Siirry sisältöön

Virastoerän käyttämisestä on päästy yhteisymmärrykseen

Puolustusministeriö, Pääesikunta ja Aliupseeriliitto ovat päässeet yhteisymmärrykseen aliupseerien palkkaukseen kohdennettavasta virastoerästä. Käytettävissä oleva varallisuus oli kooltaan huomattava, 1 % aliupseerien kokonaispalkkasummasta. Sillä saavutettiin merkittäviä asioita.

Valtionvarainministeriön neuvotteluohjeen mukaan virastoerä on suunnattava siten, että palkkauksella edistetään valtionhallinnon ja sen toimintayksiköiden tuloksellisuutta, parannetaan kilpailukykyä osaavan henkilöstön saatavuudesta ja palveluksessa pysyttämiseksi sekä parannetaan naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa. Neuvottelujen alkaessa työnantaja kertoi, että heidän ensisijainen tavoitteensa on kohdentaa erää taulukkopalkkoihin. Aliupseeriliitolla taas oli kymmeniä edustajakokouksen hyväksymiä neuvottelutavoitteita, joilla pyritään kehittämään aliupseerien palkkausta tai oikaisemaan nykyisten sopimusten epäkohtia. Kuten neuvotteluissa aina, myös nyt saavutettu neuvottelutulos on kompromissi, jossa kaikkien neuvotteluosapuolten toiveet pyritään sopimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Aliupseerien palkkataulukko koki suuren remontin, kun taulukosta poistettiin kokonaan B-maksuluokat. Neuvotteluosapuolet totesivat yhdessä, että vuonna 2010 taulukkoon sovituille B-maksuluokille ei enää ole samanlaista tarvetta kuin sopimuksentekohetkellä oli. B-maksuluokkien poistaminen toi taulukon eri palkkaluokkien välille kaivattua lisäväljyyttä. 1.8.2020 voimaan tulleessa taulukossa kahden maksuluokan väli oli vain 2,18 euroa. Yhdistettäessä perusvaativuusluokka ja B-maksuluokka, siirrettiin palkkauksellisesti kaikki vanhalle B-luokan tasolle. Nimeltään vaativuusluokat ovat kuitenkin AU3, AU4 ja AU5. Lisäksi huomattava määrä virastoerää kohdennettiin taulukkoon vaativuusluokkien AU5, AU6, AU7 ja AU8 euromääräisenä korotuksena.

Vaativimpien aliupseeritehtävien palkkauksen kehittämisestä tehtiin kirjaus, jossa sovittiin, että keskustason arviointi- ja kehittämisryhmä laatii selvityksen vaativimpien tehtävien vaativuudenarvioinneista ja niistä tehdyistä havainnoista ylimpien AU-vaativuusluokkien osalta. Selvitystyö on tehtävä ennen 28.2.2022. Tehdyn selvityksen pohjalta asiaa käsitellään seuraavissa virastoeräneuvotteluissa.

Lisäpalkkioliitteen mukaiset palkkatekijät ovat tällä hetkellä vuodelta 2008. Tähän lisäpalkkioliitteeseen saimme sovittua 5 %:n korotukset sukellusrahaan, laskuvarjohyppylisään, vaararahaan, räjäytystyölisään, mastorahaan ja koiranhoitopalkkioon. Sovimme myös, että sotilassoittajien tekijänoikeuskorvauksia korotetaan 20 eurolla kuukaudessa.

Kevään 2019 virastoeräneuvotteluissa sovittiin Orbiter 2B-sotilaslentolaitteen lennättäjille erillinen lisäpalkkio ja 2A-miehittämättömien maalilennokkien lennättäjille lennonvarmistusvastuulisän perusosa. Nyt saatiin sovittua vastaavat lisäpalkkiot myös Orbiter 2B-sotilaslentolaitteen I-tason mekaanikoille ja 2A-miehittämättömien maalilennokkien mekaanikoille.

Puolustusvoimien tiedustelulaitoksessa tiedustelutoimialalla toimiville aliupseereille sovittiin maksettavaksi lennonvarmistusvastuulisä, kun aliupseeri on osallistunut työnantajan järjestämään täydennyskoulutukseen ja on toiminut lennonvarmistusvastuulisän muut edellytykset täyttävässä tehtävässä vähintään kaksi vuotta. Lisän soveltaminen ja määrävuosien laskeminen alkaa 1.5.2021 perustason mukaisesti. Tiedustelualalla toimiville maksetaan operaattorilisää kuten aikaisemminkin, kunnes tämä kahden vuoden määräaika täyttyy. Henkilölle, jolle maksetaan lennonvarmistusvastuulisää, ei voida maksaa operaattorilisää.

Kaikkien puolustusvoimien henkilöstöjärjestöjen yhteisessä sopimuksessa on palvelussuhteen ehtoihin liittyviä kirjauksia, jotka vaikuttavat myös aliupseerien elämään:

– Liukuvan työajan piirissä oleville on tiedossa niin sanotun saldoleikkurin poistuminen siten, että se ei ole voimassa enää 1.5.2021 jälkeen. Lisäksi selvitetään liukuvan työajan käyttöä myös etätyössä sekä etätyöpäivien määrän tarkastelua pandemia-ajan ulkopuolella.

– Muutto- ja siirtokustannusten korvauksiin tehtiin tarkennuksia vuonna 2018 ja 2019 sovittuihin perheestään erillään asuvien korvauksiin.

 • Vuonna 2019 sovittujen siirtovelvollisten kotimatkojen käytettävyyden takaraja on poistettu. Muut ehdot säilyvät ennallaan.
 • Perheellisen virkamiehen erityiskorvauksesta sovittiin tilapäinen muutos COVID19-pandemian seurauksena.
Tutustu sopimuksen sisältöihin Aliupseeriliiton jäsensivuilla.
>> Virkaehtosopimukset julkaistaan myöhemmin Valtiovarainministeriön sivuilla(avautuu uuteen ikkunaan)


Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

 • Edunvalvonta on kestävyyslaji

  Vuoden lähestyessä loppuaan tulee ainakin näin vanhemmiten miettineeksi mennyttä vuotta. Mitä vuoden aikana on tapahtunut, mitä pitäisi vielä saada aikaiseksi?

 • Haluatko luottamusmieheksi?

  Aliupseeriliiton jäsenet valitsevat oman työpaikkansa luottamusmiehet tämän vuoden lopussa. Luottamusmies on aliupseerien, au-palkkausjärjestelmään kuuluvien mekaanikkojen ja sopimussotilaiden edustaja työpaikalla.

 • Kansainvälisen avun antamisen ehdot käyttöön

  Laki kansainvälisen avun antamisesta ja siihen tarkoitetut palvelussuhteen ehdot sovittiin vuonna 2017. Lakia ei ole sovellettu ennen elokuussa 2021 toteutettua suomalaisten evakuoinnin suojaamisoperaatiota Afganistanissa