Siirry sisältöön

Aliupseeriston palkkaus

Aliupseereiden ja mekaanikkojen palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Lisäksi eri tehtäviin liittyy lisäpalkkioita ja työaikaperusteisia korvauksia.

Tehtäväkohtainen palkka

Ammattisotilas_Aliupseeri_koiranhoito_Kuva_JaniLaitinen

on kaiken perusta ja sen oikeellisuutta on virkamies velvollinen seuraamaan kuukausitasolla ja ilmoittamaan mahdolliset poikkeamat välittömästi palkkahallintoon. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota tehtävänkuvausten allekirjoituspäiviin, sillä ne vaikuttavat tehtäväkohtaisen palkan maksuajankohdan vahvistamisen jälkeen. Osa henkilöstöstä on takuupalkka-ajalla ja tämän päättyessä on syytä tarkastaa omasta tilinauhasta, että palkkaus on muuttunut oikeanlaiseksi.

Tehtäväkohtaiseen palkkaukseen voi koulutuksen myötä vaativuusluokissa 3,4 ja 5 tulla B-korotusosa, joka ei ole varsinainen vaativuustaso kuten OTV- järjestelmässä. Aliupseereiden ylimmällä tasolla AU7-tehtävissä vaaditaan tehtävänhoitajalta 10 palvelusvuoden vankkaa kokemusta. Mikäli henkilö ei täytä tätä vaadetta, on hänen palkkauksensa AU6 siihen sakka kunnes vaade täyttyy. Perusyksiköiden vääpeleiden osalta on sovittu, että tehtäväkohtainen palkkaus on vähintään AU6+4% korotusosuus.

Henkilökohtainen palkanosa

arvioidaan kehityskeskusteluiden yhteydessä ja se perustuu henkilökohtaiseen suoriutumiseen tehtävänkuvauksen mukaisissa tehtävissä, annetuissa tavoitteissa ja muussa toiminnassa. Eri arviointikohtien perusteella muodostuu keskiarvo, jonka perusteella määritetään henkilökohtainen prosenttiosuus. Tällä osuudella korotetaan tehtäväkohtaista palkkausta. Esimies on velvollinen kertomaan alaiselle suoritusarvioinnin jälkeen arviointituloksen vaikutuksesta palkkaukseen.

Ensimmäisellä suoritusarviointikerralla henkilökohtainen prosentti määräytyy suoraan arviointituloksen pohjalta ja seuraavien kertojen osalta huomioidaan kahden arvioinnin keskiarvo. Siirtovelvollisuuteen perustuvien siirtojen yhteydessä voimassa oleva henkilökohtainen prosentti muuttuu euromääräiseksi ja säilyy sellaisena seuraavaan arviointikertaan, jonka jälkeen se muuttuu taas prosenttiperusteiseksi.

Tuntiperusteiset lisät

määräytyvät tehtäväkohtaisen ja henkilökohtaisen palkanosuuden perusteella. Tuntijakajana käytetään 163 jonka perusteella muodostuu henkilön tuntipalkka. Tuntipalkkaa käytetään määritettäessä muun muassa Ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai- ja ylityölisiä.

Muut suoritusperusteiset ja tehtäväkohtaiset lisät

löytyvät Puolustusvoimien lisäpalkkioliitteistä. Erilaisiin tehtäviin liittyen on kiinteitä kuukausiperusteisia lisiä sekä yksittäisiin tehtäväsuorituksiin määriteltyjä lisäpalkkioita. Kuukausiperusteisia ovat muun muassa lennonvarmistus ja vastuulisä, lentotekninen vaaralisä, koiranhoitopalkkio ja suoritusperusteisia esimerkiksi räjäytyslisä, mastotyöpalkkio, hyppylisä ja sukellusraha.

Virkamies on velvollinen seuraamaan oman palkkauksensa muutoksia ja ilmoittamaan esiin nousseista virheistä omille esimiehille ja hallintoyksikön palkkahallintoon. Viime aikoina on usein jouduttu tilanteeseen, jossa virkamiehen palkkausta ja sen oikeellisuutta tarkastellaan useita kuukausia jälkikäteen. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi on palkkanauha syytä tarkastaa kuukausittain ja etenkin tehtävänmuutosten ja kehityskeskusteluiden jälkeen, jolloin on todennäköistä että palkkaukseen muodostuu muutoksia. Oikea-aikaisella tietojen tarkastamisella säästytään harmittavilta takaisinperinnöiltä.

Ammattisotilas_Aliupseeri_Raivaus_Kuva_VilleNevalainen


Tomi Malkamäki, pääluottamusmies, Ilmavoimat

Kuvat: Jani Laitinen, Ville Nevalainen, Riku Rissanen

  • Aliupseerien tehtävään määrääminen

    Aliupseerien tehtävään määräämisestä ja virkaan siirtämisestä säädetään Puolustusvoimista annetuissa laissa ja asetuksessa. Puolustusvoimien tehtäväänkokoonpano vahvistetaan tulosyksiköittäin vuosittain toimeenpanoasiakirjassa. Sen tarkistaminen on osa henkilöstöhallinnon suunnitteluprosessia.

  • Yhteistoiminnassa asioita eteenpäin

    Tauoilla, työn lomassa tai kahvipöydissä käydään usein keskustelua asioista, jotka omassa työssä tai työympäristössä vaatisivat muutosta tai parannusta. Monesti keskusteluissa nousee esille ideoita, joiden avulla työt voitaisiin hoitaa tehokkaammin.

  • Edunvalvojat koulutukseen

    Aliupseeriliitto järjestää vuoden 2017 aikana 12 ammattiyhdistyskurssia ja kaksi järjestötoimintakurssia. Aliupseeriliiton koulutusjärjestelmä sisältää luottamusmiesten perus- jatko- ja täydennyskursseja, yhteistoiminnan perus- ja jatkokurssin, palkkausjärjestelmäkurssin sekä järjestötoiminnan peruskurssin ja puheenjohtajien neuvottelupäivät.