Siirry sisältöön

KIKY-pidennykset poistuvat

Valtion sopimusratkaisussa sovittiin, että kilpailukykysopimuksen (KIKY) mukanaan tuoma palkaton työajan pidennys poistuu lokakuussa.

Puolustusvoimissa tämä tarkoittaa sitä, että 12.10.2020 alkavan maksujakso 15/20:stä lähtien jakson säännöllinen työaika palautuu 114 tunniksi 45 minuutiksi.

Työajan pidennys sovittiin myös tiettyihin työaikamerkintöihin; sotilaallisen harjoituksen työaikamerkintä oli 8 tuntia 6 minuuttia ja meripalvelun 7 tuntia 45 minuuttia. Nyt myös näiden työaika lyhenee kuudella minuutilla, ollen 12.10. lukien sotaharjoituksen osalta 8 tuntia ja meripalvelun 7 tuntia 39 minuuttia.

1.10.2020 tuli voimaan uusi Puolustusvoimien työaikasopimuksen (PVTAS) kodifikaatio. Sopimuksen liitteenä on myös päivitetty suhteellisten työtuntinormien taulukot, joista voit tarkistaa tuntimäärän jaksoissa, joissa on keskeytyspäiviä sekä lisä- ja ylityötuntirajat.

Vaikka työaikaa aikanaan pidennettiin Suomen talousvaikeuksien takia puolellatoista tunnilla kolmen viikon jaksossa, ei tuntien poistaminen onnistunut ilman kompensaatiota. KIKY-työajan pidennysten poistoa kompensoidaan vuoden 2021 alusta, tarkemmin 4.1.2021 alkavasta jaksosta uudella työaikapankkiratkaisulla.

Tähän uuteen ”KIKY-pankkiin” saa työnantaja jaksotyössä siirtää 14 tuntia kalenterivuodessa. Työaikapankkiin siirrettävät tunnit voidaan suunnitella työvuoroluetteloon etukäteen säännöllisen työajan ylittäviksi. Tehdyt työtunnit siirretään sellaisenaan pankkiin, eikä niistä synny korvattavaa lisä- tai ylityötä. Näiden tuntien siirtämiseen pankkiin ei tarvita asianomaisen virkamiehen suostumusta. Työaikapankkiin siirretyt tunnit annetaan vapaana saman kalenterivuoden aikana. Ellei vapaata voida antaa, korvataan työaikapankissa olevat tunnit rahana maksamalla pankissa olevista tunneista yksinkertainen tuntipalkka.

Puolustusvoimien työaikasopimuksessa on työnantajalle jo nyt annettu mahdollisuus laittaa työaikapankkiin työnantajan päätöksellä 18 tuntia puolen vuoden aikana. Päällystöliitto onkin tehnyt työnantajalle esityksen yhdistää nämä kaksi työajan joustoa mahdollistavaa työaikapankkia. Yhdistämällä pankit yksinkertaistettaisiin työnantajan määräysvallassa olevien työaikapankkien käyttöä. Neuvottelut on tämän suhteen aloitettu ja toiveena on, että asiasta päästään sopuun ennen kompensaation aloitusajankohtaa. 


Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kannen kuva: Henri Hakulinen

  • Hakeutumisen haasteet

    Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta on aktiivista. Yksittäisten virkamiesten kyky yhteistoimintaa ulkomaisten toimijoiden kanssa testataan kuukausittain. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää, sillä tietotaidon vaihto sekä toimintatapojen vertailu kehittävät yksilöitä ja samalla organisaatiota.

  • Palkitseminen tukee työn imua

    Avaimet työn imuun ja tuloksiin löytyvät rahan lisäksi mielekkäästä työstä ja motivoivasta työympäristöstä sekä oikea-aikaisesta ja tasapuolisesta palkitsemisesta.

  • Fyysisen toimintakyvyn arviointi muuttuu

    Sotilaiden fyysisen toimintakyvyn valtakunnalliset tavoitteet muuttuivat vuoden 2020 alussa. Samalla toimintakykyä mittaavat testit muuttuivat. Jatkossa kaikilla sotilailla on tehtäväkohtaiset toimintakykytavoitteet, iästä ja sukupuolesta riippumatta.