Siirry sisältöön

Painia jaksamisen kanssa

Vuodenvaiheessa tehdyn tutkimuksen mukaan merivoimien työntekijöistä reilu kolmannes työntekijöistä kokee uupumusta viikoittain ja kolmannes kuukausittain. Jaksamisen ongelmat tulevat esille muun muassa unihäiriöinä.

Aliupseeriliitto teetti yhteistyössä muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa jaksamiseen liittyvän kyselyn jäsenilleen loppuvuodesta 2016. Kyselyyn vastasi Aliupseeriliiton, JUKO:n, Päällystöliiton ja Upseeriliiton merivoimissa palvelevat jäsenet. Vastauksia tuli noin 500.  Kyselyssä kartoitettiin henkilökohtaiseen jaksamiseen liittyviä osatekijöitä. Vastanneista suurin osa tekee päätyötään maissa ja kolmannes laivalla.

Reilu kolmannes (37,5 %) kokee uupumista viikoittain ja kolmannes (30,5 %) kuukausittain. Jaksamisen ongelmat tulevat esille unihäiriöinä, työasioiden pyörimisenä mielessä vapaa-ajalla sekä vaikutuksina perhe- tai perhesuhteissa. Yli kolmannes vastaajista on huomannut kuntonsa romahtaneen (38,8 %) ja käyttäytymisen ja olemuksen muuttuneet (31,7 %). Henkilöstöryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa vastauksissa.

Ammattisotilas_Aliupseeri_Olen tuntenut uupumusta

Kuinka usein olen tuntenut uupumusta?

Tulosten mukaan aluspalveluksessa olevia ei niinkään rassaa merellä olo eikä maksettavat korvaukset. Ennen kaikkea työn ja palautumisen suhteen ei koeta olevan tasapainossa. Vastauksista käy ilmi resurssien heikkeneminen (henkilöstömäärä) ja työmäärän lisääntyminen. Tämä yhtälö teettää ylitöitä, jolloin henkilöstö kokee olevansa entistä enemmän töissä kuin kotonaan.

Töiden organisointiin liittyen vastauksista nousi esille tarve päivittää tehtävänkuvauksia.  Yli kolmannes (33,8 %) kokee tämän tarpeellisena. Tarpeen muodostavat lisääntyneet tehtävät (58 %) ja joidenkin osalta niiden poistaminen (6,5 %). Toivottavasti alkuvuoden kehityskeskustelut ovat tukeneet tämän työn käynnistymistä.

Ammattisotilas_Aliupseeri_Jaksaminen

Miten jaksamisen ongelmat näkyvät elämässäni?

Kyselyn tulokset on toimitettu henkilöstöjohdolle ja tilanteen vakavuus on tunnistettu. Pääesikunta on käynnistänyt oman selvitystyönsä asian tiimoilta. Merivoimat on aloittanut toimenpiteensä asian korjaamiseksi. Omissa raporteissaan Merivoimat on tunnistanut, että uupuneita on liikaa.

Työnantaja on käynnistänyt työilmapiirin kehittämisohjelman ja työuupumuksen kartoituksen yhteistyössä työterveyshuollon ja tutkimuslaitoksen kanssa. Nopeita korjaavia taikatemppuja tuskin on luvassa tiukalle vedettyjen henkilöstömäärien ja lisääntyneiden tehtävien takia. Kun selvitystyöt ja ohjelmat ovat saatu valmiiksi, henkilöstöjärjestöt ovat valmiita tukemaan jaksamisen kanssa.


Terho Eironen, valtakunnallinen pääluottamusmies

Valokuva: Petri Asikainen

  • Todellinen työaika näkyväksi

    Työnantaja soveltaa työaikasopimuksen sotilaallista harjoitusta käsittelevää pykälää tavalla, joka on Aliupseeriliiton mielestä ristiriidassa sopimuksen hengen kanssa. Työnantaja haluaa soveltamiskäytännöllä teettää 8,06 tunnin työaikamerkinnällä ja palkalla pitempiä työaikoja.

  • Koppalakit yhdessä koulun penkillä

    Aliupseeriliitto ja Rajaturvallisuusunioni tiivistävät koulutusyhteistyötään. Liitot järjestivät ensimmäistä kertaa yhdessä luottamusmiesten peruskurssin.

  • Onko työssä sattunut tapaturma työtapaturma?

    Pohtiessani työtapaturmaa sanana, on sen kuvaus mielestäni selkeä. Tapaturma, joka on sattunut töissä. Viime aikoina kuulemani perusteella asia ei kaikkien mielestä ole ihan noin yksiselitteinen.