Siirry sisältöön

Mika Tiitisestä Aliupseeriliiton puheenjohtaja

Aliupseeriliiton edustajakokous valitsi Mika Tiitisen puheenjohtajaksi 1.1. alkavalle kaudelle. Kokous valitsi myös hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokouksessa vahvistettiin liiton strategia kaudelle 2024 – 2027 sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Aliupseeriliiton edustajakokous valitsi  pitkäaikaisen hallituksen jäsenen, varapuheenjohtaja Mika Tiitisen Aliupseeriliiton puheenjohtajaksi kaudelle 1.1.2024 – 31.12.2027. Tiitinen on toiminut liiton varapuheenjohtajana vuodesta 2011 alkaen.

Edustajakokoukselle pitämässä kiitospuheessaan Tiitinen kiitti Jyrki Surkkaa erinomaisesta työstä Aliupseeriliiton tavoitteiden edistämiseksi. Tiitinen totesi puheessaan, että kivijalkoja onnistuneelle edunvalvonnalle ovat vahva ja osaava edunvalvontaorganisaatio, aktiiviset paikallisyhdistykset sekä korkea järjestäytymisaste. Tiitinen korosti myös yhteistoimintaa muiden ammattiliittojen kanssa.

Kokous valitsi liiton hallitukseen kuusi varsinaista ja kuusi varajäsentä erovuoroisten tilalle. Kokous hyväksyi vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Se vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevalle vuodelle ja valitsi tilin- ja toiminnantarkastajat. Kokouksessa käsiteltiin myös useita yhdistysten tekemiä esityksiä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Aleksi Viikinkoski Satakunnan Aliupseerit ry:stä.

Edustajakokouksen pöytäkirja on luettavissa jäsensivuilla.

Strategiakaudella vahvistetaan edunvalvontaa

Edustajakokous hyväksyi liitolle uuden strategian vuosille 2024 – 2027. Strategia luo edellytykset menestyksekkäälle edunvalvontatyölle strategiakauden aikana ja antaa suuntaviivat tulevien vuosien tavoitteille.

Aliupseeriliiton toiminta-ajatus säilyy muuttumattomana: Aliupseeriliitto turvaa ja edistää tinkimättömästi jäsentensä palkkauksellista, ammatillista ja oikeudellista asemaa yhteistyö- ja kehityshakuisella asenteella.

Aliupseeriliiton edunvalvontaorganisaation tulee pystyä tuottamaan edunvalvontaa läheltä, nopeasti, pätevästi. Strategian mukaan liitolle on tärkeää varmistaa, että sopimuserimielisyyksien neuvotteluorganisaatio ja keskustason neuvottelijat ovat ammattitaitoisia ja osaavia. Liiton toimistolla tulee olla riittävä määrä ammattitaitoisia asiantuntijoita jäsenten asioiden hoitamiseen. Luottamusmiehiä rekrytoidaan suunnitelmallisesti kaikille tasoille huomioiden mahdollisuudet etenemiseen vaativampiin luottamusmiestehtäviin.

Kansainvälisen edunvalvonnan vahvistaminen on yksi tulevan strategiakauden keskeinen painopiste. Aliupseeriliitto kartoittaa kansainvälisiin tehtäviin liittyvien edunvalvontatarpeet ja kohdentaa resursseja kansainväliseen edunvalvontaan. Liitto jatkaa kansainvälistä verkostoitumista ja sovittaa liiton edunvalvonnan toimintakulttuuria kansainväliseen ympäristöön.

Aliupseeriliitto haluaa tuottaa jäsenilleen laadukasta edunvalvontapalvelua. Henkilöstön edustajien korkea osaamistaso ja sitoutuminen edunvalvontatehtäviin ovat edellytys onnistuneelle edunvalvonnalle. Strategiakauden aikana kehitetään sähköisiä edunvalvontapalveluita. Aliupseeriliitto seuraa jäsenetuna tarjottavan oikeudellisen palvelun laatua ja kattavuutta sekä oikeusturvavakuutuksen kattavuutta.

