Siirry sisältöön

Luottamusmies joukko-osastossa

Luottari, liitonmies, edunvalvoja, henkilöstönedustaja, AY-mies. Puhekielestä löytyy useita erilaisia kansanomaisia termejä jäsenten valitsemalle edustajalle. Sopimusteksteissä virallinen termi henkilön sukupuolesta riippumatta on luottamusmies.

Käytettävästä nimityksestä riippumatta, on Ammattisotilas_Aliupseeri_TomiMalkamäki_KuvaRikuRissanenvalinnan taustalla ollut aina päämääränä löytää henkilö, joka nauttii joukon luottamusta ja kykenee edustamaan uskottavasti jokaista työpaikan jäsentä. Luottamusmies on ennen kaikkea yksi meistä. Hän on osa meidän työyhteisöä ja hänen toimintaansa ohjaavat yhteiset arvot ja tavoitteet.

Luottamusmiesten tehtävät ovat moninaiset ja riippuvat organisaation tehtävistä ja sen koosta. Luottamusmiehet ovat tärkeitä informaation välittäjiä niin työnantajien kuin työntekijöiden suuntaan ja hyvin toimiva ja aktiivinen luottamusmiesverkosto mahdollistaa toimivan työorganisaation. Luottamusmiesten päätehtävänä on sopimusten valvonta ja hän seuraa, tiedottaa, ohjaa ja tarvittaessa riitauttaa paikalliset sopimuksen soveltamiskäytännöt. Luottamusmies osallistuu myös säännönmukaisesti ja erikseen kutsuttaessa erilaisiin työryhmiin (yhteistoiminta, kehittämistyöryhmät, työsuojelu, työ-ja palvelusturvallisuus), joissa käsitellään hänen edustamansa henkilöstöryhmän asioita.

Aliupseereiden, lentokonemekaanikkojen ja mekaanikkojen tehtävänkuvausten arviointityöhön luottamusmies osallistuu paikallistason asiantuntijana. Arviointityössä korostuu koko tehtäväkentän hyvä tuntemus.

Luottamusmiehen tehtäväkenttä on siis erittäin laaja-alainen ja luottamusmiehelle tärkeä on kehittää omaa organisaatio-osaamistaan. Aliupseeriliiton AY-koulutusjärjestelmä tarjoaa teoreettisen pohjan osaamisen kehittämiselle, mutta luottamusmiehen suurin osaamisen kehittyminen tapahtuu aktiivisen työelämäkiinnostuksen ja organisaation toimintatapoihin perehtymisen kautta.

Aktiivinen toiminta

Lähellä kenttää, lähellä ääntä, lähellä kaikkea. Luottamusmiehen tärkein tehtävä on olla läsnä jäsenten arjessa työpisteillä. Jokaisen jäsenen tulee tietää miten oman luottamusmiehensä voi nopeasti tavoittaa paikasta ja ajasta riippumatta. Luottamusmiehen tulee myös säännönmukaisesti vierailla työpisteillä, eikä toiminta saa olla vain mystistä sähköpostitiedotteiden lähettämistä. Työpistekäyntien yhteydessä Luottamusmies ohjaa jäsenistöä palvelussuhteisiin liittyvissä asiakysymyksissä ja jäsen luottamusmiestä omaan työhönsä liittyvissä asiakokonaisuuksissa. Vain aktiivisella vuoropuhelulla luottamusmies saa parhaat mahdolliset toimintaedellytykset kaikkien yhteisenä edustajana.

Jäsenistön tulee myös aktiivisesti käyttää luottamusmiesten osaamista ja hänen aseman tuomia vaikutusmahdollisuuksia työpaikoilla työelämän kehittämisessä. Luottamusmies voi auttaa jäseniä kehityskeskusteluihin, tehtävänkuvauksiin, virkamatkustamiseen, vuosilomamääräyksiin, virkamiehen siirtoihin liittyvissä asiakysymyksissä.

Jäsenellä on oikeus saada apua ja luottamusmiesten on hyvä muistaa, että jäsenistön luottamus mitataan vaaleilla, mutta käytännön työssä se pitää joka päivä ansaita uudestaan, jolloin jokainen työpisteillä voi todeta ”luottamusmies on yksi meistä ja luotan häneen”.

Tomi Malkamäki
Pääluottamusmies
Ilmavoimat

Kannen kuva: Marit Lammes


  • Täydennyskoulutuksen vaikutus palkkaukseen

    Pääesikunta julkaisi kesäkuussa 2020 ohjeen aliupseeriston täydennyskoulutuksen opintokokonaisuuksien tarkennuksista. Ohjeessa viitataan Puolustusvoimien täydennyskoulutusnormiin HP910.

  • Valtion virka- ja työehtosopimus 2018 – 2020

    Pääsopijajärjestöt JHL, JUKO ja PARDIA ovat päässeet sopimukseen Valtion virka- ja työehdoista. Sopimuskausi on 26 kuukautta (1.2.2018  31.3.2020). Siinä sovittiin palkankorotuksista ja joistain tekstimuutoksista.