Siirry sisältöön

Tehtävien vaativuustason määrittäminen

Tehtävien vaativuutta arvioidaan kolmella eri tasolla vertaillen, tasokuvausta käyttäen ja tarvittaessa arviointijärjestelmään tukeutuen.

Aliupseerien palkkausjärjestelmä muodostuu  tehtäväkohtaisesta, henkilökohtaisesta palkanosuudesta sekä erilaisista lisäpalkkioista. Tehtäväkohtainen palkkaus perustuu tehtävänkuvaukseen ja sille määritettyyn vaativuusluokkaan. Aliupseereiden tehtävät sijoittuvat vaativuusluokiltaan AU3 – AU8 välille. Sopimussotilaiden palkkaus määräytyy aliupseereiden palkkataulukon AU1 (17 %) mukaisesti, mutta sopimussotilaiden tehtäviä ei arvioida arviointijärjestelmän kautta.

Aliupseereiden tehtävien arviointijärjestelmään kuuluu kolme eri tasoa: paikallistaso, aluetaso sekä keskustaso. Käytännössä tämä tarkoittaa joukko-osasto, puolustushaara ja Pääesikuntataso. Voimassa oleva arviointijärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2011 lähtien ja viimeisin päivitys siihen on tullut AU8 perustamisen myötä vuonna 2019.

Tehtävien arviointi tehdään aina kun tehtävä on olennaisesti muuttunut. Aliupseereiden tehtäviä paikallisella tasolla eli joukko-osastossa arvioivat työnantajan edustaja sekä Aliupseeriliiton luottamusmies. Aluetasolla ja Keskustasolla tehtävien arviointia suoritetaan arviointiryhmissä, joissa kaikissa on aliupseeriliiton luottamusmiesedustus.

Paikallisella tasolla tehtävän kuvausta verrataan sellaiseen samaan tai kokonaisuudeltaan samankaltaiseen tehtävänkuvaukseen, joka on kyseisellä paikallishallintotasolla vahvistettu keskushallintotason lausunnon perusteella enintään kaksi vuotta aikaisemmin. Aliupseeritehtävien arvioinnin tukena voidaan käyttää myös tasokuvausta. Paikallistaso voi vahvistaa tehtävän vaativuuden paikallisesti muihin kuin AU7 ja AU8 luokkiin, mikäli joukko-osastosta löytyy verrokkitehtävä. Muussa tapauksessa tehtävä lähetetään arvioitavaksi keskushallintotasolle puolustushaaratason lausunnolla varustettuna. Joukko-osaston komentaja voi vahvistaa paikallistason tehtävän vaativuuden verrokin löytyessä, mikäli luottamusmies ei esitä erimielisyyttä arvioinnin yhteydessä.

Aluetaso vertaa tehtävää vastaavan kaltaisiin tehtäviin puolustushaarassa ja käyttää tarvittaessa tasokuvausta. Aluetaso liittää arviointiin oman lausunnon ja siirtää tehtävän keskustason arviointi ja kehittämisryhmän käsittelyyn.

Keskustason arviointi- ja kehittämisryhmä vertaa tehtävää vastaaviin tehtäviin ja käyttää tasokuvausta. Tarvittaessa keskustaso käyttää arvioinnin tukena myös arviointijärjestelmää eli ”pisteytystä”. Arvioititulos kirjataan tehtävänkuvaukseen ja lähetetään joukko-osaston komentajan hyväksyttäväksi. Komentaja vahvistaa allekirjoituksellaan tehtävän vaativuuden.

Luottamusmiehet vaihtavat tietoja eri tasojen välillä ja antavat perusteita omista näkemyksistään seuraavan tason toimijalle. Toimintatavalla pyritään luomaan mahdollisimman realistinen ja oikea käsitys tehtävän luonteesta ja merkityksestä organisaatiossa. Luottamusmiehiä myös koulutetaan Aliupseeriliiton kursseilla tehtävien vaativuuden arviointityöhön.

Tehtävänkuvauksen tarkastamiseen kannattaa käyttää aikaa. Selkeä ja helppolukuinen kuvaus mahdollistaa parhaalla tavalla arvioinnin laadukkaan toteuttamisen. Tehtävänkuvauslomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää ja niiden tulee tukea toisiaan tai täydentää toisiaan. Puutteellisesti täytetty tehtävänkuvauslomake voidaan palauttaa eri arviointitasoilta takaisin valmisteluun ja tämä vaikuttaa tehtävänkuvaukseen tuleviin allekirjoituksiin. Paikallistasolla luottamusmiehet voivat auttaa nimenomaan tuon helppolukuisuuden ja selkeyden arvioinnissa.

Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Virkaehtosopimuskausi päättyy

    Työnantaja vetäytyi sopimusneuvotteluista. Valtion virka- ja työehtosopimus on irtisanottu päättymään 28.2.2023.

  • Vuoden 2021 ammattiyhdistyskoulutus

    Vuoden 2020 henkilöstöedustajille suunnattua koulutusta varjosti koronapandemia, jonka vaikutukset jouduttiin kokemaan heti maaliskuun alussa. Juuri silloin kun ammattiyhdistyskoulutus piti rysäyttää toden teolla käyntiin.

  • Uudistus jaksotyöajan laskentatapaan

    Valtion virka- ja työehtosopimuksen neuvottelukierroksen yhteydessä keväällä sovittiin jaksotyöajan laskentatavan muutoksesta äkillisten sairauspoissaolojen osalta. Sairastumisesta johtuva yllättävä keskeytys ei enää vähennä mahdollisia ylitöitä.