Siirry sisältöön

Osaamisen kehittäminen on osa virkauraa

Aliupseerikoulutus lukeutuu Puolustusvoimissa annettavaan henkilöstön täydennyskoulutukseen. Miten se siis eroaa upseerikoulutuksesta? Täydennyskoulutus ei johda tutkintoon. Aliupseereiden täydennyskoulutuksella on kuitenkin tärkeä merkitys osaamisen nousujohteisessa kehittämisessä sekä suora vaikutus tehtävätasoilla etenemiseen.

Työnantaja määrittää eri tehtävätasoilla Ammattisotilas_aliupseeri_osaamisen_kehittäminenvaadittavat kelpoisuudet ja saavutetut täydennyskoulutuksen tasot, eli kansanomaisemmin ”virkaurakurssit”. Nykymuotoisen aliupseeriston koulutusta on sotakouluissa annettu kohta 10 vuotta, joten koulutettujen aliupseereiden määrä on jo suuri. Tehtäviä täytettäessä voidaankin näin ollen useammin vaatia myös koulutukseen liittyvien esitietovaatimusten täyttymistä. Aliupseerien tehtävien seuraajasuunnittelun tehostuessa on virkaurakoulutuksilla yhä selkeämpi rooli suunnitelmallisessa tehtäväntäytössä ja osaamisen kehittämisessä.

Kun aliupseeristo perustettiin 2007, syntyi tarve muuttaa entinen sotilasammattihenkilöstön koulutus aliupseeristolle soveltuvaksi. Samaan aikaan Puolustusvoimat on käynyt läpi rauhanajan suurimman organisaatiomuutoksen ja aliupseereiden tehtäväkenttä on laajentunut räjähdysmäisesti opistoupseeriston poistuman myötä. Koulutusjärjestelmä on ollut ja on edelleen suuren muutospaineen alla, jotta se voi vastata alati muuttuviin aliupseerien tehtäväkentän vaatimuksiin. On toisaalta hyvä, että koulutus ei sisällöllisesti ole staattista, vaan sitä voidaan muuttaa vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.

Työpaikkaohjaaja tukena opinnoissa

Luennot, oppitunnit, harjoitukset, verkko-opiskelu ja työssä oppiminen ovat koulutuksessa käytettäviä joustavia osaamisen hankintatapoja. Tässä yhtälössä kokeneella ja koulutusjärjestelmään perehtyneellä työpaikkaohjaajalla on suuri merkitys. Työpaikkaohjaaja tukee opiskelijan opintojen läpivientiä sekä ohjaa erilaisten vaihtoehtojen valinnassa. Tehtävä vaatii oman toimialan tuntemusta, koulutusjärjestelmän ja toimintaa ohjaavien prosessien ymmärtämistä ja työssä oppimiseen liittyen vahvaa toimialan työprosessien tuntemusta.  Uusien aliupseereiden ohjaaminen osaamisen kehittämisen polulla ei ole helppoa.

Ammattisotilas_aliupseeri_osaamisen_kehittäminen_Kuva_VesaTuovinenAliupseereiden täydennyskoulutuksessa muutos on pysyvä tila. Esimerkiksi kursseja kuvaavia nimiä on muutettu miltei vuosittain. Puolustushaarakohtaisista eroavaisuuksista huolimatta kokonaiskuvassa on kuitenkin menty hyvää suuntaan. Seuraava normipäivitys pitäisi ilmestyä loppusyksyn 2017 aikana. Suunnitellut muutokset ovat aikaisempia maltillisempia ja liittyvät jo olemassa olevien rakenteiden toteutuksien ohjaamiseen. Näitä ovat muun muassa yleistaso 2 -opintojen tosiasiallinen käyttöönotto. Aliupseereille suunnattavan täydennyskoulutuksen seuraavat kehittämiskohteet liittyvät sotakoulujen opetustehtävissä toimivien aliupseereiden opettajaosaamisen kehittämiseen ja sen osaamisen hankkimistapoihin.

Nousujohteista osaamisen kehittämistä

Aliupseerien koulutusjärjestelmä rakentuu nousujohteiselle osaamisen kehittämiselle. Perusta luodaan varusmiespalveluksen aikana. Ammattisotilas_aliupseeri_osaamisen_kehittäminen2Opinnoissa eteneminen on siirtymäkausien aikana ollut opiskelijoille välillä tuskaistakin, koska vanhojen opintojen hyväksiluvuista ja tarvittavista lisäopinnoista on ollut epäselvyyttä. Oma aktiivisuus ja työpaikkaohjaajan tuki auttaa tässäkin. Prosessit ovat valmiina, ne vain pitää tietää.

Työpisteillä onkin tärkeää käyttää aidosti aikaa koulutusten suunnitteluun, jotta paras toteutustapa löytyy niin yksilön kuin työyhteisön kannalta. Koulutuksen suunnittelu on jatkuva prosessi ja sen yksilöä koskettavat päivitykset tehdään osana kehityskeskusteluita.

Menestystä opintoihin!


Tomi Malkamäki

Pääluottamusmies, Ilmavoimat

  • Kehittämisajatukset edustajakokoukseen

    Valtionhallinnon sopimuskierros on parhaillaan käynnissä. Työnantajaa ja henkilöstöä edustavat toimijat yrittävät löytää yhteisymmärrystä työelämän tulevaisuuden kehittämistarpeista. Aliupseeriliittokin on mukana neuvotteluissa omien kehittämistavoitteidensa kanssa.

  • Vuosilomien suunnittelu

    Tulevan lomakauden lomat suunnitellaan vuoden alussa vuosilomasuunnitelmassa. Suunnitellut lomat vahvistetaan huhtikuun loppuun mennessä. Vahvistetuista lomista voidaan poiketa sopimalla tai erityisen painavasta syystä.

  • Yhteistoiminnalla tietoa päätöksenteon tueksi

    Yhteistoiminnan (YT) tarkoituksena on antaa henkilökunnalle vaikutusmahdollisuus omaan työhön liittyviin asioihin. Lisäksi työnantaja saa sen myötä tietoa työpaikan ja työolosuhteiden kehittämiseksi.