Siirry sisältöön

Aliupseeri esimiehenä

Aliupseereille on avautumassa mielenkiintoisia uusia tehtäviä. Monet niistä ovat vaativia esimies- ja asiantuntijatehtäviä.

Aliupseeristo henkilöstöryhmänä elää  voimakkaassa murroksessa. Opistoupseeripoistuman kautta aliupseereille avautuu toinen toistaan vaativimpia ja mielenkiintoisempia tehtäviä. Näistä tehtävistä suuri osa suuntautuu vaativiin esimiestehtäviin.

Esimiestehtävässä toimimiseen ei ole kaiken osaamisen antavaa kurssia tai koulutusta. Hyväksi esimieheksi tuleminen on kasvuprosessi, jota muovaa päivittäiset kanssakäymiset alaisten kanssa, omat arvot sekä luonteenpiirteet.

Omassa tehtävässäni sektorijohtajana olen kokenut, että ihmisten johtaminen on minulle erittäin mielekästä työtä. Olen myös huomioinut sen, että tähän työhön ei ole olemassa sellaista kurssia, jonka suoritettuasi olet kaikin puolin hyvä ja pätevä esimies. Kaikki aiheeseen liittyvät esimiesvalmennukset ja muut koulutustilaisuudet, joita työnantaja järjestää, toki tukevat suuresti tehtävässä menestymistä.

Mikä sitten tekee esimiehestä hyvän ja kaikin puolin pätevän työssään? Tähän kysymykseen on varmasti jokaisella hieman toisistaan poikkeavia erilaisia näkemyksiä, mutta muutamasta hyvän johtamisen kulmakivestä voidaan varmasti olla kaikki yhtä mieltä.

Mielestäni esimiehen tulee työpisteen toiminnan kannalta kyetä nopeisiin, eteenpäin vieviin ratkaisuihin ja päätöksiin. Hänen tulisi olla helposti lähestyttävä, kouluttautunut ja omalla esimerkillään työilmapiiriä ja motivaatiota ylläpitävä henkilö.

Omassa tehtävässäni pyrin päivittäin toimimaan edellä mainittujen kulmakivien mukaisesti. Esimiestyö ei ole aina helppoa vaan vaatii toisinaan syvempää ajattelua, ongelman ratkaisukykyä ja ymmärrystä alaisia kohtaan.

Esimiehen tulee olla perillä alaisistaan ja olla tarvittaessa tukena myös yksityiselämän ongelmissa. Joillekin esimies saattaa olla se ainut henkilö, jolle voi luottamuksella puhua omista ongelmistaan. Olen sitä mieltä, että esimiehen ovi tulisi aina olla auki alaiselle, kun hänellä on jokin asia mielessään.

Esimiehellä on erittäin suuri merkitys työpisteen kokonaisvaltaiseen toimintaan ja alaistensa hyvinvointiin. Omassa toiminnassani korostan sitä, että alaista pitää kuunnella ja hänen toiveitaan tulee kunnioittaa. Se miten alainen jaksaa työssään siirtyy yksityiselämään ja toisin päin.

Työn tasaiseen jakautumiseen ja hyvän työilmapiirin vaalimiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota! Esimiehenä koen, että minulla on se vastuu suunnitella työt ja niiden jakautuminen päivästä toiseen niin, että alainen jaksaa toimia omassa tehtävässään eläkeikään saakka.

Me kaikki olemme yksilöitä ja meillä on toisinaan huonoja päiviä, eikä sosiaalinen kanssakäyminen työkavereiden kanssa ole juuri sillä hetkellä mielekästä. Esimiehellä pitää kuitenkin olla kyky ratkaista työpisteen sisäisiä pitkittyneitä riitatilanteita ja palauttaa kaikille hyvä työilmapiiri. Hyvin pienet asiat saattavat eskaloitua valtaviin mittasuhteisiin, jos niitä ei hoideta välittömästi ja oikein.

Vääpeli Kimmo Ojala

Sektorijohtaja MERIVV/Miinakorjaamo
Logistiikkalaitoksen valtakunnallinen luottamusmies

Kuvat: Kimmo Ojala, Mikko Partiainen

  • Aliupseerit henkilöstöalan koulutuksessa

    Henkilöstöalan täydentävien opintojen tavoitteena ovat johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittäminen, toimintakulttuurin kehittäminen oppivan organisaation ja jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on kehittää henkilöstövoimavaroja ja työyhteisön tilaa vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.

  • Fyysisen toimintakyvyn arviointi muuttuu

    Sotilaiden fyysisen toimintakyvyn valtakunnalliset tavoitteet muuttuivat vuoden 2020 alussa. Samalla toimintakykyä mittaavat testit muuttuivat. Jatkossa kaikilla sotilailla on tehtäväkohtaiset toimintakykytavoitteet, iästä ja sukupuolesta riippumatta.

  • Jokainen voi vaikuttaa

    Puolustusvoimien työntekijöillä on runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Työntekijä voi vaikuttaa virkaehtosopimuksiin, henkilöstöasioiden hoitoon ja työpaikan yhteistoimintaan.