Siirry sisältöön

Loma-ajan palkan määräytymisperusteet

Valtion virka- ja työehtosopimuksen vuosilomasopimus määrittelee palkanmaksun perusteet siltä ajalta, kun virkamies viettää vuosilomaa.

Virkamiehelle maksetaan kuukausipalkkaa myös vuosiloman ajalta, mikäli hän on ollut normaalisti töissä lomanmääräytymisvuotena, jonka lomia hän lomalla kuluttaa. Lomanmääräytymisvuosi on 1.4 – 31.3. välinen aika.

Virkamiehelle maksetaan vuosiloman ajalta myös vuosilomalisää. Lisän suuruus vuosilomapäivää kohti määräytyy 1/250 edellisenä lomanmääräytymisvuotena maksettujen tai maksettavaksi erääntyneiden palkanlisien ja lisäpalkkioiden yhteismäärästä. Vuosilomalisä maksetaan lomavuonna kesä-heinäkuussa tai palvelussuhteen päättyessä.

Prosenttiperusteinen vuosilomapalkkaus

Virkamiehen palkkaus määräytyy loman aikana prosenttiperusteisesti, mikäli virkamies on työskennellyt lomanmääräytymisvuoden aikana normaalista työajasta poiketen ja palkkaus on määräytynyt suhteessa alennettuun työaikaan, esimerkiksi tehnyt lyhennettyä työaikaa. Jos poikkeava työaika johtuu osasairausvapaasta, maksetaan vuosilomalla normaalisti kuukausipalkkaa.

Prosenttiperusteista vuosilomanaikaista palkkausta maksetaan vain vuosilomaa kuluttavilta vuosilomapäiviltä. Lomapäivän palkka lasketaan jakamalla vuosilomapalkka vuosiloman pituuden mukaisilla lomapäivien lukumäärällä. Valtion virka- ja työehtosopimuksella on sovittu lisäksi, että prosenttiperusteisen vuosilomapalkan lisäksi täydeltä kalenteriviikolta voidaan myös viikolle osuvalta kirkolliselta pyhältä; jouluaatto, juhannusaatto, itsenäisyyspäivältä ja vapunpäivältä maksaa normaali vuosilomapalkkaus.

Prosenttiperusteinen loma-ajan palkka on

 •  9 % kun lomanmääräytymisvuoden loppuessa on ollut alle 1 vuosi välitöntä valtion palvelusta
 •   €11,5 % kun lomakauden maaliskuun loppuun mennessä ollut välitöntä valtion palvelusta vuosi tai lomanmääräytymisvuoden lopussa 12 täyttä lomanmääräytymiskuukautta.
 •  €14,5 % kun ennen lomakauden alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään 15 vuotta.

Vuosilomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden ansioista ja saatu yhteissumma jaetaan muodostuneiden lomapäivien määrällä. Lopputulos on se palkkaus, jota lomapäivältä maksetaan. Vuosilomalisää ei makseta, kun loma-ajan palkka maksetaan prosenttiperusteisesti.

Virkamiehen on hyvä tunnistaa, miten vuosilomapalkka muodostuu, ettei palkkanauhassa näkyvät merkinnät yllätä. On tärkeää muistaa, että yksikin kuukausi poikkeavaa työaikaa lomanmääräytymisvuoden aikana muuttaa loma-ajan palkan määräytymisen perusteita.

Vuosilomasopimuksesta löytyvät tarkemmat perusteet loma-ajan palkan maksamiseen. Paikalliset luottamusmiehet auttavat jäseniä perusteiden selvittämisessä.

Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

 • Ajankohtaista vuosilomista

  Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. - 31.3. kestävä ajanjakso. Vuosilomapäivien määrä lasketaan tämän ajanjakson aikana palvelluista täysistä lomanmääräytymiskuukausista. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on sellainen kalenterikuukausi jolloin on oltu virassa tai virkasuhteessa vähintään 18 kalenteripäivää.

 • Tehtävään määrääminen ja siirtovelvollisuus

  Virkamiehellä on velvollisuus siirtyä joukko-osastosta ja tehtävästä toiseen. Hänellä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa tulevaan siirtoon henkilökohtaisessa yhteistoimintamenettelyssä.

 • Työterveyshuolto ammattisotilaan tukena

  Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään työterveyshuollon työ- tai virkasuhteessa oleville työntekijöilleen. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja. Työterveyshuollon tavoitteena on tukea aktiivisesti työntekijän työkykyä koko työuran ajan.