Siirry sisältöön

Pääluottamusmies joukko-osastovierailulla

Aliupseeriliiton pääluottamusmiestehtävään liittyy olennaisesti jalkautuminen joukko-osastoihin ja perehtyminen jäsentemme työarkeen. ”Jalkaudu ja kuuntele” on kantava teema luottamusmiestyössä kaikilla edunvalvonnan tasoilla.

Maavoimien pääluottamusmies Riku Rissanen järjesti yhdessä paikallisyhdistysten puheenjohtajien ja luottamusmiesten kanssa joukko-osastovierailun 21.-23.2. Vierailun kohteina olivat Jääkäriprikaatin Rovaniemen ja Sodankylän toimipisteet sekä 3. Logistiikkarykmentin Tervolan toimipiste.

Joukko-osastovierailu oli minulle osa ennalta sovittua perehtymissuunnitelmaa, oman osaamiseni kehittämiseksi ja Maavoimien erityispiirteiden tunnistamisen parantamiseksi. Vierailun aikana tapasimme useita aliupseereita ja sopimussotilaita sekä Jääkäriprikaatin komentaja eversti Kimmo Kinnusen.

Haluan nostaa esille käymistämme keskusteluista seuraavia havaintoja: henkilöstömäärä suhteessa suoritettaviin tehtäviin on liian alhainen, osasta perusyksiköistä puuttuu kokeneita aliupseereita ja erityisosaajien rekrytoinnissa on haasteita. Lisäksi kansainvälisen toiminnan tuomat mahdollisuudet ja haasteet puhuttivat paljon.

Puolustusvoimauudistuksessa henkilöstön määrä laskettiin liian alas. Asiaa on korjattu vaiheittain viime vuosien aikana. Kiihtyvä kansainvälistyminen ja siihen liittyvä tehtävien lisääntyminen vaatisivat kuitenkin nopeampaa henkilöstömäärän lisäämistä. Työpisteet kaipaavat lisää osaavia aliupseereita palvelukseen. Henkilöstön lisäämisen yhteydessä on pystyttävä kehittämään myös Puolustusvoimien pitovoimaa osaavasta henkilöstöstä. Pitovoimaa saadaan lisättyä kokonaisvaltaisella työelämän kehittämisellä ja muuttuvia, mielenkiintoisia uravaihtoehtoja tarjoamalla.

Henkilöstörakenteen muutos näkyi selkeästi työpisteillä. Perusyksikköjen henkilöstön keski-ikä on todella alhainen. Nuorilla aliupseereilla ja sopimussotilailla on suuri vastuu ohjatessaan asevelvollisia, joita saattaa olla perusyksikössä yli 300. Tapaamamme nuoret kouluttajat ja yksikön vääpelit olivat haastavista olosuhteista huolimatta erittäin motivoituneita suorittamaan annetut tehtävät. Pitkällä aikavälillä olisi tärkeää saada luotua nousujohteista, suunnitelmallista urakiertoa, jossa yhdistyvät niin kotimaan kuin ulkomaan tehtävät. Henkilöstöä tulisi olla myös eri ikäryhmistä, jolloin luontainen tehtäväkierto mahdollistaisi nousujohteisen urakehityksen.

Vierailuin yhteydessä nousivat esille myös haasteet, jotka liittyvät erityisosaajien rekrytointiin Pohjois-Suomen alueella. Rekrytointipohja on Etelä-Suomea kapeampi ja kilpailu muun yhteiskunnan kanssa osaajista on kovaa. Palvelussuhteen ehtoja kehittämällä, huomioimalla alueelliset erityispiirteet ja rekrytointiprosesseja tehostamalla, voidaan saavuttaa tarvittavaa kilpailuetua.

Kansainvälisyys näkyi erityisesti Jääkäriprikaatin Sodankylän työpisteillä. Arktinen erityisosaaminen on Jääkäriprikaatin vahvuus ja se kiinnostaa myös ulkomaisia asevoimia. Kansainvälistyminen mukanaan tuomat mahdollisuudet herättivät keskustelua. Kansainvälisyys mahdollistaa kielitaidon kehittämisen ja verkostojen luomisen myös yksilötasolla. Kansainvälisyys luo toisaalta merkittäviä haasteita, koska kansainvälinen toiminta lisää joukkojen logistisen, koulutuksellisen ja huollon tuen käyttöä. Samanaikaisesti joukkotuotannon velvoitteet tulisi täyttää sekä mahdollistaa reservin osaamisen ylläpitävä harjoittelu.

Kansainvälisyys, henkilöstön lisätarpeet, opistoupseeriston poistuman myötä lisääntyvät tehtävät ja palvelussuhteiden ehtojen kehittämisen tärkeys nousivat esille keskusteluissa 3. Logistiikkarykmentin Tervolan toimipisteellä. Vierailu oli sovittu vartioston koulutuspäivän yhteyteen, joten paikalla oli runsaasti jäsenistöä. Aloitin oman virkaurani yli 20 vuotta sitten varikkokentässä ja voin todeta tehtävien sisällön muuttuneen merkittävästi vaativampaan suuntaan näiden vuosien aikana.

Suuri kiitos aliupseereille ja sopimussotilaille hyvistä keskusteluista. Iso kiitos Astalle, Rikulle ja Millalle järjestelyistä ja tuesta vierailulla.

Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuva: Riku Rissanen

  • Keskitetty tehtävä- ja seuraajasuunnittelu

    Puolustusvoimien vaativimpia aliupseeritehtäviä ollaan liittämässä keskitetyn tehtävä- ja seuraajasuunnittelun piiriin. Tähän asti opistoupseerit ja aliupseerit ovat olleet keskitetyn tehtävä- ja seuraajasuunnittelun ulkopuolella. Tähän on nyt tulossa muutos.

  • Sinustako luottamusmies

    Aliupseeriliiton jäsenet valitsevat oman työpaikkansa luottamusmiehet vuoden lopulla järjestettävissä vaaleissa. Valittavat luottamusmiehet vastaavat aliupseerien, lentokonemekaanikkojen, mekaanikkojen ja sopimussotilaiden edunvalvonnasta Puolustusvoimissa.

  • Yhteistoiminta tehdään yhdessä

    Päällystöliiton julkaisema Yhteistoimintaopas on tarkoitettu kaikille yhteistoiminnasta kiinnostuneille henkilöstöryhmään, sopijajärjestöön tai YT-rooliin katsomatta. Oppaan takana ovat Päällystöliiton pääluottamusmiehet Juha Susi ja Marko Jalkanen.