Siirry sisältöön

Todellinen työaika näkyväksi

Työnantaja soveltaa työaikasopimuksen sotilaallista harjoitusta käsittelevää pykälää tavalla, joka on Aliupseeriliiton mielestä ristiriidassa sopimuksen hengen kanssa. Työnantaja haluaa soveltamiskäytännöllä teettää 8,06 tunnin työaikamerkinnällä ja palkalla pitempiä työaikoja.

Puolustusvoimien työaikasopimuksen 8§ mukaisessaAmmattisotilas_Aliupseeriliitto_Malkamäki_Kuva_AstaRuuskanen harjoituksessa ei lasketa työaikaa. Kyseisen pykälän harjoittelu ei kuulu edes työturvallisuuslain alaisuuteen. Virkamiesten osallistuessa sotilaalliseen harjoitukseen heille merkitään päivittäiseksi työajaksi 8,06 riippumatta päivien todellisesta pituudesta.

Työaikasopimus määrittää säännölliseksi työajaksi 116,15 kolmen viikon ajanjaksolla ja työn luonteesta riippuen työvuorojen pituudet vaihtelevat muutamista tunneista aina vuorokauden yhtäjaksoiseen työskentelyyn saakka. Korkeat ylityömäärät ja kapeat henkilöstöresurssit ovat ajaneet työnantajan kyseenalaisesti käyttämään sotaharjoitusmääräysten mahdollisuuksia toteuttaa tehtäviä kustannustehokkaasti ja joustavasti.

Puolustusvoimauudistuksessa henkilöstön määrää ajettiin merkittävästi alas. Samanaikaisesti turvallisuusympäristössä tapahtui muutoksia ja vaatimukset organisaation kykyyn reagoida joustavasti ja nopeasti kasvoivat. Sotaharjoituksen työaikamääräykset osaltaan mahdollistavat vaatimuksiin vastaamisen: vähemmällä enemmän ja joustavasti. Toimintatavan ongelmana on se, ettei todellisia työtunteja ja henkilöstön jaksamista voida todentaa työajan laskennan perusteella, koska käytössä ei ole mekanismeja, joilla työnteon ja levon välistä suhdetta seurattaisiin.

Puolustusvoimien valmius maksaa ja sillä voidaan säästää ihmishenkiä. Valmiudessa olo ei kuitenkaan itsessään saa maksaa ihmishenkiä tai sitä ei saa maksattaa työntekijöiden terveydellä. Nähtävissä olevia ylitöitä ei saa piilottaa harjoitusten viitekehyksiin vaan ne on tuotava esiin tehtyinä tunteina. Vain tällä tavoin voimme myös osoittaa henkilöstön lisätarpeet Puolustusvoimissa todellisena. Työntekijöiden jaksamisen rinnalla on myös muistettava, että pitkien poissaolojen vaikutukset eivät heijastu ainoastaan työtä tekevään sotilaaseen, vaan myös perheet kärsivät rinnalla vanhempien pitkistä ja yllättävistä poissaolojaksoista. Vain todellisen työajan laskennalla mahdollistetaan riittävä lepo henkilöstölle ja todellisen läsnäolon perheille.

Aliupseeriliitto ei voi hyväksyä, että voimassa olevia sopimuksia sovelletaan välittämättä virkamiesten työssäjaksamisesta. Nykyisen toimintatavan jatkuessa on aivan varmaa, että sopimuserimielisyydet nimenomaan tämän pykälän soveltamisen osalta lisääntyvät. Puolustusvoimien tulee olla kykenevä nopeaan reagointiin ja joukkoja tulee harjoittaa riittävästi. Mikäli henkilöstöresurssit, tai työaikaan liittyvät normit ovat este toiminnan kehittämiselle, tulee niitä muuttaa.

Puolustusvoimien virkamiesten työaikalaki on vuodelta 1970 ja tarvitsee pikaista päivittämistä vastaamaan muuttuneita tarpeita. Muutostarpeen on todennut myös eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, joka kannanotossaan työaikalain muutoksiin toteaa: ”Valiokunta pitää välttämättömänä, että myös puolustusvoimien henkilöstölle turvataan asianmukaisella sääntelyllä riittävä lepo ja jaksaminen”. Päivittämällä laki vastaamaan nykyaikaisia tarpeita, avautuu myös mahdollisuus päivittää työaikasopimus.

Tomi Malkamäki
Ilmavoimien pääluottamusmies

>> Puheenjohtaja Surkka: Olisiko aika uudistaa sotilaiden työaikanormeja?  • Virkaehtosopimuksieen muutoksia 1.2.2017 alkaen

    Valtion virka- ja työehtosopimus tehtiin niin sanotun Kilpailukykysopimuksen pohjalta. Sopimuskausi on yhden vuoden mittainen 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuksen mukaisesti palkkoihin ei tule korotuksia lainkaan. Taulukkopalkat ja lisäpalkkiot säilyvät ennallaan.

  • Kaikkien jäsenten luottamusmies

    Tomi Malkamäki aloittaa vuodenvaihteessa valtakunnallisen pääluottamusmiehen tehtävässä Aliupseeriliiton toimistolla. Vuoden loppuun asti tehtävää hoitava pääluottamusmies Marit Lammes siirtyy Merivoimien esikuntaan.

  • Julkisten alojen eläkelaki uudistuu

    Uudistettu Julkisten alojen eläkelaki alkaa vaikuttaa eläkkeisiin 1.1.2018. Oikeus jäädä eläkkeelle määräytyy joko eläkkeeseen oikeuttavan ajan perusteella (niin sanotut vanhat sotilaat) tai syntymävuoden mukaan (niin sanotut uudet sotilaat).