Aktiivisesti toimivat ja toimintaresursseiltaan turvatut paikallisyhdistykset ovat Aliupseeriliiton kulmakivi. Liiton hallitus käsittelee jäsenmaksupalautusjärjestelmän uudistamista heti strategiakauden alussa. Tavoitteena on varmistaa yhdistysten riittävät taloudelliset resurssit.

Perinnetyöllä on tärkeä rooli Aliupseeriliiton toiminnassa. Sillä edistetään Aliupseeriliiton jäsenten keskinäistä yhteistöllisyyttä ja Aliupseeriliiton arvojen toteutumista.

Aliupseeriliiton taloutta hoidetaan strategiakaudella pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Sillä varmistetaan, että Aliupseeriliitto pystyy kehittämään edunvalvontaa ja muita jäsenpalveluita vastaamaan jäsenten muuttuvia tarpeita työelämässä.

Yhdistykset päättävät

Edustajakokous on Aliupseeriliiton korkein  päätöksentekoelin. Jokainen jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään kokoukseen yhden edustajan sataa yhdistyksen varsinaista jäsentä kohden. Kokoukseen osallistui tällä kertaa 38 yhdistysten kokousedustajaa. Aliupseeriliiton sääntöjen mukaan jäsenyhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin yhdistyksellä oli jäsenmaksunsa maksaneita varsinaisia jäseniä edellisen vuoden lopussa.

Varsinaisten kokousedustajien lisäksi kokoukseen osallistuivat myös hallituksen jäsenet ja pääluottamusmiehet. Myös Aliupseeriliiton kunniajäsenet kutsutaan kokoukseen.

Kokousedustajat saavat kokouksen aikana tietoa myös ajankohtaisista edunvalvontakysymyksistä.  Kokous on myös erinomainen tilaisuus tavata muiden yhdistysten avainhenkilöitä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kävi tervehtimässä kokousedustajia. Kokousedustajille pitämässään puheessa hän kertoi ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja kiitti Jyrki Surkkaa erinomaisesta yhteistyöstä.

Aliupseeriliiton jäsenvakuutuskumppanin, Vakuutusyhtiö Turvan, edustaja oli paikalla ensimmäisenä kokouspäivänä vastaamassa vakuutuksia koskeviin kysymyksiin.

Juhlava palkitsemistilaisuus

Ensimmäisen kokouspäivän iltana oli juhlava iltatilaisuus. Kokousedustajien lisäksi juhlaan oli kutsuttu tilaisuudessa palkittavia aliupseereita sekä tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Aliupseeriliitto myönsi tilaisuudessa ansiomitaleita sekä liiton standaareja ja plaketteja. Tilaisuudessa julkistettiin myös vuoden aliupseeri sekä vuoden yleismestaruus.

Puheenjohtaja Surkalle luovutettiin tilaisuudessa puolustusvoimien kultainen ansiomitali tunnustuksena puolustusvoimien ja maanpuolustuksen hyväksi tehdystä erittäin arvokkaasta työstä. Mitalin luovutti Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Rami Saari.

Iltatilaisuus oli samalla puheenjohtaja Jyrki Surkan läksiäistilaisuus. Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten edustajat ja yhteistyökumppanit kiittivät puhein ja lahjoin Surkkaa hyvin hoidetusta puheenjohtajakaudesta.

Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Puheenjohtajavierailu Satakuntaan

    Aliupseeriliiton johdon yhdistysvierailut käynnistyivät koronatauon jälkeen. Puheenjohtaja Jyrki Surkka kiersi kahden päivän aikana Porin prikaatissa työskentelevien aliupseerien työpisteillä.

  • Vakuutus on turvanasi matkalla

    Ilman matkustajavakuutusta reissaaminen voi tulla todella kalliiksi. Jos ulkomaanmatkalla sairastuu tai joutuu tapaturmaan, kustannukset voivat olla järkytys suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään tottuneelle.

  • Ammattisotilaat kuntotalkoisiin

    Kunnon kohentajat –kilpailu on Mikkelin Aliupseereiden jäsenten väline mittelö. Eniten kuntoindeksiään vuoden aikana nostanut aliupseeri palkitaan vuoden loputtua.