Siirry sisältöön

Palvelusaikakorvaus ja koulutustuki

Laki puolustusvoimista 46§ määrittelee, että määräaikaisessa sotilasvirassa palvelevalle maksetaan palvelussuhteen aikana uudelleen kouluttautumiselle koulutustukea tai palvelussuhteen päättyessä vastaavan suuruinen palvelusaikakorvaus.

Koulutustukea tai palvelusaikakorvausta maksetaan tällä hetkellä veronalaisesta palkkauksesta 12 % kultakin palveluskuukaudelta palvelussuhteen alusta lukien. Edellytys koulutustuen tai palvelusaikakorvauksen maksamiselle on, että palvelussuhde on kestänyt yhteensä vähintään kolme vuotta.

21.12.2012 annettiin pääesikunnasta määräys AI24162, jossa todetaan, että palvelusaikakorvauksen maksaminen edellyttää, että määräaikainen palvelussuhde puolustusvoimiin on päättynyt. Samassa määräyksessä ohjeistetaan, että joukko-osastot tekevät esityksensä palvelusaikakorvausten maksamisesta PEHENKOS:lle, joka ratkaisee voidaanko palvelusaikakorvausta maksaa edellä mainituilla perusteilla. Koulutustukea tai palvelusaikakorvausta ei makseta, jos virkamies on tarkoitus nimittää toistaiseksi puolustusvoimien muuhun sotilasvirkaan.

Määräaikainen aliupseeri työskenteli puolustusvoimissa kaksi viisivuotiskautta täyteen. Kolmas kausi olisi päättynyt 28.5.2019, mutta virkasuhde puolustusvoimiin raukesi 1.9.2018 kun henkilö nimitettiin toiseen valtion virkaan. Joukko-osasto teki ohjeistuksen mukaan esityksen Pääesikunnan henkilöstöosastolle palvelusaikakorvauksen maksamisesta, mutta Pääesikunta teki asiassa kielteisen päätöksen – palvelusaikakorvausta ei makseta. Aliupseeriliiton hallinto koki asian tärkeäksi ennakkotapaukseksi, ja päätti harkinnan jälkeen tukea jäsentä oikaisuvaatimuksen tekemisessä. Oikaisuvaatimuksessa, joka laadittiin yhteistyössä asianajotoimisto Lindellin kanssa, aliupseeri vaati, että hänelle maksetaan palvelusaikakorvaus koko palvelussuhteensa ajalta tai vähintään ainakin kahden ensimmäisen määräaikaisen virkasuhteensa ajalta.

Asiaa uudelleen harkittuaan Pääesikunnan henkilöstöosasto päätti, että täyteen palvelluilta kausilta (2 x 5 vuotta) palvelusaikakorvaus voidaan maksaa. Toisenlaiseen ratkaisuun päädyttiin Pääesikunnan tekemiin lisäselvityksiin perustuen. Lisäselvityksissä oli käynyt ilmi, että aliupseerille oli kerrottu, ettei hänelle ole tarjolla jatkoa tehtävässään määräaikaisuuden päättyessä. Tämä on heidän mukaansa voinut vaikuttaa hänen irtisanoutumispäätökseensä. Pääesikunnan linjauksen mukaan tätä ei kuitenkaan voi pitää ennakkotapauksena muita vastaavanlaisia päätöksiä tehtäessä. Löysässä hirressä eläminen jatkuu.

Puolustusvoimissa palvelee kymmeniä määräaikaisia aliupseereita, joilla viidentoista vuoden määräaikaisuuskatto tulee vastaan lähitulevaisuudessa. Nämä aliupseerit hyödyntävätkin nyt koulutustukea mahdollisuuksiensa mukaan, jotta varmistaisivat työllistymisensä myös tulevaisuudessa. Määräaikaisten aliupseereiden pitkät opintovapaat taas hankaloittavat joukko-osastojen toimintaa. Määräaikaiseen aliupseerin tehtävään palkatut henkilöt ovatkin nyt opintovapaalla, ja heidän jättämiään tyhjiä aukkoja paikkaamaan palkataan aliupseereita määräaikaiseen virkasuhteeseen! Oravanpyörä on valmis! 

Koulutustukea on kolmen palvelusvuoden jälkeen pääsääntöisesti myönnetty opintovapaalain mukaisista opinnoista aiheutuviin kustannuksiin. Joitakin muutoksia on tullut myös näiden maksamiseen. Esimerkiksi tietokonetta ei enää pidetä opinnoista aiheutuvana kustannuksena muuta kuin poikkeustapauksessa. Tietokone on kuulema jokaisen talouden vakiovaruste! Eletään kuitenkin aikaa, jolloin mobiililaitteet valtaavat tilaa vapaa-aikakäytössä. Mobiililaite ei kuitenkaan korvaa tietokonetta työ- tai opiskelutarkoituksessa, joten opintoja varten tietokone on hankittava.


Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuva: Eetu Koskelainen

  • Kutsumus luottamustehtäviin

    Vääpeli Kimmo Ojala (40) aloitti vuoden 2023 alussa Logistiikkalaitoksen valtakunnallisena luottamusmiehenä. 2. Logistiikkarykmentin luottamusmiehen tehtävästä koko Logistiikkalaitoksen luottamusmieheksi siirtynyt Ojala on tehtävästä innoissaan.

  • Työaikapankkien viidakko

    Työpaikan ulkopuolisessa elämässä on mahdollisuus valita pankkien välillä lähes rajattomasti. On liikepankkeja, osuuskassoja, investointipankkeja ja keskuspankkeja.

  • Luottamusmiesvaalit lähestyvät

    Nykyisten luottamusmiesten toimikausi päättyy 29.2.2024. Yhdistykset vastaavat uusien luottamusmiesten valinnasta omissa vastuujoukko-osastoissaan.