Siirry sisältöön

Jalkaväkikoulu – Aliupseeriston valtakunnallinen opetuslaitos

Maasotakouluun kuuluva Jalkaväkikoulu kouluttaa Puolustusvoimien palveluksessa olevat aliupseerit. Lisäksi koulu on Maavoimien kadettikoulu, jalkaväen aselajikoulu, tiedustelun toimialakoulu sekä koko Puolustusvoimia palveleva täydennyskoulutuskeskus.

Kaikki puolustusvoimiin rekrytoitavat aliupseerit osallistuvat opintojensa alussa Jalkaväkikoulun järjestämään perustason yhteisiin opintoihin Lappeenrannassa. Aliupseerin ensimmäinen kosketus Jalkaväkikouluun on vuoden sisällä töiden aloittamisesta.

Perustason opintojen aikana aliupseerit saavat koulutuspohjasta ja puolustushaarasta riippumatta samat lähtökohdat ammatilliseen kehittymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Tavoitetilassa aliupseeri ymmärtää jatkuvasti muuttuvien osaamisvaatimusten vaikutuksen oman osaamisensa kehittämiseen. Opetuksessa noudatetaan hyväksi koettuja käytänteitä ja hyödynnetään muun muassa opiskelijoiden jo olemassa olevaa osaamista.

Jalkaväkikoulun tavoitteena on tuottaa työelämään ammattisotilaita, joiden asenne, ammattitaito, aktiivisuus ja esimerkillisyys rakentuvat hyvän psyykkisen, sosiaalisen, fyysisen ja eettisen toimintakyvyn ympärille ja joiden osaaminen vastaa alati muuttuvaan normaali- ja poikkeusolojen vaatimuksiin.

Yhteistyö aliupseerien koulutuksesta vastaavan täydennyskoulutusosaston ja korkeakouluosaston kadettien koulutusta antavien sektoreiden välillä on jatkuvaa. Aliupseerit opiskelevat aselajiopintojen aikana yhdessä muiden henkilöstöryhmien edustajien kanssa.

Jalkaväkikoulun täydennyskoulutusosasto toteuttaa aliupseerien yhteiset opinnot, puolustushaaraopinnot sekä eri jalkaväen aselajien täydennyskoulutustilaisuudet. Täydennyskoulutusosaston alaisuudessa toimiva Maavoimasektori toteuttaa kokonaisuudessaan perustason ja yleistason yhteiset opinnot sekä näihin opintoihin sisältyvät maavoimaopinnot. Täydennyskoulutusosaston alaiset aselajeihin erikoistuneet sektorit tuottavat aselajikohtaista osaamista ja tukevat maavoimasektorin antamaa opetusta.

Jalkaväkikoulussa työskentelee 68 henkilöä. Heistä 19 on aliupseereita. Koulussa työskentelevät aliupseerit toimivat opettajan tehtävissä eri sektoreilla ja toimistoaliupseerina (kurssivääpelit). Jalkaväkikoulussa aloittaa syksyllä ensimmäinen aliupseeri kurssinjohtajana. Hän tulee johtamaan yleis- ja mestaritason opintoja.

Jalkaväkikoulu tuottaa vuosittain valtavan määrän osaamista työnantajan käyttöön. Noin 400 – 500 aliupseeria opiskelee vuosittain Jalkaväkikoulun kursseilla ja täydennyskoulutustilaisuuksissa. Vuonna 2020 aliupseerit saivat koulutuksen myötä erilaisia oikeuksia, kuten ammunnan johtajan oikeudet, yhteensä noin 1800 kappaletta.

Teksti ja kuvat
Vääpeli Janne Turunen
Ase- ja ampumakoulutuksen opettaja
Jalkaväkikoulu, maavoimasektori

Vääpeli Tommi Mänttäri, Jalkaväkikoulu, maavoimasektori

Toimin maavoimasektorilla ase- ja ampumakoulutuksen vastuuopettajana. Tehtäviini kuuluu ase- ja ampumakoulutuksen suunnittelu ja toteutus. Opettamisen lisäksi ohjaan myös muita opettajia. Suunnitteluvastuullani on oman alani viikko-ohjelmat yhteistyössä muiden vastuuopettajien kanssa. Lisäksi suunnittelen opintoihin kuuluvien ampumaharjoitusten sisällöt, henkilöstön käytön sekä läpiviennin. Olen ollut mukana Maavoimien uuden ampumaohjelmiston kehitystyössä sekä pilotoinnissa.

Johdossani olevan opetuksen tavoitteena on tuottaa opiskelijoille seuraavat lisenssit: Pienikaliiperisten aseiden osalta perusammuntojen johtaminen, tulitoiminnan valvoja sekä taistelijaparin ja partion taisteluammunnan johtaminen, kevyen ja raskaan kertasingon tulitoiminnan valvoja, sekä PST-taistelijaparin ja partion ammunnanjohtamisoikeus, käsikranaattiammunnan johtajan oikeus sekä sytytysvälineiden ja tulenkuvauksen oikeus.

Vastaan valtakunnallisesti neljästä oikeudesta ja niiden opetusmateriaalista, näytöistä ja näyttöjen ohjeistuksesta. Nämä neljä oikeutta ovat pienikaliiperisten aseiden perusammuntojen johtaminen, tulitoiminnan valvoja, taistelijaparin ja partion taisteluammunnan johtaminen, sekä käsikranaattiammunta.

Teen yhteistyötä kaikkien puolustushaarojen joukko-osastojen ja esikuntien kanssa. Yhteistyötahoihin kuuluvat myös Logistiikkalaitos ja Rajavartiolaitos. Lisäksi teen laaja-alaisesti yhteistyötä Maasotakoulun sisällä eri aselajien opettajien kanssa. Vastuullani olevan koulutuksen sisällöstä ja sen kehittämisestä teen esityksiä organisaatioketjussa suoraan ylös.

  • Onko kesäloman jälkeistä elämää?

    Kesäloman jälkeen ensimmäinen työviikko saattaa tuntua raskaalta. Loman loppuminen tuo myös univaikeudet. Väsyttää, mutta silti uni ei tule illallakaan. Mikä avuksi?

  • Koulutusjärjestelmään päivityksiä

    Aliupseereiden koulutusjärjestelmän päivittäminen on alkanut. Muuttunut toimintaympäristö, aliupseereiden kehittyvät tehtävät ja kansainvälistyminen asettavat uusia vaatimuksia aliupseereiden osaamiselle.