Siirry sisältöön

Onnistunut perehdyttäminen

Ammattisotilaat tulee perehdyttää uuteen tehtävään. Perehdytyksen aikana uusi työntekijä saa valmiudet työskennellä työyhteisössä ja työtehtävissään oikealla ja turvallisella tavalla. Hän pystyy aloittamaan normaali- ja poikkeusolojen tehtävien itsenäisen hoitamisen ja tiedostaa työpisteen ja hallintoyksikön yleiset käytänteet.

Jokaiselle työntekijälle on tehtävä perehdyttämissuunnitelma. Esimies vastaa perehdyttämisestä. Työntekijän työssä oppiminen jakaantuu itsenäiseen työssä oppimiseen, itsenäiseen perehtymiseen sekä suunnitelmalliseen osallistumiseen työyksikön ja joukko-osaston määrittämiin tapahtumiin. Esimies laatii perehdyttämissuunnitelman, määrittää perehdyttämisen vastuuhenkilöt ja valvoo suunnitelman toteuttamista.

Hallintoyksiköissä voidaan järjestää yleisiä perehdytystilaisuuksia, joissa työntekijä perehdytetään hallintoyksikön ja muiden varuskunnan työyhteisöjen toimintaan. Uuden työntekijän kannalta olisi hyvä, että perehdytystilaisuuteen on mahdollista osallistua ensimmäisten kolmen kuukauden aikana.

Perehtymisen keskeisenä tavoitteena on sitouttaa henkilö tehtäväänsä siten, että hän kykenee tekemään päivittäiset työtehtävänsä. Osaa käyttää työssään tarvitsemiaan työskentelymenetelmiä, järjestelmiä ja -välineitä. Tietää työyhteisönsä tehtävät ja toiminnan perusteet. Tietää oman poikkeusolojen tehtävänsä ja siihen liittyvät suoritevaatimukset ja ymmärtää oman merkityksensä työyhteisön jäsenenä.

Työturvallisuuslaki määrittelee työnantajan velvollisuudet työntekijän perehdyttämisestä. Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

Työnantajan tulee antaa työntekijälle opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi. Työnantajan tulee lisäksi ohjeistaa työntekijät erilaisten häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta. Työnantajan tulee täydentää perehdytyksessä annettua opetusta ja ohjausta tarvittaessa.

Vastaavasti työntekijällä on velvollisuus noudattaa työantajan antamia määräyksiä ja ohjeita. Hänen tulee muutoinkin noudattaa työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Puolustusvoimien hallintoyksiköiden tulee nimetä perehdyttämisvastaava. Perehdyttämisvastaavana toimiminen kirjataan henkilön tehtävänkuvaukseen. Useissa Puolustusvoimien hallintoyksiköissä tehtävään on määrätty aliupseeri.

Perehdyttämisvastaava suunnittelee oman hallintoyksikkönsä perehdytystoimet. Hän vastaa siitä, että esimiehet saavat opastusta perehdyttämisen toteuttamiseen.  Hän valvoo perehdyttämisen toteutumista ja kerää palautetta työntekijöiltä ja esimiehiltä. Perehdytysvastaava raportoi raportoida perehtymisen onnistumisesta hallintoyksikön johtoryhmälle sekä ylemmälle johtoportaalle vuosiraportin yhteydessä.

 

 

Perehdytyksessä esille nostettavia asioita

Varuskunnan yleisesittely

Varuskunnan turvallisuus- ja kulunvalvonta

Lupahallinto ja henkilökorttien tuottaminen

Ilmoitusmenettely poikkeuksellisissa tilanteissa

Liikuntamahdollisuudet ja testaukset

Ajoneuvojen tilaaminen, nouto ja palauttaminen

Liikennejärjestelyt ja -turvallisuus varuskunnassa

Huolto- ja tukipalvelut varuskunnassa

Varuskunnallisten tilojen käyttö ja varaaminen

Vierailukäytännöt

Ampumaratojen käyttö

Riku Rissanen

Maavoimien pääluottamusmies

Kuvat: Merituuli Hurmerinta, Arttu Mäenpää, Aleksi Laurila, Ville Nevalainen

  • Ammattisotilaan fyysinen toimintakyky

    Otsikon mukainen uusi määräys HQ1056 annettiin Pääesikunnasta joulun alla lahjaksi henkilöstölle yhdessä Ammattisotilaan perustaito-määräyksen (HQ1015) kanssa.

  • Hyvä käytös on sallittua

    Häirintää ja epäasiallista käytöstä tapahtuu yllättävän monessa työyhteisössä. Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen kohteluun mahdollisimman nopeasti siitä tiedon saatuaan. Jos tilanne pitkittyy, kohteeksi joutuneen terveys voi vaarantua, työyhteisö kuormittua ja hyvinvointi työpaikalla heikentyä.