Siirry sisältöön

Jäsenet päättävät tavoitteista

Sopimuskierros 2018 - 2020 on saatettu onnistuneesti maaliin. Kahden neuvottelukierroksen aikana ratkaistiin useita keskeisiä asiakokonaisuuksia palvelussuhteiden ehdoista. Edellisiin neuvottelukierroksiin verrattuna meillä oli aidosti myös liittokohtaisia eriä käytössä.

Aliupseeriliiton neuvottelutavoitteet hyväksytään vuosittain järjestettävässä edustajakokouksessa. Paikallisyhdistykset voivat tuoda edustajankokouksen käsiteltäväksi jäsentensä esille nostamia palvelussuhteiden kehittämiseen liittyviä esityksiä ja aloitteita.

Edustajakokouksessa hyväksytyt tavoitteet viedään osaksi tavoitelistaa.  Neuvottelukierroksella neuvottelijat poimivat tältä listalta tavoitteita, joista sopimusvarallisuutta vastaan voidaan neuvotella. Palvelussuhteiden kehittäminen ei siis perustu pienen sisäpiirin päätöksiin. Tavoitteet ovat saaneet alkunsa paikallistasolla, yksittäisen jäsenen aktiivisuudesta.

Paikallisyhdistys edustaa jäseniään sen vastuulla olevissa joukko-osastoissa Aliupseeriliiton mandaatilla. Yhdistys valitsee ja asettaa luottamusmiehet ja muut toimihenkilöt eri tehtäviin hallintoyksiköissä. Yhdistys järjestää jäsenistölleen erilaisia tapahtumia sekä edistää aliupseereiden lentokonemekaanikkojen, mekaanikkoja ja sopimussotilaiden aseman kehittymistä joukko-osastoissa.

Jäsen käyttää valtaa vuosikokouksessa

Jäsenet käyttävät omassa paikallisyhdistyksessään ylintä päätösvaltaa yhdistyksen kokouksessa. Siksi jäsenen näkökulmasta tärkeintä onkin oma paikallisyhdistys ja sen toiminnan laatu sekä aktiivisuus. Jokainen voikin kysyä itseltään, millä tasolla oman yhdistykseni toiminta on? Miten yhdistys näkyy arjessa, työpaikalla vai näkyykö se mitenkään?

Pääsääntöisesti paikallisyhdistykset järjestävät vuosikokouksensa kerran vuodessa, näin keväällä. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen edellisen vuoden tapahtumia sekä toiminnan tasoa. Jäsenet arvioivat onko rahat käytetty niin kuin on suunniteltu sekä vahvistetaan tulevan vuoden suunnitelmat niin talouden kuin toiminnan osalta.

Vuosikokouksessa on jokaisella jäsenellä mahdollisuus vaikuttaa toimintaan esittämällä kehitysideoita ja kertomalla mitä jäsenistö haluaa toiminnalta. Kokouksessa valitaan myös yhdistyksen hallituksen jäsenet yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla. Eli rakennetaan perusteet toiminnalle sekä valitaan toimintaa toteuttava ja ohjaava tiimi.

Hallituksen jäsenten valinnalla on myös suuri merkitys siihen, miten aktiivisesti ja määrätietoisesti jäsenistön esille nostamia palvelussuhteiden ehtoja viedään Aliupseeriliiton neuvottelupöytiin. Usein prosessit ovat pitkiä ja vaativat vuosien työn. Määrätietoinen vaikuttaminen ja yhteistyö muiden paikallisyhdistysten kanssa, joilla on samanlaisia tavoitetiloja, johtaa tuloksiin. Tästä esimerkkinä on Ilmavoimien tilannevalvojille neuvotellun lisän konkretisoituminen vuosia paikallisyhdistyksen tekemän esityksen jälkeen.

Sinulla on oikeus olla aktiivinen. Yhdistys ilman aktiivista jäsenistöä ei ole toimintakelpoinen. Ilman aktiivista yhdistystä ei yksittäinen jäsen pysty taistelemaan omien oikeuksiensa puolesta.


Tomi Malkamäki

Ilmavoimien pääluottamusmies

  • Tehtävään määrääminen ja siirtovelvollisuus

    Virkamiehellä on velvollisuus siirtyä joukko-osastosta ja tehtävästä toiseen. Hänellä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa tulevaan siirtoon henkilökohtaisessa yhteistoimintamenettelyssä.

  • Oikeilla yhteystiedoilla on väliä

    Ammattiyhdistyksen tehtävänä on valvoa jäsentensä etuja työelämässä. Sotilaita koskevien virkaehtosopimusten noudattamisen valvonta ja jäsenten aseman ja oikeuksien puolustaminen edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa jäsenten kanssa. Siksi on tärkeää, että luottamusmiehillä ja yhdistysjohdolla on käytössään jokaisen jäsenen ajantasaiset yhteystiedot.

  • Nimikirja taltioi virkamiehen palvelushistoriaa

    Valtionhallinnossa palvelevien virkamiesten tietojen hallintaa ylläpidetään nimikirjalla. Nimikirjalaki antaa valtion virastoille velvoitteet, mitä tietoja virkamiehistä nimikirjalle tallennetaan.