Siirry sisältöön

Aliupseerien keskitetty tehtävä- ja seuraajasuunnittelu (AUKES)

Vaativimmat aliupseeritehtävät ovat kuuluneet vuoden 2019 alusta lukien keskitetyn tehtävä- ja seuraajasuunnittelun piiriin. Pääesikunta ylläpitää suunnitelmaa ja sitä päivitetään vuosittain.

AUKES-suunnitelman tehtävät sijoittuvat Pääesikuntaan,  puolustushaaraesikuntiin, Logistiikkalaitoksen esikuntaan ja eri hallintoyksiköiden vaativimmille tasoille. Tehtävät ovat pääosin mestaritason tehtäviä.

Kehityskeskusteluissa jokaisella AUKES:n piiriin kuuluvalla on mahdollisuus ilmoittaa omasta palvelushalukkuudestaan. Virkamies voi ilmoittaa halustaan palvella tietyllä paikkakunnalla, joukko-osastossa tai tehtävässä. Hallintoyksiköt kirjaavat halukkuutensa ilmoittaneiden nimet ylös.

Kehityskeskustelukierroksen jälkeen hallintoyksiköt ajavat palvelushalukkuusraportit ja kirjaavat kaikki oman hallintoyksikön tehtäviin hakeutuneet henkilöt AUKES 2020 -taulukkoon. Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö on vahvistanut tämän vuoden AUKES-taulukon ja seuraajaehdokkaat on tallennettu PVSAPiin.

Puolustushaarojen aliupseerien nippujen hoitajat ylläpitävät omien puolustushaarojensa AUKES-taulukkoa.  Vaativampien tehtävien täyttämistä pyritään ennakoimaan hyvin suunnitellulla AUKES:lla.  Tarkoituksena on liittää aliupseerin ylimpien vaativuusluokkien tehtävät AUKES:n piiriin ja täyttää ne pääsääntöisesti AUKES-suunnitelman perusteella. Näitä tehtäviä ovat kaikki AU8- ja AU7-tehtävät ja suurin osa AU6-tehtävistä. Oikein toteutettuna tämä tuo aliupseereille mahdollisuuden suunnitelmalliseen tehtäväkiertoon yli puolustushaararajojen.

Aliupseerien vaativimmat tehtävät, jotka edellyttävät aikaisempaa kokemusta Puolustusvoimista, täytetään joko AUKES:iin tai sisäisen liikkuvuuden perusteella. Muut kuin suunnittelu piirissä olevat avoimet tehtävät on julkaistava haettavaksi valtiolle.fi -palveluiden sisäisen liikkuvuuden osiossa.  Tehtävään valitaan Puolustusvoimien tarpeen mukainen aliupseeri. Pitkäjänteisellä AUKES:lla pyritään varmistamaan se, että aliupseeri siirtyy ensisijaisesti vaativampaan tai saman tasoiseen tehtävään. Kun aliupseeria suunnitellaan määrättäväksi tehtävään, on hänen osaamisensa, kokemuksensa ja koulutuksensa vastattava mahdollisimman hyvin tehtävän sisältöä sekä tehtävän vaatimaa koulutusta ja kokemusta.

AUKES:n tiettyihin tehtäviin voidaan suunnitella myös muiden henkilöstöryhmien edustajia, kuten opistoupseereita. Samoin opistoupseereiden OUKES-suunnitelmaan voidaan lisätä aliupseereja. Tuolloin tehtävän henkilöstöryhmä muuttuu tehtävään määräyksen yhteydessä. Mikäli tehtävään suunnitellaan määrättäväksi toisen henkilöstöryhmän henkilö, käsitellään tämä henkilöstöryhmämuutos paikallistason yhteistoimintamenettelyssä. Henkilöstöryhmämuutokset vahvistetaan puolustushaaraesikunnassa tai Pääesikunnassa.

Positiivista asiassa on se, että työnantaja on alkanut suunnitella mestaritason tehtävien täyttöä. Tähän saakka on ollut vallalla tilanne, missä tehtäviä laitetaan avoimiksi ja vaatimukseksi kirjataan mestariopinnot. Valinnat eivät kuitenkaan ole läheskään aina kohdistuneet opintovaatimukset täyttävään hakijaan, vaan sellaiseen, joka on katsottu sopivaksi. Tähän työnantajalla on edelleen täysi oikeus. Tällaisella menettelyllä on kuitenkin rapautettu mestariopintojen arvostusta sisältä päin.

Kaikki mestarikurssikelpoiset aliupseerit eivät ole hakeutuneet mestariopintoihin pakkosiirtojen pelossa. AUKES tulee varmasti lisäämään aliupseereiden siirtoja hallintoyksiköstä toiseen, työnantajan tarpeeseen perustuen. Niin sanottujen pakkosiirtojen mahdollisuus siis kasvaa. Kaikkien aliupseerien tulee muistaa, että siirtovelvollisuus on lakiin kirjattu asia. Siksi tämän asian kanssa on jokaisen sotilaan oltava sinut.

Aliupseeriliiton jäsenet saavat apua aliupseerien keskitettyyn tehtävä- ja seuraajasuunnitteluun liittyvissä asioissa omalta luottamusmieheltään.  Jos jokin asia AUKES-prosessissa askarruttaa sinua, ole heti yhteydessä luottamusmieheesi.

Riku Rissanen

Maavoimien pääluottamusmies

Kuvat: Asta Ruuskanen, Henri Hakulinen

  • Mihin jäsenmaksuni käytetään?

    Jäsenten maksamalla jäsenmaksulla, 1,2 % palkkasummasta, mahdollistetaan jäsenyhdistysten ja koko Aliupseeriliiton toiminta. Jäsenmaksutulosta merkittävä määrä tulee paikallisyhdistysten käyttöön. Aliupseeriliiton vuoden 2018 budjetissa tämä määrä oli yhteensä noin 100 000 euroa.

  • Muista hakeutua täydennyskoulutukseen

    Puolustusvoimien täydennyskoulutuksen vuoden 2022 jälkimmäinen hakuaika alkaa olla käsillä. Muistathan varmistaa suunniteltuihin koulutuksiin hakeutumisen.

  • Kehityskeskustelut 2020-2021

    Vuoden taas lähestyessä loppua, tietää se joulun odotuksen lisäksi kehityskeskustelun aikaikkunan avautumista. Pääesikunta on laatinut kehityskeskusteluja ohjaavan käskyn (AQ12586) elokuussa.