Siirry sisältöön

Valmistautuminen kehityskeskusteluun

Perusteet avoimelle, oikeudenmukaiselle ja tasapuolisille kehityskeskusteluille luodaan huolellisella valmistautumisella, joka aloitetaan perehtymällä menneen kauden toimintaan, tavoitteisiin ja resursseihin sekä yksilön ja organisaation kehittämissuunnitelmiin.

Vuoden 2018 kehityskeskustelulomakkeesta voit tarkastaa itsellesi ja työyksiköllenne asetut tavoitteet. Arvioi miten olet ja olette kuluvana vuonna tavoitteenne saavuttaneet. Dokumenttien yms. kerääminen työhösi ja tehtäviisi liittyen helpottaa perustelujen rakentamista itse keskustelutilaisuuteen.

Käy tehtävänkuvauksesi huolella läpi ennen kehityskeskustelujasi. Tarkista sen vahvistamispäivämäärä, yli 2 vuotta sitten vahvistettu tehtävänkuvaus tulisi päivittää. Pohdi mitä tehtävääsi on mahdollisesti tullut lisää tai siitä tulisi jättää pois. Vastaako tehtävänimikkeesi enää toimenkuvaasi? Kirjaa jokainen tehtävänkuvaustasi koskeva huomio ylös ja ota ne kehityskeskustelussa esille. Työnantaja määrittää henkilöstön tehtävät, mutta sinä ja esimiehesi vastaatte tehtävänkuvauksesi paikkansa pitävyydestä! Parasta omaa edunvalvontaa on tehtävänkuvauksen oikeellisuudesta huolehtiminen! Vahvistettu tehtävänkuvaus on palkanmaksusi peruste.

Edellisten vuosien suoritusarviointien läpikäyminen auttaa sinua suoritusarviointiin valmistautumisessa. Kerää työkavereiltasi ja yhteistyötahoiltasi palautetta omasta toiminnastasi ja työskentelystäsi. Kirjaa itsellesi uuden numeroarvioinnin tueksi konkreettiset ja riittävät perusteet, koska suoritusarvioinnilla voi olla palkkauksellisia vaikutuksia. Suoritusarvioinnin muuttuessa edellisestä vahvistetusta arvioinnista yli 0,2, on esimiehesi perusteltava muutos myös omalle esimiehelleen. Arvioitavalla henkilöllä on mahdollisuus kirjata lausuntonsa kehityskeskustelulomakkeelle, mikäli arviointitulos on erimielinen keskustelun jälkeenkin.

Pohdi etukäteen mitä mitattavia konkreettisia tavoitteita seuraavalle vuodelle voisit saavuttaa. Mitä osaamista tarvitsisit tehtäväsi parempaan hoitamiseen? Vai haluaisitko kenties kehittää itseäsi vaativampiin- tai kv-tehtäviin? Esimiehen on käytävä kanssasi läpi koulutussuunnitelmasi, missä huomioidaan itseopiskelu, työssäoppiminen, täydennyskoulutus ja virkaurakurssit. Kerro kehityskeskustelussa esimiehellesi aliupseerien keskitetystä urasuunnittelusta (AUKES) sinua kiinnostavista tehtävistä.

Onko työhyvinvointisi ja toimintakykysi riittävät nykyisten tehtäviesi hoitamiseen? Tarkasta fyysisen kunnon indeksisi ennen kehityskeskusteluja. Esimiehen tulee informoida alaistaan tehtävän fyysisen toimintakyvyn tavoitetasosta (1-5) ja sen edellyttämän kestävyys- ja lihaskuntotason osalta. Esimiehelläsi on velvollisuus valvoa jaksamistasi ja kenttäkelpoisuuttasi sekä keskusteltava testeistä suoriutumisesta.

Apua kehityskeskusteluihin valmistautumiseen ja tehtävänkuvauksesi päivittämiseen saat Aliupseeriliiton Osaava jäsen -oppaasta ja työpaikkasi luottamusmiehiltä.

Aleksi Laurila

Pääluottamusmies

Merivoimat

  • Voinko säästää vuosilomaa?

    Vuosilomasopimuksen mukaan virasto (Puolustusvoimat) ja virkamies tai työntekijä voivat sopia, että virkamies tai työntekijä säästää osan vuosittaisista lomapäivistään pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapailla.

  • Virkamiehet lomailevat myös poikkeusoloissa

    Oikeus vuosilomaan perustuu eduskunnan 18.3.2005 säätämään vuosilomalakiin, Valtion virka- ja työehtosopimukseen vuosilomista ja Valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjaan.

  • Koppi uusista aliupseereista

    Jokaisen aliupseerin työpaikalla on aliupseerien itsensä valitsema luottamusmies. Luottamusmiehen tärkeänä tehtävänä on kertoa uusille aliupseereille oman ammattiryhmän toiminnasta sekä aliupseeriyhdistyksen ja Aliupseeriliiton tarjoamista palveluista.