Siirry sisältöön

Kutsunta-aliupseeri Jokela

Lounais-Suomen aluetoimisto toteuttaa vuosittain yli 60 kutsuntapäivää. Kutsunta-aliupseeri, sotilasmestari Jarmo Jokelan ja hänen kollegoidensa käsien läpi kulkee vuosittain noin 4500 kutsunnanalaista. Heille määritellään palveluskelpoisuusluokka sekä palvelukseen astumisajankohta ja palveluspaikka.

Sotilasmestari Jokela toimii kutsuntatilaisuuksien yleisjärjestelijänä, kutsuntaoppituntien vetäjänä sekä kutsuntalautakunnan sihteerinä. Lisäksi hän vastaa naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuuksista sekä kansalaisuuden saaneiden kutsunnoista.

Päivittäisessä työssään Jokela ratkaisee lähinnä asevelvollisten palvelusajan – ja palveluspaikan muutoshakemuksia sekä siviili – ja täydennyspalvelukseen liittyviä hakemuksia.

– Meillä on vuosittain yli 200 naisten vapaaehtoisen palveluksen hakijaa. Asevelvollisuussektorin työt toteutetaan vakiintuneella rytmillä siten että asevelvollisten perinteiset kutsunnat järjestetään kuntakohtaisesti aina syksyisin. Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen haku ja valintatilaisuudet toteutetaan keväisin.

Korona toi myös kutsuntoihin ja valintatilaisuuksiin uusia toimintamalleja. Lounais-Suomen aluetoimistossa pohdittiin koronan alkumetreillä maaliskuussa 2020 miten käsillä oleva naisten valintatilaisuus toteutetaan poikkeustilanteessa turvallisesti ja lainmukaisesti.

– Päädyimme naisten valintatilaisuuksissa siihen, että latasimme perinteisen oppituntimateriaalin PVMoodleen, jotta osallistujat pääsivät opiskelemaan aineistot etukäteen. Lähetin hakijoille toimintaohjeet tekstiviestinä ja sähköpostilla. Haastattelin hakijat kolmen viikon aikana puhelimitse.

Tunnustus kehittämistyöstä

Uusi menettelytapa tuli hyväksyttää ennen käyttöönottoa. Monien keskustelujen ja perustelujen jälkeen lupa poiketa perinteisestä, kasvokkaisesta haastattelusta myönnettiin.

Jokela kertoo, että korona ei vaikuttanut viime vuonna naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeneiden eikä valittujen määrään. Hän näkee, että koronan aiheuttamat kokoontumisrajoitukset, julkisen liikenteen puute ja koronapelko olisivat voineet vaikuttaa naisten osallistumisaktiivisuuteen, mikäli uusia toimintamalleja ei olisi rohkeasti otettu käyttöön.

Porin prikaati antoi Jokelalle prikaatin työ- ja palvelusturvallisuustunnustuksen hänen toimistaan sähköisen asioinnin kehittämisessä korona-aikana.

– Olen halunnut viedä sähköistä asiointia voimakkaasti eteenpäin. Myös muissa joukko-osastoissa toteutetaan tänä vuonna kutsuntoja meidän kokemustemme pohjalta. Tämä oli iso muutos Puolustusvoimien toimintatapaan. Koen onnistuneeni tässä asiassa!

Tänä vuonna naisten valintatilaisuus toteutettiin hybridimallilla, jossa haastattelut toteutettiin turvallisesti kolmen päivän aikana Turun Messukeskuksessa. Oppitunnit toteutettiin etäopiskeluna.

Työ asevelvollisten kanssa on ollut Jokelalle mieluisaa. Hän on työskennellyt varusmieskouluttajana, yksikön vääpelinä ja nyt kutsunta-aliupseerina. Eri tehtävissä Jokela on päässyt tutustumaan nuorten aikuisten sielunelämään ja arkeen. Hän on seurannut myös naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kehittymistä alusta lukien.

– Mukavinta on ollut se, että aikaisempi taustani asevelvollisten kanssa on ollut avuksi tehtävässä. Olen pystynyt kertomaan eri tilanteissa nuorille asepalveluksessa aika kattavaksi.

Rohkeutta, heittäytymistä ja uuden opettelua

Polku sotilasuralle löytyi 1990-luvun alussa melko luontevasti. Armeijan jälkeen Jokela aloitti opinnot teknillisessä oppilaitoksessa mutta pari tuttua nuoruuden ystävää lähti rauhanturvatehtäviin Lähi-Itään ja Jokela heidän perässään ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.

