Siirry sisältöön

Valmistaudu hyvin kehityskeskusteluun

Käsky kehityskeskusteluista Puolustusvoimissa käynnistää jokavuotisen palaute ja suunnitteluprosessin, joka koskettaa jokaista henkilökohtaisesti. Pääesikunta on antanut toimintaa ohjaavan käskyn AN13754 syyskuun lopussa.

Osa puolustushaaroista ja joukko-osastoista OSAAVA JÄSEN logoon myös antanut omat ohjeensa keskusteluiden toteutuksesta. Kaikkia keskusteluiden osapuolia velvoitetaan tutustumaan kehityskeskustelusta annettuihin ohjeisiin ja suunnittelemaan osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti. Hyvällä valmistautumisella luodaan perusteet avoimelle, oikeudenmukaiselle ja tasapuoliselle keskustelulle.

Vuoden 2017 – 2018 Kehityskeskustelut toteutetaan porrastetusti:

 • Pääesikunta ja alaiset laitokset sekä Maanpuolustuskorkeakoulu – joulukuu,
 • maavoimat ja merivoimat – tammikuu,
 •  ilmavoimat ja Puolustusvoimien logistiikkalaitos – helmikuu.

Osana kehityskeskusteluihin valmistautumista tulee alaisen suorittaa verkkokoulutuksena tietoturvallisuuden peruskoulutuksen, tietosuojakoulutuksen sekä niihin liittyvät nettitestit. Koulutuksen läpäisy on yhtenä edellytyksenä Puolustusvoimien tietojärjestelmien käyttöoikeuksien myöntämiselle.

Kehityskeskustelut muodostuvat kolmesta eri osiosta, joihin kaikkiin on syytä valmistautua hyvin. Tutustu myös edelliseen kehityskeskustelumateriaaliin, joka antaa lähtökohdan uuteen keskusteluun. Hyvään toimintakulttuuriin kuuluu, että jokainen itse seuraa sovittuja asioita läpi vuoden, antaen ja keräten palautetta omasta ja työyhteisön toiminnasta. Ennen vuoden 2018 kehityskeskusteluita, mieti ainakin seuraavia asioita:

1.       Menneen kauden toiminnan arviointi

Arvioinnissa tarkastellaan henkilölle asetettuja tavoitteita, tehtävänkuvauksen mukaisia tehtäviä ja suoritusarviointi (PVSAR) perusteisesti arvioidaan työskentelyä.

 • Tarkasta sinulle asetetut tavoitteet vuodelle 2017. Ovatko toteutuneet/toteutuvatko/eivät toteudu?
 • Kerää dokumentteja työhösi ja tehtäviin liittyen, joita vuonna 2017 sinulle on annettu eli konkreettisia näyttöjä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.
 • Kerää konkreettisia näyttöjä omien suoritusarviointia koskevien näkemysten perusteeksi.
 • Pyydä palautetta työkavereilta ja yhteistyötahoilta työskentelyysi liittyen, jos sellaista ei ole vielä saanut
 • Selvittää vuoden aikana käytössä olleet resurssit ja niissä mahdollisesti tapahtuneet muutokset

Oma suoritusarviointi on syytä perustella hyvin, sillä keskiarvon muuttuessa edellisen vuoden vahvistetusta arvioinnista yli 0,2, on esimiehen perusteltava arviointi omalle esimiehelleen. Arvioitavalla henkilöllä on mahdollisuus kirjata oma näkemyksensä kehityskeskustelulomakkeelle, mikäli hän ei hyväksy esimiehen kirjaamaa keskustelun jälkeistä arviointitulosta.

