Siirry sisältöön

Virkamiehet lomailevat myös poikkeusoloissa

Oikeus vuosilomaan perustuu eduskunnan 18.3.2005 säätämään vuosilomalakiin, Valtion virka- ja työehtosopimukseen vuosilomista ja Valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjaan.

Toistaiseksi vuosilomien antamisen periaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia COVID19 -pandemiatilanteen vuoksi. Menettelytapojen muutoksissa Puolustusvoimien on aina selvitettävä muutokset aikaisempiin käytäntöihin. Luonteva tapa käsitellä tämän kaltaisia asioita on yhteistoimintamenettely.

Poikkeusoloissakin työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan noudattaen tasapuolisuutta henkilöstön lomien sijoittelussa, kuultuaan ensin virkamiestä.

Hallintoyksikön työnantajavirkamies tai hallintoyksikön työjärjestyksessä määrätty virkamies vahvistaa vuosittain tehtävän vuosilomasuunnitelman. Tämän jälkeen suunnitelmassa olevia lomia käsitellään hyväksyttyinä lomina. Vahvistetusta lomasuunnitelmasta voidaan poiketa poikkeusoloissakin vain sopimalla virkamiehen ja työnantajan välillä, ellei kysymyksessä ole erittäin painava syy. Vahvistettu vuosilomasuunnitelma sitoo sekä työnantajaa että työntekijää.

Virkamiehen loma voidaan viraston päätöksellä siirtää ja keskeyttää, mikäli se on julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä tarpeen taikka välttämätöntä julkisyhteisön laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Valtiovallan päätökset toimenpiteistä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ovat täyttää aiemmin mainitun erittäin painavan syyn kriteerit. On hyvä kuitenkin muistaa, että virkamiehelle on aina varattava mahdollisuus esittää mielipiteensä lomiensa siirrosta tai keskeytyksestä. Työnantajan pitää ilmoittaa virkamiehelle vuosilomien siirtämisestä vähintään 2 viikkoa ennen lomien alkamista. Valtuudet vuosilomien siirtämiselle tai keskeyttämiselle ovat ainoastaan hallintoyksikön työnantajavirkamiehellä tai hallintoyksikön työjärjestyksessä erikseen määrätyllä virkamiehellä.

Jos sinulla on pienikin epäilys, että työnantaja ei toteuta oikein vuosilomaa tai ei maksa oikein lomakorvauksia tai lomarahaa ota yhteyttä luottamusmieheesi ja kysy asiasta! Oma paikallinen luottamusmiehesi on lähelläsi auttamassa sinua työelämän ongelmatilanteissa.

Teksti ja kuvat: Aleksi Laurila

Merivoimien pääluottamusmies

  • Oikeilla yhteystiedoilla on väliä

    Ammattiyhdistyksen tehtävänä on valvoa jäsentensä etuja työelämässä. Sotilaita koskevien virkaehtosopimusten noudattamisen valvonta ja jäsenten aseman ja oikeuksien puolustaminen edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa jäsenten kanssa. Siksi on tärkeää, että luottamusmiehillä ja yhdistysjohdolla on käytössään jokaisen jäsenen ajantasaiset yhteystiedot.

  • Aliupseeri esimerkkinä asevelvolliselle

    ”Joukkueen murtautuessa läpi pakotti ottamansa vangit valjastamaan hevosen, meni takaisin hakemaan konekiväärit pois ja taistellen 3 eri vihollislinjan läpi toi konekiväärit, miehensä sekä vangit takaisin omalle puolelle.”, lukee Mannerheim-ristin ritari Eino Mallilan ristin myöntämisperusteissa.

  • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma työn alla

    Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työterveyshuolto on toimintaa, jonka järjestää ja kustantaa työnantaja ja joka tukee työntekijöiden työkykyä. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja.