Siirry sisältöön

Sotilaille oikeus partaan ja viiksiin

Aliupseeriliitto, Päällystöliitto, Rajaturvallisuusunioni ja Upseeriliitto ovat esittäneet Puolustusvoimien pääesikunnalle ja Rajavartiolaitokselle, että parta ja viikset sallittaisiin jatkossa Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa työskenteleville sotilaille.

Järjestöjen tekemän esityksen mukaan yleisen palvelusohjesäännön muuttaminen partojen ja viiksien sallimiseksi edistää tasa-arvoa, yksilön identiteettiä ja mukautumista ajan henkeen. Järjestöjen mukaan kyse on myös yhdenvertaisuudesta. Esimerkiksi reserviläisiltä ei kielletä partaa kertausharjoituksissa. Parrakkuus ei myöskään estä sotilaan palvelusta. Vain harvoissa rauhan ajan tehtävissä parralla ja viiksillä on tosiasiallista vaaraa tai haittaa.

Tasa-arvovaltuutettu otti vuonna 2023 miesten ulkonäköön liittyvät, asepalvelusta ja sotilasvirkoja koskevat, säännökset oma-aloitteisesti selvitettäväkseen. Tasa-arvovaltuutettu näkee tärkeänä asian arvioimisen uudelleen säännöllisin väliajoin yhteiskunnan kehittyessä.

Pääesikunta totesi tasa-arvovaltuutetulle antamassa selvityksessään, että se ei näe estettä yleisen palvelusohjesäännön pukeutumista ja siisteyttä koskevien määräysten muuttamiseksi siten, että ohjeistus olisi miesten osalta yhdenmukaisempi naisia koskevan ohjeistuksen kanssa. Pääesikunnan mukaan muutokselle ei tunnisteta koulutuksellisia tai palvelusturvallisuuteen liittyviä esteitä nykyisten määräysten yhdenmukaistamiseksi.

Järjestöjen mukaan myös kansainvälinen käytäntö puoltaa muutosta. Useat muut Nato-maat sallivat siistit ja huolitellut parrat ja viikset ilman, että se on vaikuttanut heidän taistelukykyynsä tai ammattitaitoonsa. Esimerkiksi useissa Nato-maissa sallitaan partojen ja viiksien pitäminen, kunhan ne eivät vaaranna turvallisuutta tai ammatillista toimintakykyä. Tarkat säännöt voivat vaihdella eri aselajien ja yksiköiden välillä, ja ne voivat myös muuttua ajan myötä.

  • Aliupseeri kansainvälisessä palveluksessa

    Suomen Nato-jäsenyyden myötä ulkomaan tehtävistä muodostuu osa aliupseerin urapolkua. Tehtävävaihtoehtojen määrä kasvaa huomattavasti aluksi Naton komento- ja johtorakenteessa sekä erillislaitoksissa.

  • Ilmasotakoulu

    Ilmasotakoulu on ilmavoimien puolustushaarakoulu ja korkeakoulutasoinen sotilasopetuslaitos. Koulun tehtävänä on antaa palkatun henkilöstön perus-, täydennys- ja jatkokoulutusta. Tutkimus- ja kehitystyö on myös tärkeä osa koulun tehtävää. Vuosittain täydennyskoulutusta saa noin 1000 opiskelijaa.