Siirry sisältöön

Palkkaus kansainvälisissä sotilasaputehtävissä

Kansainvälisen sotilasavun tehtävien palvelussuhteen ehdoista saatiin aikaiseksi neuvottelutulos marraskuussa 2017. Sopimus on hyväksytty henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan toimesta joulukuussa 2017. Sopimus astui voimaan heti.

Palkka tehtävien aikana maksetaan kuukausikorvauksena. Korvaus kattaa kaiken. Puolustusvoimien työaikasopimus ja palkkausjärjestelmäsopimukset eivät ole voimassa tehtäviin osallistuttaessa. Kuukausikorvauksen lisäksi ei makseta mitään niin sanottuja haittatyökorvauksia.

Työnantaja vahvistaa tehtävistä maksettavan kuukausikorvauksen. Korvausta maksetaan tehtävän keston mukaisilta kalenterivuorokausilta. Kuukausikorvaus ei vaikuta lomarahan suuruuteen, lomaraha määräytyy säännöllisen kotimaan kuukausipalkan mukaisesti.

Palvelussuhteen ehdot eri tilanteissa

A. Kun tehtävä toteutetaan Suomessa, maksetaan palkkaus virkamiehen tai työntekijän kotimaan palkkauksen mukaisesti.

B. Kun tehtävänä on toisen Suomen viranomaisen tukeminen ulkomailla tai toisen valtion alueellisen koskemattomuuden valvonta tai asiantuntija-, kalusto ja materiaaliapu, ellei kyseessä ole sotilaallinen operaatio. Maksetaan palkkaus virkamiehen tai työntekijän kotimaan palkkauksen mukaisesti.

C. Kun kansainvälisen avun antaminen tai muu kansainvälisen toiminnan tehtävä toteutetaan sotilaallisena operaationa.

Näihin tehtäviin määrätyille maksetaan 900 euron kertakorvaus, ja sen lisäksi kuukausikorvaus kerroin periaatteen mukaisesti, tehtävän luonteesta riippuen seuraavasti.

 1.  Virkamiehen tai työntekijän säännöllinen kuukausipalkka kerrotaan kertoimella 2,0
 2. Virkamiehen tai työntekijän säännöllinen kuukausipalkka kerrotaan kertoimella 4,0

 3. Virkamiehen tai työntekijän säännöllinen kuukausipalkka kerrotaan kertoimella 5,5

 4. Kuukausikorvauksen lisäksi virkamiehelle ja työntekijälle maksetaan vastaavat säännöllisesti toistuvat tietyn suuruisina kuukausittaisina erinä maksettavat palkkaustekijät, palkanlisät ja lisäpalkkiot kuin hänelle maksettaisiin kotimaan tehtävissä. Nämä maksetaan ilman kerrointa, kuten kotimaan tehtävissä on maksettu.

 5. Kuukausikorvauksen päiväkohtainen määrä saadaan jakamalla kohdissa 1-3 määritelty kuukausikorvaus 30:llä.

 6. Puolustusministeriö päättää käytettävissä olevien tietojen perusteella kuukausikorvauksen kertoimen. Henkilöstöjärjestöt antavat lausunnon kuukausikorvauksen kertoimesta, pyrkimyksenä on löytää yksimielisyys käytettävästä kertoimesta.

Mikäli tehtävän luonne muuttuu, voidaan palvelussuhteen ehtoja muuttaa vastaamaan tehtävän uutta luonnetta.

Mikäli henkilön tehtävä osoittautuu vaativuudeltaan oleellisesti vaativammaksi kuin henkilön kotimaan tehtävä, maksetaan palkkausten välinen erotus takautuvasti tehtävän päätyttyä. Näissä tapauksissa keskushallintotason kehittämis- ja arviointiryhmä antaa lausunnon tehtävän vaativuudesta tehtävän päätyttyä. Pääesikunta antaa keskushallintotason lausunnon arvioinnin jälkeen. Vaativuusluokka vahvistetaan tämän mukaisesti.

Henkilökohtaista työsuoritusta ei arvioida tehtävän aikana, eikä tehtävissä palveltu aika saa vaikuttaa suoritusarviointiin kotimaan tehtävissä.

Tehtävän aikana nautittu palkkaus ei kerrytä takuupalkka oikeutta kotimaan palkkauksessa.

Ennen tehtävään lähtöä kertynyt takuupalkka-aika ei kulu tehtävän aikana eikä sitä edeltävän koulutus- tai harjoittelujakson aikana. Tehtävän aikana takuupalkka-aika kertyy sitä edeltänyttä kotimaan tehtävää vastaavasti.

Kohdan C4 maksettavilla lisillä tarkoitetaan seuraavia lisiä ja lisäpalkkioita

 • Ohjaajan lentolisä
 • Tähystäjän lentolisä

 • Lentoteknillinen vastuu- ja vaaralisä

 • Lennonvarmistusvastuulisän suuruinen lisä eräissä tehtävissä (SIV-arviointijärjestelmä)

 • Koiranhoitolisä

 • Meripalvelulisä

 • Siirtolisä

 • Likaisen työn lisä

 • Luottamusmiespalkkio

 • Työsuojeluvaltuutettujen palkkio

 • Kielitaitolisä

 • Henkilökohtainen lisä

Edellä mainittuja lisiä ja luontoisetuja ei huomioida kuukausikorvausta laskettaessa

Kuukausikorvaus määritellään tehtävän luonteen perusteella sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.

>> Sopimus kokonaisuudessaan on luettavissa Aliupseeriliiton verkkosivuilla.(avautuu uuteen ikkunaan)


Jyrki Surkka

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kannen kuva: Anu Köngäs

 • Yhteistoiminta tehdään yhdessä

  Päällystöliiton julkaisema Yhteistoimintaopas on tarkoitettu kaikille yhteistoiminnasta kiinnostuneille henkilöstöryhmään, sopijajärjestöön tai YT-rooliin katsomatta. Oppaan takana ovat Päällystöliiton pääluottamusmiehet Juha Susi ja Marko Jalkanen.

 • Työtuomioistuin antoi ratkaisun sopimuserimielisyyteen

  Aliupseeriliiton kanta palkanmaksusta kesti työtuomioistuimen tarkastelun. Työtuomioistuin vahvisti 9.9.2022 antamallaan päätöksellään JHL:n nostaman kanteen Aliupseereihin sovellettavan palkkausjärjestelmän sopimustulkinnasta.

 • Aliupseeriliiton ammattiyhdistyskoulutus 2020

  Tämän vuoden edunvalvontakoulutuksen keskeisenä kohteena ovat maaliskuussa kautensa aloittavat uudet luottamusmiehet. Koulutus painottuukin luottamusmiestoiminnan, palkkausjärjestelmän ja yhteistoiminnan peruskoulutukseen.