Siirry sisältöön

Verkko-opiskelun mestari

COVID19-epidemia on vaikuttanut monella tavalla ammattisotilaiden arkeen ja töiden järjestelyyn. Etätyöt ja pienryhmätyöskentely hajautetuissa työpisteissä on tullut usealle hyvin tutuksi toimintatavaksi.

Myös aliupseereiden täydennyskoulutus on joutunut uudistumaan nopeassa tahdissa rajoitusmääräysten vaikeuttaessa perinteisen lähiopetuksen toteutusta.
 

Kevään jälkeen useita täydennyskoulutuskursseja on jouduttu perumaan tai osittain siirtämään uuteen ajankohtaan ja se on näkynyt osaamisen kehittämisen haasteina. Poikkeustilanne on myös pakottanut Puolustusvoimat reagoimaan muutokseen ja siirtämään opetusta entistä enemmän verkkoon. Kuntotesteihin kuulumaton digiloikka on totisesti toteutettu kevään ja syksyn aikana. Verkko-opiskelutaidot ovat kehittyneet niin yksilöillä kuin organisaatiolla.  

Aliupseereiden vuoden 2020 mestaritason ilmavoimaopinnot on edenneet niin sanotulla hybridimallilla, jossa opintoja toteutetaan lähi- ja verkkoperusteisen opetuksen yhdistelmänä. Ilmavoimaopintojen osallistujamäärä on yli 30. Tämä aiheuttaa omalta osaltaan haasteita verkko-opintojen toteuttamiseen siten, että jokainen opiskelija saisi aktiivisen ja vuorovaikutteisen toimijan roolin. Verkko-opinnoissa onkin pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon pienryhmätyöskentelyä, jolloin jokainen ryhmän jäsen kykenee työskentelemään mahdollisimman vuorovaikutteisesti.

Opintojen aikana opiskelijoiden käytännön taidot esitysten tekemiseen ja pitämiseen verkossa ovat parantuneet merkittävästi. Koulutuksessa on sivuttu myös tulevaisuuden erilaisia opetuksen toteutusmalleja ja niiden hyödyntämistä opetuksen tukena. Kokeneille aliupseereille onkin tärkeää oppia ”nuorison” taitoja, jotta kokemus ja osaaminen kyetään siirtämään tehokkaasti tuleville aliupseerisukupolville ja organisaatiolle.

Verkko-opiskelun ja lähiopetuksen selkeänä erona on ollut se, että opiskelijoille on annettu huomattavan laajoja syventäviä tehtäviä sekä muuhun taustamateriaaliin perehtymisvelvoitteita. Opintojen aikana itse luennoilla ei kyetä käsittelemään kuin keskeiset asiakokonaisuudet eikä luentojen pituuksia voida pidentää merkittävällä tavalla. Opiskelijoiden näkökulmasta itseopiskeltavien materiaalin määrä on runsas ja osalla se on aidosti aiheuttanut myös aikataulutuksen haasteita. Verkko-opinnoissa vastuu aikatauluista ja etenemisestä on enemmän opiskelijalla itsellään ja aina ei ole helppoa sovittaa opiskelua, virkatyötä, perhe-elämää ja vapaa-aikaa samaan kalenteriin. Tämän tietävät kaikki etätöitä tekevät.

Ilmavoimien SAMMO 2020 -hybridimalli on ollut toimiva järjestelmä ja opiskelijoiden osaamisen kehittäminen on kyetty viemään eteenpäin suunnitelmallisesti. Näin on voitu turvata organisaation tarve saada koulutettua ja osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Lähiopetuksen mukanaan tuoma mahdollisuus ammatilliseen verkostoitumiseen on kuitenkin pidetty mukana koulutuksessa ja se olisi muistettava myös siirryttäessä yhä verkkokeskeisempään työskentelyyn. Sosiaalisten kontaktien rajoittuminen sähköiseen muotoon saa joskus kaipaamaan vanhanaikaista yhteisöllisyyttä.

Verkkotuetun opiskelun haasteita

Puolustusvoimat on siirtynyt nopealla tahdilla perinteisestä lähiopetuksesta verkkotuettuun opiskelun malliin. Teknologian kehittyminen lisää opiskelun joustavuutta ja säästää aikaa, kun aina ei tarvitse siirtyä paikasta toiseen. Opinnoissa on kuitenkin vielä kehitettävää. Havaittuja haasteita ovat ainakin

1.       Etätehtävien suorittamiseen saatava työaika

Opintojen läpivienti vaatii, että opiskelija käyttää tehtäviin myös omaa aikaa. Ilman keskitettyä ohjausta sotakoululta opiskelijoiden tasapuolinen kohtelu ei toteudu. Osassa työpisteistä etätöihin annetaan työaikaa käyttöön ja osassa työt tehdään enemmän tai vähemmän omalla ajalla.

2.       Virkatöiden vastuut eivät tosiasiallisesti katoa opiskelun aikana

Verkko-opiskelussa opiskelija on kaikkien verkossa olevien tavoitettavissa toisin kuin lähiopetuksen luennoilla. Virkatyöt saavuttavat ja osittain myös haittaavat opintoihin keskittymistä. Esimiehen pitäisi ymmärtää, että kun hän on esittänyt alaiselle opintoihin osallistumista hänen pitäisi se oikeasti mahdollistaa ja järjestää tarvittavat sijaisuudet opintojen ajaksi.

3.       Matkakustannusten korvaussopimuksen soveltaminen hybridimalliin

Virkaehtosopimus on kirjoitettu lähiopetuksen näkökulmasta ja hybridimalli asettaa sen tulkintaan uusia haasteita, kun oppikurssilaiset eivät voikaan esimerkiksi majoittua koko kurssia paikkakunnalla vaan joutuvat matkustamaan etäopintojen ajaksi kotiin. Näitä matkustamisia ei välttämättä korvata

4.       Järjestelmien toimintavarmuus

Puolustusvoimien järjestelmät ovat toimineet yllättävän hyvin, mutta vuorovaikutteisuus on kärsinyt, kun esimerkiksi videokuvaa on voitu jakaa vain rajallisesti.

5.       Opiskelija ja perhe-elämä

Verkko-opiskelussa nousevat esille samat haasteet kuin etätyössä. Opintoihin pitäisi pystyä keskittymään täysipainoisesti. Lapset eivät sitä täysin ymmärrä, että vanhempi on kotona, mutta häntä ei saisi häiritä.

Tomi Malkamäki

Ilmavoimien pääluottamusmies

Kuva: Sisko Malkamäki

  • Aliupseeri esimiehenä

    Aliupseereille on avautumassa mielenkiintoisia uusia tehtäviä. Monet niistä ovat vaativia esimies- ja asiantuntijatehtäviä.

  • Lexistä Vuoden 2019 sotakoira

    Kultainennoutaja Njord "Lex" on valittu Vuoden 2019 sotakoiraksi. Nimitys julkistettiin koiramessujen yhteydessä 7.12. Samalla julkaistiin myös muiden viranomaisten palveluksessa toimivat vuoden virkakoirat.

  • Tavoitteena toimintakyky ja hyvä terveys

    Puolustusvoimien tehtävänä on tuottaa toimintakykyisiä taistelujoukkoja. Siksi taistelijan terveyttä ja toimintakykyä edistävät teemat ovat jatkuvasti esillä Puolustusvoimissa. Yksi tärkeä tavoite tässä työssä on tupakan ja muiden nikotiinituotteiden käytön vähentäminen.