Siirry sisältöön

Neuvottelutulos valtiohallinnolle

Valtion neuvottelutuloksen myötä työrauha on varmistettu ja henkilöstö voi keskittyä tehtäviinsä

Neuvottelutulos vuosille 2022 – 2024 on valmis.  Muodoltaan sopimus on 1 + 1 ja palkankorotusten osalta on sovittu vain ensimmäisen vuoden yleiskorostus 2 %, joka tulee maksuun 1.6.2022. Vuoden 2023 palkankorotusten tasosta ja ajankohdasta on sovittava 21.12.2023 mennessä. Yleiskorotus kohdennetaan myös vakiintuneen käytännön mukaisesti palkanlisiin- ja lisäpalkkioihin mm. lennonvarmistusvastuulisään ja lentoteknilliseen vaara- ja vastuulisään. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.6.2022 yleiskorotustasoa vastaavasti.

Neuvottelukierroksen yhteydessä sopimuksen tekstiosuuksia muutettiin ja lisättiin muutamia uusia sopimuskohtia. Aliupseeriliiton jäsenten arkeen jatkossa vaikuttavat muun muassa seuraavat muutokset:

 • Lisä- ja ylityökorvausten määräytyminen keskeytyneessä työjaksossa tai -viikolla
 • Vuosiloman vaihtaminen rahaksi
 • Perhevapaan palkallisuuden muutokset vanhempainrahakauden osalta
 • Työajan pidennyksen poistumista korvaavat vuosittaiset järjestelyt
 • Omaishoitovapaa
 • Matkavuorokausi sekä matkan alkaminen ja päättyminen

Valtion virka- ja työehtosopimuksen työaikamääräyksiä muutettiin neuvotteluissa niin, että virkamiehen sairastuessa yllättäen ei lisä- ja ylitöiden laskennassa sovelleta työtuntunormien taulukoita kyseisen kolmen viikon jakson ajalta. Sairauspoissaolopäivät eivät siis muutu keskeytyspäiviksi, vaan työajaksi huomioidaan niistä työvuoroluettelon mukainen työaika. Vastaavasta muutoksesta tulee sopia Puolustusvoimien virkamiesten työaikasopimuksen osalta 31.5.2022 mennessä. Määräykset tulevat voimaan 31.10.2022 alkavan kolmen viikon jakson alusta lukien.

Vuosilomien osalta neuvotteluissa sovittiin uudesta toimintatavasta, jossa virkamiehet ja työntekijät voivat sopia kirjallisesti 5 vuosilomapäivän vaihtamisesta rahaksi. Vaihtaminen voidaan sopia 25 päivää ylittävistä vuosilomapäivistä. Ensimmäisen kerran tämä on mahdollista jo 1.4.2021 – 31.3.2022 lomanmääräytymisvuoden lomista. Korvaus vaihdetuista lomapäivistä maksetaan viimeistään sopimuksen allekirjoittamista seuraavan kuukauden palkanmaksun yhteydessä.

Perhevapaauudistuksen asiakokonaisuus saatiin myös valtion virka- ja työehtosopimuksen osalta parannettua, kun jatkossa toinen vanhempi (isä) saa palkallista perhevapaata 18 päivää (aikaisemman 6 päivän) sijasta. Synnyttäjän (äidin) osalta palkallisten vapaiden määrä säilyi ennallaan.

Työajan pidennyksen poistumista korvaavien järjestelyiden (KIKY-tunnit) osalta neuvotteluissa tarkennettiin niin, että yhden kolmeviikkoisjakson maksimimäärä on jatkossa 7 tuntia. Kokonaisuudessaan kalenterivuodessa voidaan edelleen suunnitella 14 tuntia niin sanottuun KIKY-pankkiin. Vastaavan muutoksen heijastamisesta Puolustusvoimien virkamiesten työaikasopimukseen sovitaan kevään aikana.

Perhevapaiden osalta lisättiin pykälä 24§ Omaishoitovapaa. Pykälä on tarkoitettu henkilökohtaisen tuen tarjoamiseksi omaiselle tai työntekijän samassa taloudessa asuvalle henkilölle, joka tarvitsee merkittävää hoivaa tai tukea vakavan lääketieteellisen tuen vuoksi. Vapaata on oikeus saada 5 päivää kalenterivuodessa ja se on palkatonta.

Matkakustannusten korvaussopimusta muutettiin matkan alkamis- ja päättymispaikkojen osalta niin, että jatkossa virkamatka voi alkaa- ja päättyä myös muualle kuin virkapaikalle tai kotiin. Muutoksella mahdollistetaan jatkossa siis virkamatkan päättäminen esimerkiksi mökille kodin sijasta.

Neuvoteltu sopimustulos vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän. Kevään aikana sovitaan vielä mainittujen muutosten heijastusten kohdistamisesta Puolustusvoimien omiin määräyksiin.

Tämänhetkinen taloustilanne reagoi voimakkaasti turvallisuustilanteen muutoksiin ja onkin hyvä, että ensi vuoden korotustasot ja ajankohdat määritellään vasta loppuvuodesta 2022.

Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

 • Julkisten alojen eläkelaki uudistuu

  Uudistettu Julkisten alojen eläkelaki alkaa vaikuttaa eläkkeisiin 1.1.2018. Oikeus jäädä eläkkeelle määräytyy joko eläkkeeseen oikeuttavan ajan perusteella (niin sanotut vanhat sotilaat) tai syntymävuoden mukaan (niin sanotut uudet sotilaat).

 • Aliupseeriliiton ammattiyhdistyskoulutus 2020

  Tämän vuoden edunvalvontakoulutuksen keskeisenä kohteena ovat maaliskuussa kautensa aloittavat uudet luottamusmiehet. Koulutus painottuukin luottamusmiestoiminnan, palkkausjärjestelmän ja yhteistoiminnan peruskoulutukseen.

 • Vuoden 2018 AY-koulutus

  Aliupseeriliitto järjesti vuonna 2017 monipuolisesti koulutusta luottamusmiehille, puheenjohtajille ja yhdistystoiminnan parissa toimiville. Edunvalvontakoulutus tuottaa sellaista osaamista luottamustoimessa toimivalle henkilölle, että hän pystyy edustettaviaan auttamaan työelämän kysymyksissä. Osaava ja koulutettu luottamusmies on parasta jäsenpalvelua.