Siirry sisältöön

Osaamisen kehittäminen on osa virkauraa

Aliupseerikoulutus lukeutuu Puolustusvoimissa annettavaan henkilöstön täydennyskoulutukseen. Miten se siis eroaa upseerikoulutuksesta? Täydennyskoulutus ei johda tutkintoon. Aliupseereiden täydennyskoulutuksella on kuitenkin tärkeä merkitys osaamisen nousujohteisessa kehittämisessä sekä suora vaikutus tehtävätasoilla etenemiseen.

Työnantaja määrittää eri tehtävätasoilla Ammattisotilas_aliupseeri_osaamisen_kehittäminenvaadittavat kelpoisuudet ja saavutetut täydennyskoulutuksen tasot, eli kansanomaisemmin ”virkaurakurssit”. Nykymuotoisen aliupseeriston koulutusta on sotakouluissa annettu kohta 10 vuotta, joten koulutettujen aliupseereiden määrä on jo suuri. Tehtäviä täytettäessä voidaankin näin ollen useammin vaatia myös koulutukseen liittyvien esitietovaatimusten täyttymistä. Aliupseerien tehtävien seuraajasuunnittelun tehostuessa on virkaurakoulutuksilla yhä selkeämpi rooli suunnitelmallisessa tehtäväntäytössä ja osaamisen kehittämisessä.

Kun aliupseeristo perustettiin 2007, syntyi tarve muuttaa entinen sotilasammattihenkilöstön koulutus aliupseeristolle soveltuvaksi. Samaan aikaan Puolustusvoimat on käynyt läpi rauhanajan suurimman organisaatiomuutoksen ja aliupseereiden tehtäväkenttä on laajentunut räjähdysmäisesti opistoupseeriston poistuman myötä. Koulutusjärjestelmä on ollut ja on edelleen suuren muutospaineen alla, jotta se voi vastata alati muuttuviin aliupseerien tehtäväkentän vaatimuksiin. On toisaalta hyvä, että koulutus ei sisällöllisesti ole staattista, vaan sitä voidaan muuttaa vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.

Työpaikkaohjaaja tukena opinnoissa

Luennot, oppitunnit, harjoitukset, verkko-opiskelu ja työssä oppiminen ovat koulutuksessa käytettäviä joustavia osaamisen hankintatapoja. Tässä yhtälössä kokeneella ja koulutusjärjestelmään perehtyneellä työpaikkaohjaajalla on suuri merkitys. Työpaikkaohjaaja tukee opiskelijan opintojen läpivientiä sekä ohjaa erilaisten vaihtoehtojen valinnassa. Tehtävä vaatii oman toimialan tuntemusta, koulutusjärjestelmän ja toimintaa ohjaavien prosessien ymmärtämistä ja työssä oppimiseen liittyen vahvaa toimialan työprosessien tuntemusta.  Uusien aliupseereiden ohjaaminen osaamisen kehittämisen polulla ei ole helppoa.

Ammattisotilas_aliupseeri_osaamisen_kehittäminen_Kuva_VesaTuovinenAliupseereiden täydennyskoulutuksessa muutos on pysyvä tila. Esimerkiksi kursseja kuvaavia nimiä on muutettu miltei vuosittain. Puolustushaarakohtaisista eroavaisuuksista huolimatta kokonaiskuvassa on kuitenkin menty hyvää suuntaan. Seuraava normipäivitys pitäisi ilmestyä loppusyksyn 2017 aikana. Suunnitellut muutokset ovat aikaisempia maltillisempia ja liittyvät jo olemassa olevien rakenteiden toteutuksien ohjaamiseen. Näitä ovat muun muassa yleistaso 2 -opintojen tosiasiallinen käyttöönotto. Aliupseereille suunnattavan täydennyskoulutuksen seuraavat kehittämiskohteet liittyvät sotakoulujen opetustehtävissä toimivien aliupseereiden opettajaosaamisen kehittämiseen ja sen osaamisen hankkimistapoihin.

Nousujohteista osaamisen kehittämistä

Aliupseerien koulutusjärjestelmä rakentuu nousujohteiselle osaamisen kehittämiselle. Perusta luodaan varusmiespalveluksen aikana. Ammattisotilas_aliupseeri_osaamisen_kehittäminen2Opinnoissa eteneminen on siirtymäkausien aikana ollut opiskelijoille välillä tuskaistakin, koska vanhojen opintojen hyväksiluvuista ja tarvittavista lisäopinnoista on ollut epäselvyyttä. Oma aktiivisuus ja työpaikkaohjaajan tuki auttaa tässäkin. Prosessit ovat valmiina, ne vain pitää tietää.

Työpisteillä onkin tärkeää käyttää aidosti aikaa koulutusten suunnitteluun, jotta paras toteutustapa löytyy niin yksilön kuin työyhteisön kannalta. Koulutuksen suunnittelu on jatkuva prosessi ja sen yksilöä koskettavat päivitykset tehdään osana kehityskeskusteluita.

Menestystä opintoihin!


Tomi Malkamäki

Pääluottamusmies, Ilmavoimat

  • Ammattisotilaalta edellytetty käyttäytyminen

    Virkamiehen ja ammattisotilaan käyttäytymisvelvoitteesta säädetään varsinaisesti virkamieslaissa, puolustusvoimalaissa ja rikoslaissa. Ammattisotilaan on hyvä perehtyä niiden keskeisiin sisältöihin.

  • Sinun edunvalvojasi

    Aliupseeriliiton päätehtävä on jäsenten tehokas edunvalvonta. Liitolla on vahva, koulutettu ja osaava edunvalvontaorganisaatio. Organisaatiolla on vankka kokemus, selkeä näkemys jäsenten mielipiteistä ja luottamukselliset suhteet työnantajaan. Liitto kouluttaa luottamusmiehet ja järjestää heille säännöllisesti täydennyskoulutusta.

  • Perheellisten virkamiesten erityiskorvauksiin muutoksia

    Perheellisen virkamiehen erityiskorvauksen maksamista jatketaan vuodella. Niissä tapauksissa, joissa virkamiehestä tulee ”reppuri” siirtovelvollisuuteen liittyen ja perhe jää asumaan vanhalle asuinpaikkakunnalle, perheelliselle virkamiehelle maksetaan erityiskorvausta.