Siirry sisältöön

Ajankohtaista vuosilomista

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. - 31.3. kestävä ajanjakso. Vuosilomapäivien määrä lasketaan tämän ajanjakson aikana palvelluista täysistä lomanmääräytymiskuukausista. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on sellainen kalenterikuukausi jolloin on oltu virassa tai virkasuhteessa vähintään 18 kalenteripäivää.

Lomavuosi on se kalenterivuosi jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy. Lomakausi on 1.6. – 30.9. välinen ajanjakso. Vuosilomista on sovittu sopimuksella valtion virka- ja työehtosopimus vuosilomista.

Vuosiloman antaminen

Työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan kuultuaan ensin virkamiestä. Vuosilomasta on annettava 20 päivää yhdenjaksoisena lomakaudella. Tästä voidaan poiketa virkamiehen kanssa sopien siten, että vähintään 10 lomapäivää annetaan yhdenjaksoisen, ja tämän ylittävä loman osa yhdessä tai useammassa jaksossa. Virasto ja virkamies voivat sopia, että nämä jäljellä olevat lomapäivät sijoitetaan ajanjaksolle, joka alkaa sen kalenterivuoden alusta jolle lomakausi sijoittuu, ja päättyy ennen seuraavan vuoden toukokuun 1. päivää.  Kaikki poikkeamat 20 lomapäivän yhdenjaksoisuudesta on erikseen sovittava.

Vuosiloimista on laadittava etukäteen suunnitelma, joka vahvistetaan. Vahvistetusta lomasuunnitelmasta voidaan poiketa vain sopimalla virkamiehen ja työnantajan välillä, ellei kysymyksessä ole erittäin painava syy. Tämän syyn tulee liittyä julkisen vallan käyttöön, tai se on välttämätöntä julkisyhteisön laissa säädettyjen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Virkamiehellä on siis lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että vuosiloman saa pitää suunniteltuna ajankohtana. Virkamiehellä on oikeus saada korvausta mikäli vahvistetun vuosiloman siirtämisestä tai keskeyttämisestä aiheutuu virkamiehelle vahinkoa. Tällainen vahinko on esimerkiksi matkalippujen peruuttamisesta tai majoitusten peruuttamisesta syntyneet kulut. Syntynyt kulu on aina pystyttävä osoittamaan tositteilla.

Vuosilomapäivien kuluminen

Arkipäivät kuluttavat vuosilomaa. Arkipäiviksi ei lueta lauantaita, sunnuntaita, kirkollisia juhlapäiviä, jouluaattoa, juhannusaattoa ja itsenäisyys- ja vapunpäivää. Tavallisella kalenteriviikolla lomaa kuluu viisi päivää. Lomaviikkojen väliin jäävät lauantait ja sunnuntait kuuluvat lomaan, vaikka eivät kuluta lomapäiviä. Jos vuosiloma sisältää kaikki sopimuksen mukaiset arkipäivät on se viikon pituinen (seitsemän vuorokautta),  ellei virkamiehen suostumuksella hänelle ole merkitty työvuoroa viikonlopulle. Tämä siis vaatii aina virkamiehen suostumuksen. Sama koskee myös muuta seitsemän vuorokauden pituista, lomapäivällä alkavaa ja päättyvää jaksoa jonka kaikki arkipäivät ovat lomapäiviä.

Työkyvyttömyys vuosiloman aikana

Mikäli olet sairauslomalla vuosiloman alkaessa, muista pyytää vuosiloman siirtoa. Silloin et menetä vuosilomapäiviä vaan saat ne pidettäväksi myöhemmin. Sama pätee sairastumiseen vuosiloman aikana. Tällöin asiasta on kuitenkin ilmoitettava työnantajalle viivytyksettä työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen ja toimitettava työnantajalle aina lääkärintodistus.

 

Ammattisotilas_Kesäloma2_KuvaAstaRuuskanen

Virkamiehen ja työntekijän vuosiloman pituus määräytyy seuraavasti:

1. Jos hänellä on lomanmääräytymisvuoden päättyessä alle vuosi välitöntä valtion palvelusta, vuosiloman määrä kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta on seuraavan taulukon mukainen:

Täydet lomanmääräytymiskuukaudet

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Lomapäivien lukumäärä

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

2. Jos hän on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä ollut välittömästi valtion palveluksessa vähintään yhden vuoden tai mikäli hänellä on päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta kaksitoista täyttä lomanmääräytymiskuukautta, vuosiloman määrä kultakin täydeltä lomanmääräytymis- kuukaudelta on seuraavan taulukon mukainen:

Täydet lomanmääräytymiskuukaudet

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Lomapäivien lukumäärä

3

5

7

10

13

16

19

21

24

26

28

30

 

3. Jos hänellä ennen lomakauden alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään viisitoista vuotta, vuosiloman määrä kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta on seuraavan taulukon mukainen: 

Täydet lomanmääräytymiskuukaudet

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Lomapäivien lukumäärä

3

6

9

11

15

18

22

25

28

31

34

38

 


Jyrki Surkka, Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Uramahdollisuuksia sisäisellä liikkuvuudella

    Sisäinen liikkuvuus mahdollistaa tehtävien täyttämisen Puolustusvoimissa ilman julkista hakua. Puolustusvoimien palveluksessa oleva voi ilmoittaa käytettävyytensä Puolustusvoimien avoimeen tehtävään.

  • Aliupseeriston palkkaus

    Aliupseereiden ja mekaanikkojen palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Lisäksi eri tehtäviin liittyy lisäpalkkioita ja työaikaperusteisia korvauksia.

  • Ammattisotilas on myös virkamies

    Virkamiehiä koskevat oikeudet ja velvollisuudet perustuvat lakeihin, asetuksiin ja sopimuksiin. Aliupseerit ja sopimussotilaat saavat jo perehdytyksen aikana tietoa heitä koskevista työelämän pelisäännöistä.