Siirry sisältöön

Neuvottelutulos on hyväksytty

Kaikkiin aliupseereiden vaativuusluokkiin tulee yleiskorotus 1.4. alkaen. Palkkausjärjestelmää kehitetään lisäksi siten, että järjestelmä kannustaa hakeutumaan koulutukseen ja vaativampiin tehtäviin. AU-palkkausjärjestelmään perustetaan uusi vaativuusluokka, AU8.

Meneillään oleva sopimuskausi ulottuu vuodesta 2018

Signeeraus_Puhenjohtaja_Surkka_Kuva_AstaRuuskanen

Puheenjohtaja Jyrki Surkka valmistautuu allekirjoittamaan sopimuksen.

maaliskuun loppuun vuonna 2020. Sopimuskauden palkkavaikutukset ovat kaksivaiheiset niin, että keväällä 2018 toteutettiin yleiskorotus ja sen lisäksi neuvoteltiin 1.6.2018 voimaan tullut virastoeräratkaisu.

Myös kevään 2019 korotuksiin kuuluu kaikkiin vaativuusluokkiin tuleva yleiskorotus, joka on suuruudeltaan 1,1% tai vähintään 24 euroa. Lisäksi neuvoteltiin virastoerä, jonka suuruus on 0,75% aliupseerien kuukausittaisesta kokonaispalkkasummasta. Kevään 2019 korotukset tulevat voimaan 1.4.2019.

Valtiovarainministeriön ohjeiden mukaan virastoerät oli kohdennettava siten, että palkkauksella edistetään valtionhallinnon ja sen toimintayksiköiden tuloksellisuutta, kilpailukykyä osaavan henkilöstön saatavuudesta ja palveluksessa pysyttämiseksi sekä parannetaan naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa. Lisäksi todetaan, että eriä ei tulisi ilman perusteltua syytä osittainkaan toteuttaa yleiskorotuksena tai muuna kaikille tulevana korotuksena.

Keskeisimpänä saavutettuna tuloksena pidämme AU-palkkausjärjestelmän kehittämistä niin, että saamme avattua uuden vaativuusluokan, AU8:n. Vaativuusluokka nimettiin ”Päällikkö- ja/tai ydintoimintojen asiantuntijatehtäväksi” ja siihen sopivia, jo aikaisemmin kuvattuja tehtäviä löytyi kaikista tulosyksiköistä. Tasokuvauksen muiden vaativuusluokkien kuvauksiin ei tehty muutoksia, joten uuden vaativuusluokan avaaminen ei edellytä tehtävänkuvausten uudelleenkirjoituksia. Vaativuusluokkiin AU6 ja AU7 kohdennettiin varallisuutta niin, että järjestelmä kannustaa hakeutumaan koulutukseen ja vaativampiin tehtäviin.

Aliupseerien tehtävien kirjo on muuttunut melkoisesti kuluneen vuosikymmenen aikana. Opistoupseereilta on siirtynyt aliupseeristolle uusia vaativampia tehtäviä, joiden vaativuustasoon ei palkkausjärjestelmämme ole aikaisemmin taipunut. Tehdyllä ratkaisulla asia saadaan korjattua tilapäisesti. Tulevaisuus näyttää kuitenkin siltä, että myös jatkokehitykselle on tarvetta.

Neuvotteluissa pitkään mukana ollut lennokkitehtävissä toimivien lisä saatiin myös ratkaistua. Maalilennokkilennättäjän tehtävässä toimivalle aliupseerille maksetaan lennonvarmistusvastuulisän perusosaa. Lisä maksetaan IIA-luokan lentokelpoisuuden omaaville tehtävänhoitajille.

Lennokkialiupseerille, joka on suorittanut luokkaan IIB kuuluvan miehittämättömän sotilaslentolaite Orbiter-minilennokkijärjestelmän lennätyskoulutuksen ja joka kelpoisuuden ollessa voimassa toimii Orbiter-lennätystoimintaan liittyvässä tehtävässä, maksetaan erillinen kuukausittainen 150 euron suuruinen lisä. Neuvotteluissa saadun tiedon mukaan näitä kelpoisuuden omaavia lennättäjiä tullaan kouluttamaan niin, että heitä on neljä kaikissa maavoimien joukko-osastoissa.

Ilmatulenjohtajana toimivaan aliupseeriin sovelletaan lennonvarmistusvastuulisän perusosaa koskevia sopimusmääräyksiä. Lisä maksetaan voimassaolevan kelpuutuksen omaaville tehtävänhoitajille.

Sukellusrahan maksamista sovelletaan jatkossa siten, että myös helikopteripintapelastajan kelpuutuksen omaaville aliupseereille suoritetaan sukellusrahaa (yli 60 m) suuruinen palkkio suoritettua pintapelastustehtävää kohti. Kyseisen lisän suuruus on tällä hetkellä 69,76 euroa. Sukellusrahaa voidaan helikopteripintapelastajalle maksaa enintään neljältä tehtävältä kuukaudessa.

Kevään 2018 virastoeräneuvotteluissa parannettiin siirron vuoksi perheestään erillään asuvien virkamiesten palvelussuhteen ehtoja. Viime vuonna kohdennettiin varallisuutta erityiskorvauksen päivärahaan. Päivärahaa maksetaan aikaisempaa pidemmältä ajalta, ja pääosin myös aikaisempaa suurempana. Tämän kevään sopimusratkaisussa jatkettiin reppureiden tukemista niin, että lisättiin työnantajan kustantamia perheen asuinpaikkakunnan ja uuden palveluspaikkakunnan välisiä matkoja. Aikaisemmin virkamiehelle tai hänen perheenjäsenelleen korvattavia edestakaisia matkoja oli 52. Uuden sopimuksen mukaan niitä on 78.

Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä, ja molemmat neuvotteluosapuolet saivat toteutettua itse tärkeäksi koettuja asioita. Aliupseeriliiton laariin jäi kuitenkin vielä paljon edustajakokouksen hyväksymiä neuvottelutavoitteita tulevien sopimuskierrosten asialistoille.

AUpalkkataulukko01042019


Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Henkilöstön edustajien koulutus 2019

    Luottamusmiesten koulutusvuosi käynnistyy palkkausjärjestelmäkurssilla.Kurssilla luottamusmiehet perehtyvät palkkausjärjestelmään ja sopimuksiin. Koulutuksen keskiössä ovat tehtävänkuvaukset ja tehtävän vaativuuden arvioinnit.

  • Tämä on kunniatehtävä

    Pursimies Jere Mustonen (42) valittiin työpaikkansa aliupseerien varaluottamusmieheksi vuonna 2014. Tällä hetkellä hän toimii Maanpuolustuskorkeakoulun sekä Pääesikunnan ja sen alaisten laitosten aliupseereiden luottamusmiehenä.

  • Luottamusmiehet läsnä myös etänä

    Pirjo Räisänen toimii Merisotakoulun ja Rannikkoprikaatin aliupseereiden luottamusmiehenä. Korona-ajan haasteet synnyttivät edunvalvojalle uusia toimintamalleja, jotka ovat jääneet elämään myös tilanteen normalisoitua.