Siirry sisältöön

Muutoksia henkilöstöasioissa

Pääesikunta valmistelee uutta normia aliupseereiden keskitetystä urasuunnittelusta. Tarkoitus on liittää aliupseerin ylimmän vaativuusluokan tehtävät keskitetyn urasuunnittelun piiriin. Toteutuessaan tämä toisi aliupseereille mahdollisuuden suunnitelmalliseen tehtäväkiertoon.

Positiivista asiassa on se, että työnantaja alkaa nyt suunnitella mestaritason tehtävien täyttöä. Tähän saakka on ollut vallalla tilanne, missä tehtäviä laitetaan avoimiksi ja vaatimukseksi kirjataan mestariopinnot. Valinnat eivät kuitenkaan ole läheskään aina kohdistuneet opintovaatimukset täyttävään hakijaan, vaan sellaiseen, joka on katsottu sopivaksi. Tähän työnantajalla on toki täysi oikeus. Tällaisella menettelyllä on kuitenkin rapautettu mestariopintojen arvostusta sisältä päin.

Kolikolla on myös toinen puoli. Keskitetty urasuunnittelu tulee varmasti lisäämään aliupseereiden siirtoja hallintoyksiköstä toiseen, työnantajan tarpeeseen perustuen. Niin sanottujen pakkosiirtojen mahdollisuus siis kasvaa. Siirtovelvollisuus on kirjattu lakiin joten senkin asian kanssa on jokaisen sotilaan oltava sinut.

Samassa yhteydessä uudistetaan aliupseereiden henkilöasioiden hoitonormi. Normia on valmisteltu virkamiestyönä pääesikunnassa. Aliupseeriliittokin olisi mielellään osallistunut normin kirjoittamiseen jo valmisteluvaiheessa. Tällaisella aidolla yhteistyöllä on aiemmin saavutettu hyviä tuloksia. Nyt vaikuttamisen mahdollisuus jää lausunnon antamiseen. Molemmat valmisteilla olevat normit ovat meillä lausuttavina parhaillaan.

Puolustusministeriö ja pääesikunta ovat valmistelleet asetusmuutosta. Muutoksella mahdollistettaisiin sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneen upseerin nimittäminen vakinaiseen upseerin virkaan. Asiasta on tihkunut tietoa myös kentälle ja se aiheuttaa osin aiheellista huolta jäsenissämme. Asian valmistelussa on kuultu järjestöjä. Pääesikunnasta saamamme viestin mukaan kyseeseen tulisi korkeintaan muutama nimitettävä henkilö vuosittain. Siitä huolimatta, erityisesti Maavoimien esikunnassa on elätelty haaveita huomattavasti suuremmasta kandimäärästä. Kadettikurssien aloitusvahvuuksia ei kuitenkaan olla nostamassa.

Asetusehdotuksen perustelumuistiossa korostetaan tarvetta saada perusyksiköihin kokenutta henkilöstöä. Perustelu ontuu pahasti. Perusyksikössä päällikön ja varapäällikön tehtävät ovat niitä, joita ei aliupseeri voi tehdä. Kaikkia muita tehtäviä voi aliupseeri tehdä ja tekeekin jo. Aliupseerien koulutusta on kehitetty ja kehitetään edelleen, sieltä syntyy lisää osaamista joka päivä.

Aliupseeriliitto edellyttää että nykyiset aliupseeritehtävät pysyvät aliupseereilla, eikä esimerkiksi yksiköiden vääpeleiksi aleta kouluttaa upseereita.

Kesälomakausi on käynnistymässä, ottakaa aikaa itsellenne ja läheisille, ladatkaa akkunne ja viettäkää rentouttava loma!

Aurinkoisia lomakelejä toivoen!

Puheenjohtaja Jyrki Surkka

Aliupseeriliitto


  • Muutoksen aika

    Aliupseeriliitossa alkoi muutoksen aika, kun puheenjohtaja Mika Oranen ilmoitti luopuvansa tehtävästään ja tähtäävänsä uusiin haasteisiin. Orasen aikana tehtiin paljon liiton toimintaa kehittäviä ja toiminnan tehokkuutta parantavia toimia, jotka jäävät osaksi myös tulevaisuuden toimintaa.

  • Työmarkkinaneuvottelut pandemian varjossa

    Valtion virkaehtosopimusneuvottelut käynnistyivät alkuvuonna. Askelmerkit oli sovittu niin, että neuvottelujen tahti tihenee maaliskuun loppua kohden. Kukaan ei tuolloin vielä arvannut, että viimeiset viikot neuvoteltaisiin etänä, kukin neuvottelija omalla tahollaan.