖSTÖALA 081- PEHENKOS TYÖKYVYN AKTIIVISEN TUEN MALLI. Toimintamallin tarkoituksena on tukea työkykyä varhaisesta vaiheesta lähtien ja mahdollistaa työssä jatkaminen myös osatyökykyisenä.

Kokonaisvaltainen käsitys työkyvystä on työhyvinvoinnin perusta. Työkyky määriteltiin pari vuosikymmentä sitten seuraavasti: kuinka hyvin ihminen selviytyy nykyisessä työssään tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa erityisesti terveydellisiin voimavaroihinsa nähden. Nykytiedon mukaan mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, selkeä johtaminen ja töiden järjestely, oikeudenmukaiset ja yhteiset pelisäännöt, luotettava ja avoin vuorovaikutus sekä muut työyhteisölliset asiat saattavat olla hyvän työkyvyn kannalta jopa merkittävämpiä asioita kuin työntekijän terveys.

Ammattisotilas_työkyky2_Kuva_HenryHakulinenTyökyvyssä tapahtuu monia muutoksia ihmisen eliniän aikana. Esimerkiksi fyysiset voimavarat heikkenevät yleensä iän myötä. Se ei kuitenkaan välttämättä heikennä työkykyä lainkaan, koska työkyvyn muiden osatekijöiden muutokset, kuten esimerkiksi oman osaamisen ja ammattitaidon kehittyminen, vaikuttavat työkykyyn vahvistavasti. Niin kuin aikaisemmassa kappaleessa totesin, mielekäs ja sopivan haasteellinen työ vahvistaa työkykyä. Jos työ ei vastaa odotuksia ja tuntuu pakkopullalta, työkyky voi heiketä vaikka fyysisessä suorituskyvyssä ei tapahtuisikaan muutoksia.

Tässä normissa pyritään systemaattiseen työkykyjohtamiseen, jossa korostuvat ennaltaehkäisy, aiempaa varhaisempi ennakointi ja aktiivinen reagointi. Malli auttaa esimiehiä ja työntekijöitä tunnistamaan työkyvyn heikkenemistä ennakoivat merkit mahdollisimman varhain, löytämään keinoja työkyvyn ja työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemiseksi ja työkyvyttömyysriskien hallitsemiseksi. Hyvän työkykyjohtamisen avuksi normissa on kokonaisvaltaisen prosessin hallinnan kannalta kattavasti liitteitä. Liitteistä ei enää löydy puheeksi ottoa. Jonkinlaisia väristyksiä aiheuttanut termi on korvattu nyt työkykykeskustelulla.

aktiivinen_tuki_kokonaisuus_Kuva-Keva

Kuva: Keva


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuvat: Henry Hakulinen

  • Kriisinhallintatehtäviin hakeutuvien palveluskelpoisuus

    Jo ennen kansainvälisiin tehtäviin hakeutumista on syytä keskustella asiasta hyvissä ajoin sekä kotona että työpaikalla. Valmistautumiseen kuuluu sekä oma valmistautuminen, että koko lähiympäristön sopeuttaminen tulevaan ulkomaantehtävään.

  • Aliupseerit henkilöstöalan koulutuksessa

    Henkilöstöalan täydentävien opintojen tavoitteena ovat johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittäminen, toimintakulttuurin kehittäminen oppivan organisaation ja jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on kehittää henkilöstövoimavaroja ja työyhteisön tilaa vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.

  • Lyhytterapiasta tukea jaksamiseen

    Riikka Kankare (51) on toiminut työtovereidensa valitsemana luottamushenkilönä monenlaisissa tehtävissä yli kaksikymmentä vuotta. Muiden auttaja kuormittui itse, eikä enää jaksanut. Lyhytterapiasta löytyi työkaluja elämänhallintaan ja jaksamiseen.