Siirry sisältöön

Luottamusmiesvaalit lähestyvät

Nykyisten luottamusmiesten toimikausi päättyy 29.2.2024. Yhdistykset vastaavat uusien luottamusmiesten valinnasta omissa vastuujoukko-osastoissaan.

Vaalit koostuvat ehdokasasettelusta, varsinaisesta vaalista ja vaalien vahvistamisesta. Vaalit voidaan toimeenpanna kolmella eri tavalla. Perinteisessä mallissa vaalit suoritetaan työpaikalla ja ne voidaan järjestää työajalla. Äänestyksen sijaan yhdistyksen hallitus voi päättää, että vaali toteutetaan postiäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä. Olipa vaalitapa mikä tahansa edellä mainituista vaihtoehdoista, tietyt aikamääreet ovat samat. Ehdokasasetteluun varataan aikaa vähintään 14 vuorokautta ja sen tulos on julkistettava vähintään 7 vuorokautta ennen vaaleja.

Yhdistysten vastuulla on vaaleihin liittyvien aikamääreiden noudattaminen ja jäsenistön tiedottaminen vaalien eri vaiheista. Tämmöisenä tiedottamisena ja ohjeistuksena pidetään joko kirjepostia tai sähköpostilla lähetettyä infoamista. Kaikkien äänioikeutettujen onkin nyt hyvä tarkistaa yhteystietojensa ajantasaisuus jäsenrekisterissä ennen loppuvuoden vaaleja.

Luottamusmies valvoo sopimusten noudattamista

Luottamusmiestoiminnan tarkoitus on valvoa sovittujen sopimusten noudattamista. Hän on linkki työnantajan suuntaan erilaisissa asioissa. Läheltä, nopeasti ja pätevästi on aliupseereita, lentokonemekaanikkoja, mekaanikkoja ja sopimussotilaita edustavan luottamusmiehen vahvuus. Luottamusmies neuvoo edustettaviaan kaikissa työelämään liittyvissä asioissa. Yleisimmät kysymykset kohdistuvat palkkaukseen, lisiin, työaikaan sekä vuosilomiin.

Virkaehtosopimuksessa määritellään muutamiaasioita, jotka luottamusmiehen tulee täyttää. Luottamusmiehen on esimerkiksi tunnettava toimialueensa työolotja olla virkasuhteessa virastoon (=Puolustusvoimat), jonka henkilöstöä hän edustaa. Epävirallisia, mutta tarpeellisia taitoja ovat muun muassa yhteistyökyky ja hyvät sosiaaliset taidot.

Valmis sopimusammattilainen ei tarvitse olla. Aliupseeriliitto antaa luottamusmiehille kattavan koulutuksenvalmiuksien parantamiseen. Työnantaja tukee virkaehtosopimuksen mukaisesti luottamusmiesten koulutusta ja tilaisuudet tapahtuvat työajalla. Muutoinkin Aliupseeriliiton luottamusmiesorganisaatio on luottamusmiehentukena koko kauden ajan.

Kannustan luottamusmiestoiminnasta kiinnostuneita olemaan yhteydessä yhdistyksensä hallituksen jäseniin ja nykyisiin luottamusmiehiin. He osaavat kertoa tarkemmin oman toimialueen luottamusmiestoiminnasta ja sen vaatimuksista.

Jäsenet valitsevat luottamusmiehet

Loppusyksystä vaaleilla valittavien luottamusmiesten kausi alkaa 1.3.2024 ja sen kesto on neljä vuotta. Luottamusmiesvaaleihin voivat osallistua ne jäsenet, joita kyseisen joukko-osaston (vast.) luottamusmies edustaa.

Kun ehdokasasettelu alkaa, jäsenet asettavat ehdokkaat joukko-osastojen luottamusmiehiksi. Ehdokkaan asettamiseksi luottamusmiesvaaliin tarvitaan vähintään kahden äänioikeutetun tekemä kirjallinen esitys. Itseään ei voi esittää. Jäsen voi esittää vain yhtä henkilöä luottamusmieheksi. Esityksestä täytyy ilmetä ehdokkaan suostumus.

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Työtuomioistuin antoi ratkaisun sopimuserimielisyyteen

    Aliupseeriliiton kanta palkanmaksusta kesti työtuomioistuimen tarkastelun. Työtuomioistuin vahvisti 9.9.2022 antamallaan päätöksellään JHL:n nostaman kanteen Aliupseereihin sovellettavan palkkausjärjestelmän sopimustulkinnasta.

  • Viikkolevon korvaaminen

    Puolustusvoimien työaikasopimuksessa on jo pitkään ollut määräys, joka käsittelee virkamiehelle annettavaa vähintään 36 tuntia kestävää yhdenjaksoista viikkolepoa. Päättyneellä virkaehtosopimuskierroksella määritettiin se, miten mahdollisesti pitämättä jäänyt viikkolepo korvataan virkamiehelle.