Siirry sisältöön

Aliupseereiden edunvalvoja Merivoimissa

Aleksi Laurila työskentelee Merivoimien pääluottamusmiehenä. Hänen virkapaikkansa on Merivoimien esikunnassa mutta toimialue kattaa kaikki merivoimalliset työpaikat, joissa aliupseerit työskentelevät.

Pääluottamusmies vastaa luottamusmiestoiminnasta omassa puolustushaarassaan. Hän toimii Aliupseeriliiton edustajana puolustushaaraesikunnassa ja hoitaa vastuualueensa luottamusmiesasioita. Puolustushaaran pääluottamusmies tukee ja ohjaa paikallisten luottamusmiesten toimintaa.

Tapaamiset paikallisten luottamusmiesten ja jäsenten sekä työnantajan edustajien kanssa ovat keskeinen osa pääluottamusmiehen työtä. Tilannekuvan ylläpitäminen oman puolustushaaran ja jäsenten tilanteesta on välttämätöntä.

Minun tulee tietää mitä jäsenistömme tekee työkseen ja mitkä asiat vaikuttavat tai tulevat vaikuttamaan heidän työntekoonsa. Parhaiten tämän tiedon saan jäseniltämme suoraan itseltään, kun kierrän heidän työpisteillään heihin ja heidän työhönsä tutustumassa. Tärkeää on myös tietää, mitä kaikkia palvelukseemme liittyvistä asioista on sovittu tai mitä ja miten työnantaja on palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista käskenyt, ohjannut tai neuvonut.

Laurila kertoo, että hän on jatkuvassa yhteydessä paikallisten luottamusmiesten kanssa. Yhteyttä pidetään sähköpostitse, puhelimitse ja videoneuvotteluilla ja tietysti henkilökohtaisilla tapaamisilla.

Paikalliset luottamusmiehet tuottavat minulle edunvalvonnallista tilannekuvaa omista hallintoyksiköistään. Minä vastavuoroisesti ohjaan heidän toimintaansa muodostamani kokonaiskuvan, puolustushaaran esikunnasta ja Aliupseeriliitosta saamieni tietojen turvin. Näin saamme Aliupseeriliiton strategian jalkautettua ja pidettyä jokaisen Aliupseeriliiton jäsenen ansaitsemat jäsenpalvelut tasapuolisena sekä riittävän korkealla tasolla.

Työpaikkakäynnit ovat arvokkaita

Helmikuussa Laurila kävi tapaamassa aluspalveluksessa työskenteleviä aliupseereita Rannikkolaivaston kahdessa tukikohdassa. Tällä kertaa käytyjen keskustelujen aiheet liittyivät muun muassa palvelukseen alusympäristössä, meripalveluksen palvelussuhteiden ehtoihin sekä osaamisen kehittämiseen.

Tapasin aktiivisen joukon Rannikkolaivaston aluksilla palvelevia aliupseereita sekä heidän esimiehiään.  Aluspalveluksen palvelussuhteen ehtojen ja sopimusten soveltamisen lisäksi keskustelimme myös muun muassa Merivoimien valmiudesta ja toiminnan suunnittelusta, aliupseerien osaamisen kehittämisestä sekä tiedon kulun haasteista. Myös työssä jaksaminen nousi esille.

Laurila pitää tärkeänä pitää työnantajan edustajat tietoisena niistä teemoista, mitkä askarruttavat aliupseereita. Työpaikkakierroksen jälkeen Laurila ja paikalliset luottamusmiehet tapasivat Rannikkolaivaston komentajan.

Kävimme hänen kanssaan hyvin avoimet ja hyvä henkiset keskustelut vierailun aikana esille nousseista teemoista. Keskustelun jälkeen totesimme olevamme useassa asiassa yhtä mieltä ja muutaman asian aiheuttavan jatkotoimenpiteitä.

Laurila hyödyntää työpaikkakäynneillään saamaansa tietoa myös työssään Merivoimien yhteistoimintaelimessä, aliupseeriston täydennyskoulutuksen kehittämistyössä sekä Aliupseeriliiton pääluottamusmiestyöryhmän työskentelyssä.

Merivoimissa on tapahtumassa paljon muutoksia, joilla on vaikutuksia henkilöstöön. Laurila seuraa näitä muutoksia tarkasti.

Monitoimikorvettien käyttöönotto tulee vaikuttamaan tavalla tai toisella jokaiseen Merivoimissa palvelevaan henkilöstöön. Omassa työssäni uusi alusluokka näkyy neuvotteluissamme yhteistoiminnassa työnantajan ja muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa alusten henkilöstörakenteesta ja henkilöstön koulutuksesta uusiin vaativiin tehtäviin. Uusi alusluokka tuo tullessaan monta täysin uutta aliupseerin tehtävää. Minä osallistun näiden tehtävien vaativuuden arviointiin Merivoimien esikunnassa.

