Siirry sisältöön

Merkittäviä parannuksia palkkaukseen

Aliupseeriliitto ja Puolustusministeriö saavuttivat neuvottelutuloksen 14.12.2023. Neuvotteluissa sovitut muutokset astuvat voimaan 1.3.2024. Virastoeräneuvotteluissa oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus korottaa virastoerää pienentämällä yleiskorotuksen määrää.

Aliupseerien palkkataulukko on julkaistu Aliupseeriliiton jäsensivuilla. Virastoerän ja yleiskorotuksen 1,02 % lisäksi sotaharjoituskorvausta, meripalvelukorvausta ja muita säännönmukaisesti korotettavia lisiä korotetaan 2 % yleiskorotuksella.

Käytettävissä olleella virastoerällä pystyimme kehittämään aliupseereiden palvelussuhteiden ehtoja merkittävällä tavalla. Keskeiset muutokset aliupseereiden palvelussuhteen ehtoihin tällä sopimuskierroksella:

 • Aliupseereiden tasokuvaukseen lisätään uusi vaativuustaso AU9 vaativimpia päällikkö- ja/tai ydintoimintojen asiantuntijatehtäviä varten
 • Aiemmin vaativuustason AU7 palkkauksen maksamista edellyttänyt 10 vuoden kokemusvaatimus poistetaan
 • Tasokuvauksen AU7 teksti määritellään koskemaan kaikkia perusyksikön vääpelin tehtäviä
 • Aliupseereiden taulukkopalkkoihin tehtiin merkittäviä kohdennuksia AU4 – AU8 tasoille. Korotuksilla pyritään helpottamaan rekrytointia, Puolustusvoimien pitovoimaa sekä kannustamaan aliupseereita hakeutumaan vaativampiin tehtäviin.

Palkkausjärjestelmäsopimuksen osalta sovimme muutoksista toimintatapoihin paikallistasolla. Paikallistason arvioinnissa voidaan vahvistettaessa tehtävien vaativuusluokkia huomioida kolme vuotta vanhoja verrokkeja aikaisemman kahden vuoden sijasta. Muutoksella pyritään keventämään keskustason arviointiryhmien työkuormaa sekä nopeuttamaan virkamiesten palkkauksen määrittelyä.

Neuvotteluissa sovittiin myös Merivoimia koskettavasta aluspalvelukseen liittyvästä selvitystyöstä sopimuskauden, eli käytännössä kuluvan vuoden kuluessa. Tarkoitus on selvittää, miten aluspalvelukseen liittyvien pätevyysvaatimusten hankkiminen voitaisiin huomioida palkkauksellisesti.

Pääesikunta ja Aliupseeriliitto sopivat Aliupseeriliiton luottamusmiesorganisaatioon tehtävistä muutoksista. Aliupseeriliitto saa kolmannen päätoimisen luottamusmiehen ja yhden alueellisen pääluottamusmiehen. Alueellisen pääluottamusmiehen vastuulle tulee Logistiikkalaitos sekä Pääesikunta ja sen alaiset laitokset.

Muutoksilla Aliupseeriliiton luottamusmiesorganisaatiota pystytään kehittämään vastaamaan jäsenmäärän kasvua. Pystymme myös tehokkaammin reagoimaan toimintaympäristön kansainvälistymisen mukana tuomiin haasteisiin.

Neuvottelut jatkuvat vielä tammi-helmikuussa Nato-palkkauskokonaisuuden osalta. Virastoerästä on sovittu kohdennettavan varallisuutta Aliupseereiden Nato-tehtävien palkkaukseen. Näiden neuvotteluiden asetettu takalaita on 15.2.2024.

Kaikkien sopimusalojen yhteisellä pöytäkirjalla sovittiin lisäksi, että sopimuskauden aikana selvitetään muutto- ja siirtokustannusten korvaussopimuksen kehittämistarpeita, Puolustusvoimien virkamiesten työaikasopimuksen työaikapankkeja koskevaa soveltamista sekä eri virkatehtäviin liittyviä tavoitettavuusvaatimuksia.

Vallitsevassa taloustilanteessa neuvottelutulosta voidaan pitää hyvänä ja palkkausjärjestelmän toimivuutta parantavana. Tulevia neuvottelukierroksia varten Aliupseeriliitolle jäi vielä useita eri tavoitteita ratkaistavaksi, mutta niiden aika tulee myöhemmin. Seuraavaksi yritämme rakentaa kannustavaa ja aikaa kestävää Nato-tehtävien palvelussuhteiden ehtoja.

Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuva: Riku Rissanen

 • Luottamusmiesten ja yhteistoimintaelimen edustajien koulutus

  Aliupseeriliittoon kuuluvalla jäsenellä on oikeus saada koulutetun luottamusmiehen palveluja nopeasti, läheltä ja ammattitaitoisesti. Luottamusmiesten ammattitaitoa ja valmiutta laadukkaaseen jäsenpalveluun koulutetaan pääsääntöisesti Aliupseeriliiton kattavalla ammattiyhdistyskoulutuksella.

 • Lisää resursseja aliupseerien edunvalvontaan

  Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Tiitinen ja henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Rami Saari allekirjoittivat 23.4.2024 uuden luottamusmiessopimuksen. Sopimuksessa Aliupseeriliitto ja Puolustusvoimat sopivat Aliupseeriliiton jäsenten luottamusmiestoiminnan järjestämisestä Puolustusvoimissa.

 • Hakeudu koulutukseen luottamusmies

  Luottamusmies edustaa joukko-osastoissa aliupseeriliiton jäseniä. Aliupseeriliitto tukee luottamusmiehiä tarjoamalla monipuolista koulutusta. Koulutusta tarjotaan myös yhteistoimintaelimen jäsenille sekä heidän varahenkilöilleen.