Siirry sisältöön

Täydennyskoulutuksen vaikutus palkkaukseen

Pääesikunta julkaisi kesäkuussa 2020 ohjeen aliupseeriston täydennyskoulutuksen opintokokonaisuuksien tarkennuksista. Ohjeessa viitataan Puolustusvoimien täydennyskoulutusnormiin HP910.

Normin liitteessä 1 määritetään se, miten aliupseereiden täydennyskoulutus toimeenpannaan vuoden 2021 alusta alkaen. Ohjeen tavoitteena on myös yhtenäistää toimintatavat ennen vuotta 2021 opintonsa aloittaneiden osalta.

Riippumatta siitä, milloin opinnot on suoritettu, tulee opintokokonaisuudet todeta suoritetuiksi vuoden 2020 loppuun mennessä kaikille yhteiset ja puolustushaaraopinnot suorittaneille. Jatkossa toimiala- tai aselajiopinnot suoritetaan ”siltaopintoina” ennen seuraavan tason opintojen suorittamista. Ohjeen mukaan todistukset ja kurssimerkit tulee jakaa joko puolustushaaroittain erillisinä jakotilaisuuksina tai yhdistettynä puolustushaarakoulujen tai joukko-osastojen juhlatilaisuuksiin.

Merkittävän tästä opintokokonaisuuden valmiiksi toteamisen perusopinnoissa tekee oikeus B-maksuluokkaan. Vuonna 2010 tehdyn sopimuksen mukaan henkilölle, joka on suorittanut perustason opintokokonaisuuden, maksetaan palkkaus vaativuusluokissa AU3, AU4 ja AU5 B-tasolla korotettuna.

Toinen asia, joihin suoritetulla opintokokonaisuudella on merkitys, on vakituiseen aliupseerin virkaan nimittämisellä. Pääesikunta pitää sääntönä, että aliupseerin virkaan nimitettävältä edellytetään kahden vuoden määräaikaisessa virassa oloa, suoritettuja perusopintoja ja hyväksytysti suoritettuja kuntotestejä.

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä on opintokokonaisuuksien suorittamisen vaikutus palvelusarvoihin. Ylikersantti-, vääpeli- ja sotilasmestariylennyksen perusteena on paitsi palvelusaika sotilastehtävässä, myös suoritettu opintokokonaisuus.

Puolustushaarojen sotakoulut ovat ryhtyneet toimeen ja uuden määritelmän mukaisia opintokokonaisuuksia on todettu suoritetun. Tämän perusteella hallintoyksiköissä on tehty palkkauspäätöksiä B-maksuluokan maksamisesta. Oletettavaa on, että tällaisen suht’ suuren muutoksen kynnyksellä ihan jokaista opintoja suorittanutta ei ole huomioitu. Epäselvissä tilanteissa kannattaa jokaisen tarkistaa suoritetut opinnot joko nimikirjan otteesta tai sotakoulusta saaduista opintotodistuksista. Mikäli epävarmuutta on, niin yhteydenotto luottamusmieheen on suositeltavaa.


Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuvat: Asta Ruuskanen, Marit Lammes

  • Onko työssä sattunut tapaturma työtapaturma?

    Pohtiessani työtapaturmaa sanana, on sen kuvaus mielestäni selkeä. Tapaturma, joka on sattunut töissä. Viime aikoina kuulemani perusteella asia ei kaikkien mielestä ole ihan noin yksiselitteinen.

  • Valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa

    Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen näkee, että valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa. Hän pitää perusteltuna Valtioneuvoston puolustusselonteon painotusta puolustusvoimien valmiuden kehittämiseksi.