Siirry sisältöön

Tehtävänkuvaus on henkilökohtainen työjärjestys

Huolehdi, että tehtävänkuvauksesi vastaa töitä, joita säännönmukaisesti teet. Tehtävänkuvaus on palkanmaksun peruste.

Aliupseerin, lentokonemekaanikon ja mekaanikon palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta sekä säännönmukaisesti maksettavista lisäpalkkioista. Korvausten ja lisien perusteena oleva yksinkertainen tuntipalkka on 1/163 virkamiehen tehtäväkohtaisen ja henkilökohtaisen palkanosien tai mahdollisesta takuupalkkauksen mukaisesta kuukausipalkasta. Tehtävänkuvaus on palkanmuodostuksessa siis aivan keskeisessä roolissa.

Vahvistettu tehtävänkuvaus, tehtävään määräys vahvistettuun tehtävään tai takuupalkkaoikeus ovat tehtäväkohtaisen palkanmaksun perusteita. Aliupseerien henkilöstöasioiden hoidon normi HG183 antaa lisäksi tarkempia ohjeita tehtävään määräyksiin liittyen mm. sijaisuuksien osalta. Hyvään hallintoon kuuluu, että tehtävänkuvauksiin ja tehtävään määräyksiin liittyvät prosessit ovat selkeitä, kaikkien tiedossa ja oikea-aikaisesti toteutettuja.

Tehtävänkuvausten sisällöt tarkastetaan lähtökohtaisesti kerran vuodessa kehityskeskusteluiden yhteydessä. Tehtävänkuvaus tulee kuitenkin aina päivittää, mikäli sen sisältö ei enää vastaa henkilön työn kuvaa. Päivitystarpeen arvioinnissa voi käyttää apunaan paikallista luottamusmiestä ja aliupseereiden henkilöstöasioiden hoitajaa, jotka paikallisella tasolla käsittelevät tehtävänkuvauksia.

Esimies ja alainen ovat vastuussa tehtävänkuvauksen sisällön oikeellisuudesta ja vahvistavat tämän allekirjoituksella. Mahdollinen palkkavaikutus kuvauksen sisällön muutoksesta ratkeaa, kun tehtävä on arvoitu palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti ja komentaja on sen vahvistanut. Tehtävänkuvauksen sisällön laadullisten seikkojen lisäksi on olennaista, että dokumentti on allekirjoitettu esimiehen ja alaisen toimesta viivytyksettä.

Jokaisen aliupseerin, lentokonemekaanikon ja mekaanikon tulee huolehtia, että tehtävänkuvaus vastaa todellisia tehtäviä. Ajantasainen tehtävänkuvaus on myös perusta suoritusarvioinnin oikeudenmukaiselle tekemiselle, koska silloin kyetään arvioimaan aidosti suoriutumista tehtävänkuvauksen mukaisissa tehtävissä. Oman työjärjestyksen ollessa kunnossa suuntautuvat myös henkilöstöresurssit koko organisaatiossa oikein ja tehtävien näkyväksi tekeminen mahdollistaa tehokkaamman henkilöstövoimavarojen johtamisen.


Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Sinä olet valtion virkamies

    Puolustusvoimien ammattisotilaalle (virkamiehelle) on määritelty runsaasti velvollisuuksia. Mitä kaikkea kuuluu valtion virkamiehenä olemiseen on hyvin monelle usein epäselvää. Virkamiehenä oleminen on viran hoitamista, asiakokonaisuus johon sisältyy velvoitteita ja myös oikeuksia.

  • Ajankohtaista vuosilomista

    Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. - 31.3. kestävä ajanjakso. Vuosilomapäivien määrä lasketaan tämän ajanjakson aikana palvelluista täysistä lomanmääräytymiskuukausista. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on sellainen kalenterikuukausi jolloin on oltu virassa tai virkasuhteessa vähintään 18 kalenteripäivää.

  • Koppi uusista aliupseereista

    Jokaisen aliupseerin työpaikalla on aliupseerien itsensä valitsema luottamusmies. Luottamusmiehen tärkeänä tehtävänä on kertoa uusille aliupseereille oman ammattiryhmän toiminnasta sekä aliupseeriyhdistyksen ja Aliupseeriliiton tarjoamista palveluista.