Siirry sisältöön

Olisiko aika uudistaa sotilaiden työaikanormeja?

Puolustusvoimien virkamiesten työaikaa määritellään lailla puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta. Lain soveltamisesta on annettu tarkempia määräyksiä asetuksella. Lakiin sisältyvät määräykset enimmäistyöajasta, viikkolevosta sekä ylityökorvauksista ja eräistä muista korvauksista.

Laissa on otettu huomioon puolustushallinnon toiminnan erityispiirteitä kuten sotilaalliset harjoitukset.

Jyrki-Surkka_Kuva_AstaRuuskanen

Puheenjohtaja Surkka vaatii sotilaita työaikasuojelun piiriin.

Laki mahdollistaa valmiuden kohottamiseen liittyvät Puolustusvoimien sisäiset toimenpiteet ja niiden varalta harjoittelun Puolustusvoimien tehtävien mukaisesti. Laki antaa myös valtuudet puolustusministeriön määräyksille poikkeuksellisissa oloissa. Koska Puolustusvoimilla on oma työaikalaki, virastossa työskenteleviin virkamiehiin ei sovelleta yleistä työaikalakia.  Puolustusvoimien työaikalain piiriin kuuluvien virkamiesten työ- ja lepoajat sekä työaikakorvaukset perustuvat nykyisin pääosin virkaehtosopimukseen sekä puolustusministeriön antamiin soveltamismääräyksiin.

Työaikasopimus on kehittynyt vuosikymmenten aikana, sen perustana oleva laki ei.  Laki puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta on otettu käyttöön lähes 50 vuotta sitten aikana, joka oli kovin erilainen kuin mitä nyt elämme.  Työnantajalta tulee löytyä selkärankaa myöntää, ettei 24 tunnin työstä merkittävä työaika voi olla 8,06 tuntia. Missään muussa virastossa tai yksityisellä työantajalla ei tulisi kysymykseenkään teettää työtä 24 tuntia 8 tunnin merkinnällä. Tämä asia on muutettava ja nimenomaan lain tasolla. Vain siten myös sotilaat saavat sellaista työaikasuojelua kun heille kuuluu.  Myös muita työaikaan liittyviä kysymyksiä on voitava tarkastella samassa yhteydessä. Tällainen kysymys on esimerkiksi meripalveluksen työaika.

Ministeri Anu Vehviläinen asetti työryhmän selvittämään lain muutostarpeita. Työryhmä on kokoontunut muutaman kerran ja siellä on pyritty selvittämään työaikasuojelun nykytilaa. Työryhmän tulee jättää loppuraporttinsa 30.5.2019. Työryhmässä ovat edustettuina valtiovarainministeriö, puolustusministeriö ja Pääesikunta. Työntekijäjärjestöjä edustavat Aliupseeriliitto (JHL), Upseeriliitto (JUKO), Päällystöliitto (JUKO) sekä Ammattiliitto PRO.

Työryhmään asetettaessa määriteltiin selvitystyön lähtökohdaksi Puolustusvoimien toiminnan erityispiirteet ja niiden edellyttämä joustavuus virkamiesten työaikasääntelyssä. Näistä lähtökohdista työryhmän tulee työssään arvioida, mitkä muutokset lakiin ovat välttämättömiä virkamiesten työaikasuojelun toteutumisen kannalta ja mitkä kustannus-, henkilöstömäärä- ja toiminnalliset vaikutukset näillä muutoksilla olisivat. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös virkaehtosopimuksiin ja muihin määräyksiin sisältyvät työaikamääräykset ja niiden kehittämistyö. Tarkoituksena on säilyttää lainsäädännön ja sopimustoiminnan suhde nykyisenä.

Viimeksi puolustusvoimien virkamiesten työaikaa pohdittiin valtiovarainministeriön vetämässä selvitysryhmässä 1990-luvulla. Muutoksia lakiin ei tuolloin tehty.

Keväällä 2019 tehtävänsä jättänyt eduskunta otti vahvasti kantaa Puolustusvoimien virkamiesten työaikasuojeluun käsitellessään yleistä työaikalakia. Uuden työaikalain on määrä tulla voimaan kuluvan vuoden aikana. Lain valmistelun yhteydessä Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta totesi mietinnössään että Puolustusvoimien omaa työaikalakia on syytä päivittää vastaamaan nykyaikaa pikaisesti.

Toivottavasti hallitusohjelmassa on meille tärkeän erillislain kokoinen paikka.

Jyrki Surkka
Puheenjohtaja
Aliupseeriliitto

>> Tomi Malkamäki: Todellinen työaika näkyväksi


  • Mestari-kisälli-mallilla osaajaksi

    Juha Eskelisen (37) mielestä luottamusmiehen työssä mielenkiintoisinta on sopimusten hallinta. Hän kokee yhteisen sävelen löytämisen työantajan ja jäsenen välille sopimustulkintatilanteissa haastavaksi, mutta mielenkiintoiseksi. Hän näkee, että tällaiset tilanteet kehittävät luottamusmiehen neuvottelutaitoja ja osaamista.

  • Neuvottelutulos on hyväksytty

    Kaikkiin aliupseereiden vaativuusluokkiin tulee yleiskorotus 1.4. alkaen. Palkkausjärjestelmää kehitetään lisäksi siten, että järjestelmä kannustaa hakeutumaan koulutukseen ja vaativampiin tehtäviin. AU-palkkausjärjestelmään perustetaan uusi vaativuusluokka, AU8.