Siirry sisältöön

Esimies on onnistuneen kehityskeskustelun mahdollistaja

Aliupseerit toimivat nykyään yhä useammin esimiestehtävissä. Esimiehenä aliupseeri vastaa kehityskeskustelujen suunnittelusta sekä läpiviennistä.

Puolustusvoimissa toteutettavia kehityskeskusteluja ohjataan Pääesikunnan määräyksellä HJ840, PVHSM HENKILÖSTÖALA 075 – PEHENKOS KEHITYSKESKUSTELUT PUOLUSTUSVOIMISSA. Myös Puolustusvoimien henkilöstöstrategia antaa perusteita kehityskeskusteluiden toteutukseen. Kehityskeskustelut antavat pohjan Puolustusvoimien henkilöstösuunnittelulle ja ovat osa Puolustusvoimien palkkausjärjestelmäsopimusta.

Kehityskeskustelut ovat esimiehen ja alaisen vuosittainen suunnittelu- ja palautetilaisuus. Esimiehen näkökulmasta molempiin suuntiin liikkuva palaute ja avoin vuorovaikutus työyhteisössä olisi pyrittävä rakentamaan osaksi päivittäistä arkea. Avoin ilmapiiri työyhteisössä helpottaa myös kehityskeskusteluiden toteuttamista.

Kehityskeskustelut koostuvat useasta kokonaisuudesta ja on esimiehen vastuulla, että jokainen kohta on käsitelty asiaan kuuluvalla tavalla. Kehityskeskusteluiden pääpaino kohdistuu helposti suoritusarviointiin, koska sillä on suora vaikutus ansiotasoon. Esimiehen tulee kuitenkin pystyä ajattelemaan kokonaisuutta laajemmin ja huolehtia kokonaisvaltaisen keskustelun toteutumisesta.

Kehityskeskustelun yhteydessä on tarkastettava muun muassa alaisten tehtävänkuvauksien sisältö. Samalla esimies pystyy varmistamaan, että työyksikölle annetut tehtävät ovat mahdollisia toteuttaa sen hetkisellä henkilöstöresurssilla. On hyvä tiedostaa kuinka tärkeässä roolissa kehityskeskusteluiden ura- ja koulutussuunnittelu ovat, paitsi yksilön, niin myös Puolustusvoimien näkökulmasta. Tehtävä-, paikkakunta- ja mahdolliset kriisinhallinta- sekä kansainväliset tehtävähalukkuudet ovat osa Puolustusvoimien henkilöstösuunnittelua. On esimiehen vastuulla, että alaisen halukkuudet tulee kirjatuksi. Samoin esimiehen on kyettävä yhdistämään alaisen koulutus- sekä urasuunnittelu.

Yhtenä käytännön työväline on aliupseereiden keskitetty urasuunnittelu (AUKES). Esimiehen on varmistettava, että alainen on päässyt tutustumaan urasuunnittelun piirissä oleviin tehtäviin halukkuuksien muodostamista varten. Tehtävät julkaistaan hallintoyksikössä tehtävänimikkeen, palveluspaikan ja vaativuusluokan osalta. Esimies pystyy selvittämään tarkennuksia tehtäviin hallintoyksikön henkilöstöalalta ja tuomaan ne kiinnostuneen alaisen tietoon.

Varsinaisen kehityskeskustelu kierroksen lisäksi esimiehen on huomioitava oikea-aikainen suoritusarviointi uuden henkilön aloittaessa tehtävässä. Esimiehen tulee antaa tavoitteet heti uuden tehtävän alkaessa. Alaisen henkilökohtainen palkanosa määräytyy suoritusarviointiin saakka euromääräisenä edellisen tehtävän vaativuuden mukaisesti tai uudella henkilöllö 17% mukaisesti. Esimiehen velvollisuus on huolehtia, että suoritusarviointi toteutetaan ajallaan.

Onnistuneen kehityskeskustelun lähtökohtana on hyvä valmistelu. Uuden esimiehen ei tarvitse olla valmiiksi kehityskeskustelun ammattilainen, kokemus tuo varmuutta ja käytäntö opettaa. Epäselvien asioiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Työnantajalla on velvollisuus kouluttaa ja antaa tukea kehityskeskustelujen toteutuksessa.

Jussi Niemi

Ilmavoimien pääluottamusmies

  • Palkitseminen ja ylentäminen Puolustusvoimissa

    Palkitseminen on taitolaji. Oikeudenmukaisella ja oikea-aikaisella palkitsemisella ja voidaan niin palkitsemisen kohteen kuin muidenkin toiminta-aktiviteettia lisätä. Epäoikeudenmukaiseksi koettu huomioiminen voi sen sijaan lamaannuttaa.

  • Tehtävään määräys toiselle paikkakunnalle

    Puolustusvoimien virkamies on velvollinen siirtymään toiseen Puolustusvoimien virkaan tai tehtävään, kun se on tarpeen tehtävien hoidon ja asianomaisen palveluksen asianmukaista järjestelyjä varten (Laki puolustusvoimista 41 §).

  • Hakeutuminen täydennyskoulutukseen

    Puolustusvoimien järjestämään täydennyskoulutukseen osallistuminen suunnitellaan kehityskeskusteluiden yhteydessä. Kurssien ja koulutustapahtumien järjestämisajankohdasta riippuen on itse hakeutuminen tehtävä joko 1.10. tai 1.4. mennessä.