Siirry sisältöön

Virkaehtosopimuksieen muutoksia 1.2.2017 alkaen

Valtion virka- ja työehtosopimus tehtiin niin sanotun Kilpailukykysopimuksen pohjalta. Sopimuskausi on yhden vuoden mittainen 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuksen mukaisesti palkkoihin ei tule korotuksia lainkaan. Taulukkopalkat ja lisäpalkkiot säilyvät ennallaan.

Työaika pitenee

Työaika pitenee keskimäärin 24h vuodessa. Tämä tarkoittaa jaksotyötä tekevien osalta sitä että säännöllinen työaika on 116.15 kun aiemmin se oli 114.45. Työajan pidennys tulee voimaan ensimmäisen kokonaisen jakson alusta jonka alkamisajankohta on 1.2.2017 jälkeen. Työajan pidennys nostaa vastaavalla tavalla myös lisä- ja ylityökynnyksiä.

Virastotyöaikaa tekevien osalta säännöllisen työajan pidennys on 6min/ työpäivä 7.21 kun nykyinen on 7.15.

Kuukausipalkan jakajat joilla lasketaan tuntipalkkoja lisien korvausperusteeksi säilyvät ennallaan, jaksotyössä 163 ja virastotyöajassa 153. Lisien perusteena oleva tuntipalkka ei siis alene.

Kuuden minuutin työajan pidennys huomioidaan myös erityispalveluiden, meripalveluksen (7.45) ja sotilaallisen harjoituksen (8.06) työaikamerkinnöissä. Koulutuskomennuksen uusi työtuntimerkintä on 7.45.

Lomarahaa leikataan

Julkisen sektorin lomarahoja leikataan määräajaksi 30%. Puolustusvoimissa tämä tarkoittaa lomarahojen leikkausta vuosina 2017, 2018 ja 2019 maksuun tulevien lomarahojen osalta. Tämä leikkaus on siis sovittu kestoltaan yli sopimuskauden 1.2.2017–31.1.2018 kestäväksi. Vastaava 30% leikkaus kohdistuu myös lomarahoja vapaaksi vaihdettaessa päivien kokonaislukumäärään.

Kilpailukykysopimus oli kaikkiaan raskas hyväksyä henkilöstön kannalta sen negatiivisen tulovaikutuksen takia. Sopimus on kuitenkin selkeästi pienempi paha kuin alun perin esillä ollut pakkolaki vaihtoehto joka olisi vienyt tuhkatkin pesästä ja romuttanut sopimusyhteiskunnan perustaa.

lomaraha_JHL


Jyrki Surkka

  • Koulutusta yhteistyönä

    Aliupseeriliitto ja Rajaturvallisuusunioni järjestivät luottamusmiehille, yhteistoimintaelimen edustajille ja puheenjohtajille suunnatun luottamusmies- ja yhteistoimintakurssin huhtikuussa.

  • Sotilastapaturmalakiin parannuksia

    Vuoden alussa astui voimaan uusi laki sotilastapaturmien korvaamisesta. Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä koskee virassa olevia sotilaita. Uusi lainsäädäntö edellyttää palvelussairauksien ja tapaturmien nopean haltuunoton puolustusvoimissa, kriisinhallintatyöpaikassa ja Valtiokonttorissa.

  • Täydennyskoulutuksen vaikutus palkkaukseen

    Pääesikunta julkaisi kesäkuussa 2020 ohjeen aliupseeriston täydennyskoulutuksen opintokokonaisuuksien tarkennuksista. Ohjeessa viitataan Puolustusvoimien täydennyskoulutusnormiin HP910.