Siirry sisältöön

Syksyn täydennyskoulutushaku on käynnistymässä

Lähiaikoina TORNI:n etusivulle ilmestynee tiedote syksyn täydennyskoulutushaun käynnistymisestä. Määräpäivä ensi kevään kursseille hakeutumisille on 1.10.2021. Mitä tuo määräpäivä tarkoittaa ja miten ja millä perusteilla koulutuksiin haetaan?

Aliupseereiden täydennyskoulutus pitää sisällään  perus-, yleis- ja mestaritason opintokokonaisuudet, mutta niiden lisäksi myös kaikki muut työuran aikana suoritettavat koulutukset. Osaamisen kehittäminen perustuu työnantajan tarpeeseen eli kunkin aliupseerin nykyisessä tai tulevassa tehtävässä vaadittavaan osaamisen sekä henkilön omaan halukkuuteen. Osaamisen hallinta ja kehittäminen sekä tehtävä- ja seuraajasuunnittelu muodostavat siten yhtenäisen kokonaisuuden.

PV:n täydennyskoulutusnormi päivitettiin viime vuonna ja se on ollut aliupseeriston koulutuksen osalta voimassa 1.1.2021 alkaen. Uuden normin mukaisesti perus-, yleis- ja mestaritason opintokokonaisuuksiin sisältyvät yhteiset opinnot ja puolustushaara- tai toimialaopinnot, mutta aselajiopinnot eivät enää kuulu kiinteänä osana opintokokonaisuuksiin. Uuden normin mukaan opintokokonaisuuksien väliin sijoittuvat 15 osp täydentävät opinnot. Näiden osalta on kuitenkin hyvä huomioida normin kirjaus: “Ennen yleis- ja mestaritasoa vaadittavaksi täydennyskoulutukseksi voidaan huomioida ennen vuonna 2021 suoritetut edellisen opintokokonaisuuden aselaji- tai alakohtaiset opinnot”.

Osaamistarpeet käsitellään vuosittain kehityskeskustelussa. Siellä suunnitellaan tulevien vuosien koulutus 1 + 4 vuotta -periaatteella siten, että ensimmäinen vuosi suunnitellaan tarkasti ja seuraavat vuodet yleisemmin. Kehityskeskustelujen perusteella joukko-osastot tekevät ennakkovaraukset eri kursseille. Tämä tieto on tärkeä koko Puolustusvoimien kannalta, koska niiden perusteella kartoitetaan koulutustarpeet ja muodostetaan täydennyskoulutussuunnitelman runko.

Ennakkovaraukset eivät poista tarvetta hakeutua koulutuksiin. Koulutuksiin on aina hakeuduttava määräaikojen puitteissa. Pääsääntöisesti koulutuksiin hakeutumiselle on kaksi ajankohtaa: 1.4. mennessä hakeudutaan saman vuoden syksyn koulutuksiin ja 1.10. mennessä hakeudutaan seuraavan vuoden kevään koulutuksiin. Joukko-osastot ohjeistavat omat määräajat hakeutumisille ja ne ajoittuvat pääsääntöisesti joitain viikkoja ennen lopullisten hakeutumisten määräaikoja.

Täydennyskoulutukseen hakeutuminen

  1. Huolehdi, että kehityskeskustelussasi käydään läpi koulutustarpeet (seuraava vuosi tarkasti) ja ennakkovaraukset toimitetaan eteenpäin joukko-osaston ohjeistuksen mukaisesti. Ennen kehityskeskustelua voit tarvittaessa olla yhteydessä työpaikkaohjaajaasi ja käydä hänen kanssaan läpi omaa koulutussuunnitelmaasi.
  2. Tarkista täydennyskoulutuskalenterista sinulle suunnitellun koulutuksen hakeutumisen määräaika
  3. Huolehdi hakeutumisesta koulutukseen. Varmista esimieheltäsi tai työpaikkaohjaajalta, että koulutushakeutumisesi miten hakeutumisprosessi on joukko-osastossasi ohjeistettu

Teksti: Satu Vartiainen

Kuva: Asta Ruuskanen

  • Muutoksen takana on ajatus

    Aliupseerien palvelussuhteiden ehdot ovat syntyneet ja kehittyneet yksittäisten jäsenten esille tuomista ajatuksista ja havainnoista. Myös työolosuhteet ovat kehittyneet, koska työntekijät ovat halunneet korjata epäkohtia ja parantaa työolojaan. Yksittäiset aliupseerit ja mekaanikot ovat avainasemassa omien ja yhteisten asioiden muutoksessa.

  • Ammattisotilaalta edellytetty käyttäytyminen

    Virkamiehen ja ammattisotilaan käyttäytymisvelvoitteesta säädetään varsinaisesti virkamieslaissa, puolustusvoimalaissa ja rikoslaissa. Ammattisotilaan on hyvä perehtyä niiden keskeisiin sisältöihin.