Siirry sisältöön

Työnohjauksesta hyötyä esimiestyössä

Sotilaslääketieteen keskuksen Työterveyssektorilla työskentelevä työterveyspsykologi Tomi Viitanen haluaa nostaa työnohjauksen hyötyjä esille Puolustusvoimissa. Hän näkee, että työnohjaus palvelee erityisesti esimiestyötä.

Viitanen kertoo, että Työnohjaustoiminta  Puolustusvoimissa -normin mukaan työnohjaus on työssä kehittymisen ja työn kehittämisen väline. Työnohjauksessa arvioidaan ja kehitetään omaa työtä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnojaus keskittyy työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemiseen ja jäsentämiseen.

Työnohjaus on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on edistää ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja omassa työroolissa toimimisen selkiyttämistä. Se on keino parantaa sekä johdon että henkilöstön valmiuksia vastata työelämän ajankohtaisiin haasteisiin.

Puolustusvoimissa työnohjausta toteutetaan ryhmätyönohjauksena, johdon ja esihenkilöiden työnohjauksena, työyhteisön työnojauksena ja yksilötyönohjauksena.

Yksilötyönohjauksen tarkoituksena on löytää ratkaisuja omaan työhön ja ammatilliseen rooliin liittyviin haasteisiin, vahvistaa ammatti-identiteettiä ja mahdollistaa ammatillinen kasvu työssä sekä ylläpitää ja edistää työkykyä. Viitasen mukaan yksilötyönohjauksella pyritään tukemaan työntekijän omaa toimijuutta.

Yksilöohjauksessa tarkastelun kohteena ovat oma toiminta suhteessa itseen, omaan työrooliin. Lisäksi siinä pohditaan itsen ja työn suhdetta, vuorovaikutusta muiden kanssa ja tavoitteiden saavuttamista. Ohjauksen avulla voidaan tukea työntekijän oppimis- ja kehittymistaitoja. Työntekijän voimavarat tulevat paremmin käyttöön ja suuntautuvat olennaisiin asioihin.

Viitasen mukaan ryhmissä ja yhteisöohjauksessa keskitytään muun muassa yhteisten näkemysten etsimiseen tavoitteista ja toimintatavoista sekä keskinäiseen oppimiseen ja tukeen.

Työnohjauksen avulla selkiytetään organisaation tavoitteita ja lisätään toiminnan sujuvuutta sekä tuloksellisuutta. Henkilöstön yhteinen oppiminen ja yhteistyö tehostuvat, työilmapiiri paranee ja henkinen hyvinvointi lisääntyy.

Työnohjauksesta hyötyä esimiehille

Viitanen pitää erityisen tärkeänä, että esimiehet pääsisivät työnohjauksen piiriin. Johtoryhmille sekä yksittäisille johtajille tarkoitettu työnohjaus tarjoaa Viitasen mukaan mahdollisuuden eri johtamisen haasteisiin keskittyvään pohdintaan ja sparraukseen.

Kohteena on erityisesti kunkin osallistujan oman johtamistyön ja esimiesroolin tarkastelu. Tavoitteena on antaa johtajille tukea hankalissa työtilanteissa, lisätä heidän tietotaitoaan konkreettisissa, erityisesti henkilöjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä, ja edistää itsetuntemuksen kautta ohjattavien omaa persoonallista kasvua ihmisten johtamisessa.

Viitanen uskoo, että omakohtainen kokemus työnohjauksesta auttaa esimiehiä ymmärtämään paremmin henkilöjohtamiseen liittyviä ilmiöitä.

Kun esimiehet oppivat tuntemaan työnohjauksen hyödyt oman kokemuksen kautta, he pystyvät hyödyntämään sitä myös omassa johtamisessaan.

Puolustusvoimissa on Viitasen mukaan tällä hetkellä alle 20 koulutettua työnohjaajaa. Lisäksi organisaatio käyttää ulkopuolisia työnohjaajia. Puolustusvoimien työnohjaajat tekevät työtä oman virkatehtävänsä ohella.

–  Puolustusvoimissa työnohjaajat ovat pääosin pappeja ja sosiaalikuraattoreita.

Viitanen kertoo, että työyhteisössä ei tarvitse olla suuria ongelmia, johon työnohjausta tilataan. Parhaimmillaan työnohjausprosessi voidaan aloittaa ennaltaehkäisevänä ja kehittämisprosessina. Työnohjausprosessi on mahdollista käynnistää työyhteisön, esimiehen tai yksittäisen työntekijän toiveesta. Aloite työnohjauksesta voi tulla myös esimerkiksi työterveyshuollosta, toimintakykyhenkilöstöltä tai työkykyvastaavalta.

Toive työnohjauksen käynnistämisestä voidaan esittää esimerkiksi työyhteisön itsearviointitilaisuudessa tai kehityskeskustelussa.

Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Toimintakykyvaatimukset remonttiin

    Sotilastehtäviin määritellään tämän vuoden aikana tehtäväkohtaiset fyysisen toimintakyvyn vaatimukset. Sen myötä myös toimintakyvyn mittarit uudistetaan.

  • Työsuojelu vaatii sitoutumista

    Onnistuneen työsuojelun taustalla ovat johdon sitoutuminen, toimiva yhteistyö, selkeät tavoitteet, pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen tekeminen sekä aktiiviset työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut. Tämä käy ilmi Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista.

  • Kriisinhallintatehtäviin hakeutuvien palveluskelpoisuus

    Jo ennen kansainvälisiin tehtäviin hakeutumista on syytä keskustella asiasta hyvissä ajoin sekä kotona että työpaikalla. Valmistautumiseen kuuluu sekä oma valmistautuminen, että koko lähiympäristön sopeuttaminen tulevaan ulkomaantehtävään.