Siirry sisältöön

Jokainen voi vaikuttaa

Puolustusvoimien työntekijöillä on runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Työntekijä voi vaikuttaa virkaehtosopimuksiin, henkilöstöasioiden hoitoon ja työpaikan yhteistoimintaan.

Puolustusvoimien virkamiesten työajoista,  palkkauksesta, lisäpalkkioista, vuosilomista, virkamatkoista sekä muutto- ja siirtokustannusten korvaamisista ollaan sovittu sopimuksin. Sopimusten noudattamisen valvonta on Aliupseeriliiton paikallisten luottamusmiesten tärkeimpiä työtehtäviä! Sopimusten sisältöön vaikuttaminen tapahtuu sopimuskausien päättyessä virkaehtosopimusneuvotteluissa, joita käydään työnantajaosapuolten ja henkilöstöä edustavien järjestöjen kesken. Aliupseereita, lentokonemekaanikkoja, mekaanikkoja ja sopimussotilaita koskevissa tarkentavissa virkaehtosopimusneuvotteluissa aliupseereita edustavat Aliupseeriliiton puheenjohtaja sekä valtakunnalliset pääluottamusmiehet.

Virkaehtosopimusasioita edistetään Aliupseeriliiton edustajakokouksen hyväksyminä neuvottelutavoitteina joihin Aliupseeriliiton jäsenet ovat päässeet vaikuttamaan. Yksinkertaisimmillaan oman ajatuksen esittäminen omalle luottamusmiehelle lähtee viemään tärkeää asiaa eteenpäin. Hyvänä esimerkkinä voin nostaa esityksen vaativimpiin merenkulkualiupseerien tehtävien pätevyyksiin perustuvasta lisäpalkkiojärjestelmästä. Merenkulkualan aliupseerit ovat nostaneet epäkohdan toimialansa tehtävien palkkioissa ja kannustavuudesta hakeutua vaativimpiin tehtäviin. Epäkohdista keskusteltiin työntekijöiden, luottamusmiesten ja työnantajan välillä. Keskustelujen perusteella on tehty paikallisyhdistyksen toimesta esitys neuvottelutavoitteesta. Aliupseeriliiton edustajakokous hyväksyi vuonna 2021 esityksen ja näin se tulee olemaan mukana virkaehtosopimusneuvotteluissa, mahdollisesti jo tulevan syksyn aikana. Aliupseeriliitolla on myös muiden toimialojen hyviä esityksiä seuraavaa järjestelyvaraerää varten.

Henkilöstöasioiden hoitoon liittyy monia arkisia virkamiehiä koskettavia asioita. Näitä ovat muun muassa virkamiesten tehtävään määräämiset, tehtävänkuvaukset, poissaolot, virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet, perehdyttäminen sekä ylennykset ja palkitsemiset. Luottamusmiehet ovat Aliupseeriliiton jäsenten koulutettuja asiantuntijoita kaikissa aliupseerien henkilöstöasioiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.  Moni asia selviääkin yhteydenotolla omaan luottamusmieheen.

Aikaisessa vaiheessa tehty yhteydenotto luottamusmieheen helpottaa aina asioiden selvittämistä. Tiedossani on myös tapauksia, joissa toimivaltainen viranomainen on kumonnut aiemmin tekemänsä päätöksen, kun Aliupseeriliiton luottamusmies on toimittanut tarkemmat perusteet työnantajavirkamiehen päätöksenteon tueksi.

Yksinkertaisimmillaan omista työtehtävistä ja palkkauksesta huolehtiminen tapahtuu tehtävänkuvauksen ajantasaisuudesta huolehtimisella. Jokainen paikallinen luottamusmies on aliupseerien palkkausjärjestelmän koulutettu asiantuntija ja he auttavat jokaisessa tehtävänkuvaukseen liittyvässä kysymyksessä, niin työntekijöitä kuin heidän esimiehiäänkin.

Yhteistoiminnassa käsitellään työntekijöiden ja työnantajan välillä, laajalla skaalalla työntekoon, työtehtäviin ja työympäristöön liittyviä asioita. Yksinkertaisimmillaan yhteistoiminta on työntekijän ja esimiehen välistä jatkuvaa vuorovaikutusta. Keskusteluihin Aliupseeriliiton jäsenet voivat ottaa tueksi luottamusmiehensä. On hyvä tunnistaa myös säännöllisten työpaikkapalaverien vaikuttamismahdollisuudet.

Työpistettä suurempiin tai Puolustusvoimien yhteistoimintasopimuksessa määriteltyihin asioihin voidaan vaikuttaa edustuksellisessa yhteistoiminnassa. Aliupseeriliitolla on paikallisyhdistysten asettamat koulutetut yhteistoimintaedustajat jokaisessa Puolustusvoimien hallintoyksikössä. Omiin edustajiin saa parhaiten yhteyden paikallisyhdistyksen ja oman luottamusmiehen kautta. Idean tai kehittämisehdotuksen ei tarvitse olla kuitenkaan valmis. Pelkkä ajatuksen esille tuominen edistää asiaa monesti.

Usein yksittäisten asioiden kehittäminen on lähtenyt liikkeelle luottamusmiehen työpistevierailusta. Työpisteiden arkikeskusteluita onkin syytä kertoa aina myös omalle luottamusmiehelle. Tiedon saatuaan luottamusmies aloittaa tarvittavat toimenpiteet asioiden edistämiseksi. Suurimpaan osaan asioista ei tarvita juhlapuheita tai yhdistyksen vuosikokousta.

Omaa ääntään yksittäinen jäsen voi käyttää olemalla yhteydessä omaan yhdistykseensä ja luottamusmieheensä.

Aktiivista syksyä kaikille Aliupseeriliiton jäsenille!

Aleksi Laurila

Merivoimien pääluottamusmies

Kuvat: Marit Lammes, Asta Ruuskanen

  • Merisotakoulu

    Merisotakoulu tarjoaa työntekijöille ja opiskelijoille laajan kirjon monipuolisia haasteita Merivoimien toimintaympäristössä.

  • KIKY-pidennykset poistuvat

    Valtion sopimusratkaisussa sovittiin, että kilpailukykysopimuksen (KIKY) mukanaan tuoma palkaton työajan pidennys poistuu lokakuussa.

  • Koulutusjärjestelmään päivityksiä

    Aliupseereiden koulutusjärjestelmän päivittäminen on alkanut. Muuttunut toimintaympäristö, aliupseereiden kehittyvät tehtävät ja kansainvälistyminen asettavat uusia vaatimuksia aliupseereiden osaamiselle.