 2.       Tavoitteet ja resurssit tulevalle kaudelle

Osiossa käsitellään tulosyksikölle annetut tehtävät ja niiden vaikutus asianomaisen henkilön tehtäviin. Samalla tarkastetaan tehtävänkuvauksen päivitystarve vastaamaan todellisuutta ja tehdään tarvittaessa päivitys. Kirjaa itsellesi vastauksia seuraaviin asioihin:

 • Tarkasta alustavasti oma tehtävänkuvaus ja kirjaa ylös mahdolliset muutostarpeet
 • Mieti ja valmistele konkreettisia, selkeitä ja mitattavia tavoitteita
 • Mitä osaamista tarvitset lisää oman tehtäväsi hoitamiseen?
 • Onko sinulla halukkuuksia uusiin tehtäviin Puolustusvoimissa tai kansainvälisiin tehtäviin?
 • Onko nykyinen toimintakyky riittävä tehtävääsi ja miten toimintakykyä voisi parantaa?
 • Onko työhyvinvoinnissa kehitettävää (työssäjaksaminen, johtaminen, motivointi, työajat)?

 3.       Kehittämissuunnitelma

Osaamisen kehittämissuunnitelmassa on suunniteltava henkilöiden osaamisen kehittämistarpeet tuleville vuosille. Samassa yhteydessä tarkastetaan aikaisempien suunnitelmien toteutuminen. Kehittämissuunnitelma on yksi peruste henkilön hakautumiseksi ja esittämiseksi koulutuksiin. Kehittämissuunnitelma laaditaan Puolustusvoimien tarvelähtöisesti, mutta erilaisten työtä tukevien koulutusten selvittäminen parantaa mahdollisuuksia niihin pääsyyn. Kehittämissuunnitelmaan liittyen valmistele oma näkemyksesi osaamisen kehittämisestä ja selvitä:

 • Ovatko edellisvuonna sovitut suunnitelmat toteutuneet?
 • Onko tehtävissä sellaisia vaatimuksia joihin tarvitaan lisää osaamista?
 • Mikä koulutus PV/ulkopuolinen parantaisi tehtävissä suoriutumista ja miksi?
 • Puuttuuko jotain tehtävässä vaadittavista koulutuksista?
 • Miten osaamista voitaisiin hankkia: (tehtäväkierto, mentorointi, itseopiskelu, koulutuksella jne.)
 • Millaista kansainvälistä aliupseerikoulutusta on tarjolla?

Annetut esimerkit ovat vain osa valmistautumista tukevia asioita. Hallintoyksikön aliupseeriliittoa edustava luottamusmies antaa lisää apua kehityskeskusteluihin liittyen.

Aliupseereiden ja mekaanikkojen työympäristössä vallitsee jatkuvan kiireen ilmapiiri ja se asettaa haasteita kehityskeskusteluiden laadukkaalle toteuttamiselle. Onnistumisen edellytyksenä on kuitenkin se, että keskustelut toteutetaan rauhallisessa ympäristössä ja niille on varattu riittävästi aikaa. Tämä on jokaisen yksilön oikeus ja siitä pitää huolehtia.


Tomi Malkamäki

Pääluottamusmies

Ilmavoimat

 • Säilytä kunniamerkkisi huolella

  Kunniamerkit ovat saajalleen arvokas kunnianosoitus. Kun merkit eivät ole käytössä, niitä kannattaa säilyttää huolellisesti ja mahdolliset tahrat ja muut käytön jäljet korjata mahdollisimman pian.

 • Tavoitteena toimiva urakierto

  Pääesikunta on julkaissut 21.9.2021 kehityskeskustelukierrosta 2021 – 2022 ohjaavan käskyn AR14534. Käsky antaa perusteita niin esimiehille kuin työntekijöillekin kehityskeskusteluun valmistautumisesta ja läpiviemisestä.

 • Hyvä käytös on sallittua

  Häirintää ja epäasiallista käytöstä tapahtuu yllättävän monessa työyhteisössä. Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen kohteluun mahdollisimman nopeasti siitä tiedon saatuaan. Jos tilanne pitkittyy, kohteeksi joutuneen terveys voi vaarantua, työyhteisö kuormittua ja hyvinvointi työpaikalla heikentyä.