Siirry sisältöön

Loma-ajan palkan määräytymisperusteet

Valtion virka- ja työehtosopimuksen vuosilomasopimus määrittelee palkanmaksun perusteet siltä ajalta, kun virkamies viettää vuosilomaa.

Virkamiehelle maksetaan kuukausipalkkaa myös vuosiloman ajalta, mikäli hän on ollut normaalisti töissä lomanmääräytymisvuotena, jonka lomia hän lomalla kuluttaa. Lomanmääräytymisvuosi on 1.4 – 31.3. välinen aika.

Virkamiehelle maksetaan vuosiloman ajalta myös vuosilomalisää. Lisän suuruus vuosilomapäivää kohti määräytyy 1/250 edellisenä lomanmääräytymisvuotena maksettujen tai maksettavaksi erääntyneiden palkanlisien ja lisäpalkkioiden yhteismäärästä. Vuosilomalisä maksetaan lomavuonna kesä-heinäkuussa tai palvelussuhteen päättyessä.

Prosenttiperusteinen vuosilomapalkkaus

Virkamiehen palkkaus määräytyy loman aikana prosenttiperusteisesti, mikäli virkamies on työskennellyt lomanmääräytymisvuoden aikana normaalista työajasta poiketen ja palkkaus on määräytynyt suhteessa alennettuun työaikaan, esimerkiksi tehnyt lyhennettyä työaikaa. Jos poikkeava työaika johtuu osasairausvapaasta, maksetaan vuosilomalla normaalisti kuukausipalkkaa.

Prosenttiperusteista vuosilomanaikaista palkkausta maksetaan vain vuosilomaa kuluttavilta vuosilomapäiviltä. Lomapäivän palkka lasketaan jakamalla vuosilomapalkka vuosiloman pituuden mukaisilla lomapäivien lukumäärällä. Valtion virka- ja työehtosopimuksella on sovittu lisäksi, että prosenttiperusteisen vuosilomapalkan lisäksi täydeltä kalenteriviikolta voidaan myös viikolle osuvalta kirkolliselta pyhältä; jouluaatto, juhannusaatto, itsenäisyyspäivältä ja vapunpäivältä maksaa normaali vuosilomapalkkaus.

Prosenttiperusteinen loma-ajan palkka on

 •  9 % kun lomanmääräytymisvuoden loppuessa on ollut alle 1 vuosi välitöntä valtion palvelusta
 •   €11,5 % kun lomakauden maaliskuun loppuun mennessä ollut välitöntä valtion palvelusta vuosi tai lomanmääräytymisvuoden lopussa 12 täyttä lomanmääräytymiskuukautta.
 •  €14,5 % kun ennen lomakauden alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään 15 vuotta.

Vuosilomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden ansioista ja saatu yhteissumma jaetaan muodostuneiden lomapäivien määrällä. Lopputulos on se palkkaus, jota lomapäivältä maksetaan. Vuosilomalisää ei makseta, kun loma-ajan palkka maksetaan prosenttiperusteisesti.

Virkamiehen on hyvä tunnistaa, miten vuosilomapalkka muodostuu, ettei palkkanauhassa näkyvät merkinnät yllätä. On tärkeää muistaa, että yksikin kuukausi poikkeavaa työaikaa lomanmääräytymisvuoden aikana muuttaa loma-ajan palkan määräytymisen perusteita.

Vuosilomasopimuksesta löytyvät tarkemmat perusteet loma-ajan palkan maksamiseen. Paikalliset luottamusmiehet auttavat jäseniä perusteiden selvittämisessä.

Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

 • Yhteistoiminnalla tietoa päätöksenteon tueksi

  Yhteistoiminnan (YT) tarkoituksena on antaa henkilökunnalle vaikutusmahdollisuus omaan työhön liittyviin asioihin. Lisäksi työnantaja saa sen myötä tietoa työpaikan ja työolosuhteiden kehittämiseksi.

 • Muutoksen takana on ajatus

  Aliupseerien palvelussuhteiden ehdot ovat syntyneet ja kehittyneet yksittäisten jäsenten esille tuomista ajatuksista ja havainnoista. Myös työolosuhteet ovat kehittyneet, koska työntekijät ovat halunneet korjata epäkohtia ja parantaa työolojaan. Yksittäiset aliupseerit ja mekaanikot ovat avainasemassa omien ja yhteisten asioiden muutoksessa.

 • KIKY muutti työaikaa

  Kilpailukykysopimuksen vaikutuksista ammattisotilaan työaikaan on päästy sopimukseen. Työajan pidennys koskee myös kaikkia aliupseereita.