– Sotilaselämä veti puoleensa. Minulla oli kova halu nähdä maailmaa. Toki lama-aikakin vaikutti siihen, että ulkomaille lähtö oli houkutteleva vaihtoehto päästä töihin ja eteenpäin elämässä.

Useamman vuoden YK- ja NATO-komennuksen jälkeen Jokela valittiin Säkylään, Porin prikaatin sotilaspoliisi- ja tiedustelukomppaniaan, kansainvälisen valmiusjoukkokouluttajan tehtävään.

Siitä lähtien hän on työskennellyt Porin prikaatissa eri tehtävissä kuten vartiopäällikkönä vartiostossa, kriisinhallintakeskuksessa rotaatiokouluttajana, kuljetusaliupseerina Pasi XA-202 kalustolle. Lisäksi hän on toiminut eri tehtävissä varusmiesyksiköissä.

Siirtymät toimialalta toiselle ovat vaatineet rohkeutta, heittäytymistä ja uuden opiskelua. Hän on kokenut aliupseerien tehtävien kehittymisen omakohtaisesti ja ollut monesti ensimmäisten joukossa aloittamassa jotakin uutta. Kaikissa tehtävissä Jokelalla on ollut suuri halu kehittää omaa osaamistaan ja työpaikan toimintatapoja.

Edessä uusia haasteita

Jokelan työ kutsunta-aliupseerina päättyy syksyllä. Seuraava uusi avaus on esikuntamestarin tehtävä Porin prikaatissa. Jokela tulee työskentelemään prikaatin esikunnan henkilöstöosastolla, johdon tukisektorilla.

Esikuntamestarin keskeiset työtehtävät liittyvät muun muassa prikaatin tilaisuuksien suunnitteluun ja järjestelyihin sekä työpaikkaohjaajana tiiviiseen yhteistyöhön eri joukko- ja perusyksiköihin valittujen työpaikkaohjaajien kanssa. Hän vastaa myös aliupseerien urapolkuun liittyvän koulutuksen suunnittelusta yhdessä esikunnan suunnittelu- sekä henkilöstösektorin kanssa.

Jokelalla on hyvät valmiudet tehtävän vastaanottamiseen. Hänellä on mestaritason koulutus, vasta suoritettu työpaikkaohjaajakoulutus, monipuolista kokemusta aliupseerina työskentelystä eri toimialoilla sekä hyvä tilannekuva omasta joukko-osastosta.

– Minulla on 3-4 vuotta työuraa jäljellä. Tuona aika tulen satsaamaan työpaikkaohjaajan tehtävään ja tukemaan aliupseerien koulutusta ja urakehitystä. Porin prikaatissa on noin 240 aliupseeria, joten töitä riittää. Uskon saavani kehitystyön hyvälle alulle tulevina vuosina.

Jokela suosittelee, että aliupseerit kouluttautuvat aktiivisesti ja suunnittelevat omaa tulevaisuuttaan. Hän pitää tärkeänä, että aliupseereilla on esimerkkejä muista aliupseereilla, jotka ovat tehneet monenlaisia asioita urallaan.

– Suosittelen lämpimästi, että kannattaa tehdä itselleen vähintään viisivuotissuunnitelma. Suunnitella, millä koulutuksella ja missä tehtävässä minä voisin olla viiden – kymmenen vuoden päästä.

Teksti: Asta ruuskanen

  • Ensimmäinen suomalainen Ruotsin HSOU-kurssilla – osa 2

    Thor-Erich Wiksten osallistui ensimmäisenä suomalaisena Ruotsin puolustusvoimien HSOU-kurssille (Högre Specialist Officers Utbildning). Kurssi on tarkoitettu Ruotsin puolustusvoimien ylemmissä erikoisupseeritehtävissä työskenteleville.

  • Yhteistoiminta on avointa ja reilua toimintaa

    Vääpeli Tero Majuri on toiminut työpaikkansa yhteistoimintaelimessä yli kymmenen vuotta. Perusta tuleviin luottamustehtäviin syntyi lapsuuden kodissa. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus ovat Majurin mukaan eväitä, jotka hän sai vanhemmiltaan.

  • Taustalla huutelu ei auta

    Ylikersantti Juhopekka Järvinen valittiin keväällä 2014 Haminan aliupseerit ry:n hallitukseen ja varapuheenjohtajaksi. Pari vuotta yhdistyksen hallituksessa oppia saatuaan, hänet valittiin viime vuonna myös Maasotakoulun varaluottamusmieheksi Haminaan.