Siirry sisältöön

Yksilöllisempää suunnittelua työpaikkaliikuntaan

Pursimies Henri Kirjasuo tutki liikunnanohjaajan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään Merivoimien operatiivisen osaston valvonta-aliupseerien fyysisen toimintakyvyn ylläpitoa.

Henri Kirjasuon mukaan kuntonyrkkeily sopii näyttöpäätetyön tekijälle niska-hartia-alueen jumien rentouttamiseen.

Tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää, mitkä tekijät vahvistavat ja mitkä heikentävät viikkoliikunnan toteuttamista vuorotöissä.

Merivoimien esikunnassa palveleva Kirjasuo selvitti tutkimuksessaan keinoja, jotka kannustaisivat aliupseereita liikkumaan työaikanaan. Puolustusvoimat vaatii sotilastehtävissä lakiin perustuvan fyysisen toimintakyvyn tason ja tukee henkilöstönsä liikkumista monipuolisesti. Opinnäytetyössään Kirjasuo nimesi kolmetoista työpaikkaliikunnan tukimuotoa. Lähes kaikki ovat jo tällä hetkellä mahdollisia Puolustusvoimien henkilökunnalle.

Kirjasuo rajasi tutkimuskohteensa omaan työyhteisöönsä ja sen erityispiirteisiin. Epäsäännölliset 12,5 tunnin työvuorot sekoittavat ihmisen normaalia vuorokausirytmiä. Myös suojatiloissa, keinovaloissa suoritettava staattinen näyttöpäätetyö rasittaa valvontatyötä tekeviä aliupseereita. Kirjasuon näkemyksen mukaan paremmalla työpaikkaliikunnalla voitaisiin lieventää monia työn mukanaan tuomia haittavaikutuksia.

Kirjasuo esittää yhtenä ratkaisuvaihtoehtona tukimuotojen kannustavampaan käyttöön yksilöllisempää lähestymistapaa.

– Ihminen kaipaa yksilöllistä ja henkilökohtaista kokemusta myös liikunnassa. Yksikkökohtaisella lähestymisellä päästään työpaikkaliikunnan useuteen ja toistuvuuteen. Vasta niiden toteutuessa liikunta alkaa vaikuttaa pitkäjänteisesti positiivisella tavalla. Kokemus itsemääräämisoikeuden toteutumisesta on merkityksellinen myös liikunnan harrastamisessa.

Opinnäytetyössä Merivoimien esikunnan valvonta-aliupseerit esittävät kymmenen kehityskohdetta tärkeysjärjestyksessä Kirjasuon laatimalta listalta:

1. liikuntapäivät ja työhyvinvointitapahtumien kehittäminen
2. liikunta-, ravinto- ja unineuvontapalvelut
3. viikkoliikunta mahdollisuudet
4. Liikuntasetelit
5. työsuhdepyöräpalvelu
6. tuetut ulkoiset liikuntapaikat
7. hallintoyksikön ulkoliikuntapaikat
8. välinehankinnat
9. hallintoyksikön sisäliikuntapaikat
10. esihenkilöiden esimerkki.

Työpaikkaliikunnan tukimuotoja (Lähde: Henri Kirjasuon opinnäytetyö)

Tutkimukseen osallistuneet aliupseerit nostivat tärkeimmiksi kehityskohteiksi liikuntapaikkojen kehittämisen, liikuntaneuvonnan ja viikkoliikunnan.  Lisäksi hän nostaa esille mielenkiintoisena ja merkityksellisenäkin asiana koetun työsuhdepyöräpalvelun, jota ei tällä hetkellä ole Puolustusvoimissa saatavilla. Kuten vastaajatkin, Kirjasuo ehdottaa tuettujen liikuntapaikkojen hankkimista lähempää hallintoyksikköä matkustusaikojen lyhentämiseksi sekä hallintoyksikön nykyisten liikuntapaikkojen monipuolistamista esimerkiksi kamppailutilalla.

Kirjasuo nostaa liikunnan lisäksi ihmisen toimintakyvyn kannalta merkittäväksi asiaksi unen ja ravinnon. Hän näkee, että ravinto- ja unineuvontapalveluihin liittyvää yhteistyötä voisi lisätä työterveyshuollon ja sotilaslääketieteenkeskuksen kanssa. Merkittävää olisi myös konkreettisen liikuntaneuvonnan lisääminen kuntotestausten ja terveystarkastusten yhteyteen.

Kirjasuo ja tutkimukseen osallistuneet aliupseerit parantaisivat viikkoliikuntamahdollisuuksia nykyisestä. Tämä olisi mahdollista lisäämällä henkilöstöä työvuoroihin ja purkamalla nykyisiä rajoituksia. Myös erilaisten työaikamallien käyttö edistäisi liikuntamahdollisuuksien käyttöä työajalla.

Kirjasuo toivoo tutkimuksensa myötä vuorotyötä tekevien äänen tulevan kuulluksi ja ymmärretyksi. Hän toivoo Puolustusvoimien muuttavan henkilöstön kannustimia yksikkö- ja yksilökeskeisemmiksi. Fyysinen toimintakyky on osa sotilaan identiteettiä ja ammattitaitoa, mutta kyse on myös työnantajakuvasta sekä uskottavuudesta. Kirjasuon mukaan Puolustusvoimat tunnetaan Suomen suurimpana kuntokouluna. Niiden sanojen takana seisominen vaatii jatkuvaa toimintatapojen tarkastelua sekä kehittämistä. Myös yksilöillä on suuri vastuu liikkeelle lähdöstä.

Henri Kirjasuon opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa ammattikorkeakoulujen opinnäytetyökirjastossa osoitteessa www.theseus.fi.

Henri Kirjasuon kolme vinkkiä arkiliikuntaan

 1. Ota jonkinlainen liikunta osaksi jokaista työpäivää
 2. Liiku itsellesi oman hyvinvointisi takia, omat mieltymykset huomioiden
 3. Omalla esimerkilläsi saat myös työkaverisi liikkumaan

Teksti: Aleksi Laurila, Merivoimien pääluottamusmies

Kuva: Henri Kirjasuo

 • Verkko-opiskelun mestari

  COVID19-epidemia on vaikuttanut monella tavalla ammattisotilaiden arkeen ja töiden järjestelyyn. Etätyöt ja pienryhmätyöskentely hajautetuissa työpisteissä on tullut usealle hyvin tutuksi toimintatavaksi.

 • Oikeaa tietoa ja vertaistukea

  Porin prikaatissa työskentelevä kriisinhallinta-asioiden sosiaalikuraattori Dina Varjamo tapaa vuosittain suuren määrän kriisinhallintaoperaatioihin osallistuvia ja heidän läheisiään.

 • Aliupseerien koulutuspäivät Rannikkolaivastossa

  Aliupseerien koulutusjärjestelmäuudistus ja aliupseerien keskitetty tehtävä- ja seuraajasuunnittelu mietityttävät monia aliupseereita. Vaikka teemoista on jaettu tietoa monia kanavia pitkin, paljon on vielä epätietoisuutta ilmassa. Rannikkolaivasto vastasi aliupseereidensa tiedonjanoon aliupseerien koulutuspäivillä.