Laurila on mukana työryhmässä, jonka tehtävänä on yhdessä työnantajan kanssa kehittää meripalveluksen palvelussuhteen ehtoja.  Tätä työtä on tehty jo useamman vuoden ajan. Laurila on huolissaan Puolustusvoimien resursseista ja siitä, miten se näkyy palvelussuhteen ehtojen soveltamiseen. Hänen kokemuksensa mukaan soveltamiskäytännöissä on tapahtunut muutoksia.

Muutokset palvelussuhteen ehtojen soveltamisessa näkyvät konkreettisesti lisääntyneinä yhteydenottoina. Moneen yksinkertaiseenkaan asiaan eivät päätäntävaltaiset virkamiehet tunnu ottavan kantaa, vaan asiat päätyvät usein Pääesikunnan palvelussuhdesektorin ratkaistavaksi.

Edunvalvonnan johtoryhmä

Aliupseeriliiton viisi pääluottamusmiestä muodostavat Aliupseeriliiton ”edunvalvonnan johtoryhmän”. Puolustushaarapääluottamusmiehen tehtävänä on tuoda oman puolustushaaran asiat yhteiseen pöytään.

Oma roolini on toimia puolustushaarani asiantuntijana ja tuoda nimenomaan Merivoimissa työskentelevien jäsenten asemaan vaikuttavia asioita esille yhdessä käsiteltäväksi. Työryhmänä kokoamme tietoa yhteen ja teemme esityksiä Aliupseeriliiton hallituksen päätöksenteon tueksi.  Näen itseni osana hyvin toimivaa koneistoa ja työryhmässämme tasavertaisena jäsenenä muiden pääluottamusmiesten kanssa.

Pääluottamusmiehet toimivat myös Aliupseeriliiton hallituksen asiantuntijoina. He osallistuvat hallituksen kokouksiin ja auttavat hallituksen jäseniä muodostamaan Aliupseeriliiton edunvalvonnan tilannekuvaa.

Pääluottamusmiehen ammattitaidon ylläpitäminen vaatii Laurilan mukaan jatkuvaa sopimusten lukemista, käskyjen, ohjeiden ja normien etsimistä ja sisäistämistä. Osa ammattitaitoa on tietää, mistä etsiä tietoa ja keneltä mistäkin asiasta kannattaa kysyä. Verkostojen rakentaminen ja ylläpitäminen on välttämätöntä pääluottamusmiehelle.

Yhteistyöverkoston rakentaminen ja vuorovaikutuksessa oleminen muiden henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan edustajien kanssa on työssäni erittäin tärkeää. Tärkeää on myös tiedonvaihto muiden puolustushaarojen pääluottamusmiesten, valtakunnallisten pääluottamusmiesten ja Aliupseeriliiton puheenjohtajan kanssa. Ajankohtaista keskustelua ja uutisia seuraamalla pysyn kartalla mitä yhteiskunnassa ja maailmalla ympärillämme tapahtuu.

Laurila kokee olevansa Merivoimien esikunnassa erityislaatuisella näköalapaikalla. Avoin vuorovaikutusympäristö Merivoimien johdon, henkilöstöosaston, koulutusalan ja muiden osastojen kanssa on tärkeää ja välttämätöntä.

Pystyn Aliupseeriliiton edustajana osallistumaan laaja-alaisesti aliupseereita koskevaan päätöksentekoon ja vaikuttamaan usein asioihin jo niiden valmisteluvaiheessa. Työ on haastavaa, mutta onnistumisien kautta myös hyvin palkitsevaa. Se, että pääsee vaikuttamaan laaja-alaisesti aliupseerien asioihin ja edistämään oman ammattiryhmän kasvua entistä vahvemmaksi, parantunein palvelussuhteen ehdoin, tekee jokaisesta työpäivästäni merkityksellisen.Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Aleksi Laurila

  • Olisiko aika uudistaa sotilaiden työaikanormeja?

    Puolustusvoimien virkamiesten työaikaa määritellään lailla puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta. Lain soveltamisesta on annettu tarkempia määräyksiä asetuksella. Lakiin sisältyvät määräykset enimmäistyöajasta, viikkolevosta sekä ylityökorvauksista ja eräistä muista korvauksista.

  • Vuoden 2021 ammattiyhdistyskoulutus

    Vuoden 2020 henkilöstöedustajille suunnattua koulutusta varjosti koronapandemia, jonka vaikutukset jouduttiin kokemaan heti maaliskuun alussa. Juuri silloin kun ammattiyhdistyskoulutus piti rysäyttää toden teolla käyntiin.