Siirry sisältöön

Valmistautuminen kehityskeskusteluun

Käsky kehityskeskusteluista Puolustusvoimissa käynnistää jokavuotisen palaute ja suunnitteluprosessin, joka koskettaa jokaista henkilökohtaisesti. Näin vuoden viimeisten kuukausien aikana on hyvä pysähtyä ja kääntää hetkeksi ajatus kehityskeskusteluiden suuntaan.

Ennen varsinaisia keskusteluita on kaikkien kiinnitettävä huomiota siihen, että perehtyvät kehityskeskusteluista annettuihin ohjeisiin. Hyvällä valmistautumisella luodaan perusteet avoimelle, oikeudenmukaiselle ja tasapuoliselle keskustelulle.

Kehityskeskustelut muodostuvat kolmesta eri osiosta, joihin kaikkiin on syytä valmistautua hyvin. Tutustu myös edelliseen kehityskeskustelumateriaaliin, joka antaa lähtökohdan uuteen keskusteluun. Hyvään toimintakulttuuriin kuuluu, että seuraa sovittuja asioita läpi vuoden, antaen ja keräten palautetta omasta ja työyhteisön toiminnasta. Ennen vuoden 2017 kehityskeskusteluita, mieti ainakin seuraavia asioita:

1.      Menneen kauden toiminnan arviointi

Arvioinnissa tarkastellaan henkilölle asetettuja tavoitteita, tehtävänkuvauksen mukaisia tehtäviä ja suoritusarviointi (PVSAR) perusteisesti arvioidaan työskentelyä.

 • Tarkasta sinulle asetetut tavoitteet vuodelle 2016. Ovatko toteutuneet/toteutuvatko/eivät toteudu?
 • Kerää dokumentteja työhösi ja tehtäviin liittyen, joita vuonna 2016 sinulle on annettu eli konkreettisia näyttöjä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.
 • Kerää konkreettisia näyttöjä omien suoritusarviointia koskevien näkemysten perusteeksi.
 • Pyydä palautetta työkavereilta ja yhteistyötahoilta työskentelyysi liittyen, jos sellaista ei ole vielä saanut
 • Selvittää vuoden aikana käytössä olleet resurssit ja niissä mahdollisesti tapahtuneet muutokset

 2.      Tavoitteet ja resurssit tulevalle kaudelle

Osiossa käsitellään tulosyksikölle annetut tehtävät ja niiden vaikutus asianomaisen henkilön tehtäviin. Samalla tarkastetaan tehtävänkuvauksen päivitystarve vastaamaan todellisuutta ja tehdään tarvittaessa päivitys. Kirjaa itsellesi vastauksia seuraaviin asioihin:

 • Tarkasta alustavasti oma tehtävänkuvaus ja kirjaa ylös mahdolliset muutostarpeet
 • Mieti ja valmistele konkreettisia, selkeitä ja mitattavia tavoitteita
 • Mitä osaamista tarvitset lisää oman tehtäväsi hoitamiseen?
 • Onko sinulla halukkuuksia uusiin tehtäviin Puolustusvoimissa tai kansainvälisiin tehtäviin?
 • Onko nykyinen toimintakyky riittävä tehtävääsi ja miten toimintakykyä voisi parantaa?
 • Onko työhyvinvoinnissa kehitettävää (työssäjaksaminen, johtaminen, motivointi, työajat)?

 3.      Kehittämissuunnitelma

Osaamisen kehittämissuunnitelmassa on suunniteltava henkilöiden osaamisen kehittämistarpeet tuleville vuosille. Samassa yhteydessä tarkastetaan aikaisempien suunnitelmien toteutuminen. Kehittämissuunnitelma on yksi peruste henkilön hakautumiseksi ja esittämiseksi koulutuksiin. Kehittämissuunnitelma laaditaan Puolustusvoimien tarvelähtöisesti, mutta erilaisten työtä tukevien koulutusten selvittäminen parantaa mahdollisuuksia niihin pääsyyn. Kehittämissuunnitelmaan liittyen valmistele oma näkemyksesi osaamisen kehittämisestä ja selvitä:

 • Ovatko edellisvuonna sovitut suunnitelmat toteutuneet?
 • Onko tehtävissä sellaisia vaatimuksia joihin tarvitaan lisää osaamista?
 • Mikä koulutus PV/ulkopuolinen parantaisi tehtävissä suoriutumista ja miksi?
 • Puuttuuko jotain tehtävässä vaadittavista koulutuksista?
 • Miten osaamista voitaisiin hankkia: (tehtäväkierto, mentorointi, itseopiskelu, koulutuksella jne.)

Annetut esimerkit ovat vain osa valmistautumista tukevia asioita. Hallintoyksikön Aliupseeriliittoa edustava luottamusmies antaa lisää apua kehityskeskusteluihin liittyen.


Tomi Malkamäki

Pääluottamusmies

Ilmavoimat

 • Sinun edunvalvojasi

  Aliupseeriliiton päätehtävä on jäsenten tehokas edunvalvonta. Liitolla on vahva, koulutettu ja osaava edunvalvontaorganisaatio. Organisaatiolla on vankka kokemus, selkeä näkemys jäsenten mielipiteistä ja luottamukselliset suhteet työnantajaan. Liitto kouluttaa luottamusmiehet ja järjestää heille säännöllisesti täydennyskoulutusta.

 • Kielitaidon kehittäminen on tärkeää

  Puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin sisältyy kansainvälistä toimintaa. Siksi kielitaito on tärkeä osa Puolustusvoimien henkilöstön osaamisvaatimuksia. Jokainen aliupseeri voi parantaa valmiuksiaan kielitaidon osalta.