Siirry sisältöön

Vahvistettu tehtävänkuvaus on palkanmaksun peruste

Vuosittainen kehittämiskeskustelukierros lähenee loppuaan. Keskustelun yhteydessä jokaikinen virassa oleva aliupseeri on tarkistanut oman tehtävänkuvauksensa ajantasaisuuden. Jos vahvistetun tehtävänkuvauksen sisältöön on todettu tulleen muutoksia, on samantien aloitettu kuvauksen päivitystyö.

Vastuu tehtävänkuvauksen oikein kirjoittamisesta on sen allekirjoittajilla, eli esimiehellä ja työntekijällä. Paikalliseen luottamusmieheen voi olla yhteydessä, jos haluaa neuvoa ja opastusta sanamuotoihin tai sisällön asetteluun. Tehtävän sisältöön ei luottamusmies tietenkään vaikuta.

Kun tehtävänkuvaus on laadittu, sen allekirjoittaa sähköisesti ensin tehtävänhoitaja ja sen jälkeen esimies. Allekirjoittamisajankohdalla on merkitystä siinä tapauksessa, että arvioinnin jälkeen tehtävän vaatiluokka muuttuu. Uusi vaativuusluokka tulee voimaan allekirjoittamista seuraavan kuukauden alusta lukien. Samasta hetkestä alkaa joko takautuva palkanmaksu tai liikaa maksetun palkan takaisinperintä.

Allekirjoitetun tehtävänkuvauksen perusteella tehdään siis tehtävän vaativuudenarviointi. Tehtävien vaativuutta arvioidaan kolmiportaisesti: paikallisella, alueellisella ja keskushallintotasolla. Kaikki kolme porrasta arvioivat tehtävän samoin perustein. Tehtäviä arvioimassa on sekä henkilöstön edustajia että työnantajien edustajia. Jokainen porras arvioi tehtävän pelkästään tehtävänkuvaukseen kirjoitetun sisällön perusteella. Sillä, kuka tehtävää hoitaa, ei ole tehtävän vaativuudenarvioinnin kannalta mitään merkitystä.

Komentaja vahvistaa vaativuusluokan

Kun tehtävä on arvioitu, hallintoyksikön komentaja vahvistaa vaativuusluokan. Komentajalla ei ole mahdollisuutta vahvistaa tehtävää mihinkään muuhun vaativuusluokkaan kuin siihen, mihin se on arviointiryhmien toimesta arvioitu. Koska kyse on ihmisten tekemästä arvioinnista, on vastaan tullut tilanteita, joissa tehtävänhoitaja on ollut sitä mieltä, että hänen tehtävänsa on arvioitu väärin. Paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen luottamusmies kertovat kysyttäessä perusteita arvioinnille.

Ellei luottamusmiehiltä saadut vastaukset tyydytä, ja ollaan vieläkin eri mieltä arvioinnin lopputuloksesta, voidaan pyytää tehtävän uudelleenarviointia. Tämä uudelleenarviointipyyntö tehdään aina hallintoyksiköstä, eli joukko-osaston henkilöstöosaston kautta. Ellei tämäkään johda tyydyttävään lopputulokseen saadaan asia ratkaistua lopullisesti siten, kun erimielisyyksien käsittelystä on sovittu valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimuksessa. Eli aloitetaan prosessi joukko-osastossa käytävällä välittömällä neuvonpidolla. Asian vieminen näin pitkälle on äärimmäisen harvinaista. Itse en tiedä yhtään tähän asti päätynyttä erimielisyystapausta.

Uuden vaativuusluokan tehtävien arviointi

Saimme viime keväänä kehitettyä palkkausjärjestelmäämme niin, että avattiin uusi vaatiluokka AU8. Uusi palkkausluokka on tietenkin herättänyt paljon mielenkiintoa – minkä tyyppisiä tehtäviä tähän vaatiluokkaan on arvioitu? Kyseessä on nimensä mukaisesti päällikkö- ja/tai ydintoimintojen asiantuntijatehtävät. Tehtävissä korostuu toimintavapaus ja itsenäisyys. Tehtävien hoito perustuu pitkäaikaiseen harjaantumiseen ja laajaan asiantuntemukseen. Tehtävässä korostuu usein oman alan kehittämis- tai johtamisvastuu.

Tehtäviä on arvioitu vaatiluokkaan 8 lähes kaikilla aloilla. Listauksesta löytyy mm lentokonehuoltomestari, sotilasopetuslaitoksen opettaja, aluksen konepäällikkö, kunnossapitoalan toimialapäällikkö, operaatiokeskusmestari, sektorinjohtaja (vast) joukko-osastossa, tiedustelualan vanhempi operaattori, tietojärjestelmän pääkäyttäjä, turvallisuuspäällikkö, aluksen sähköalan päärakennusvalvoja ja esikuntamestari. Kaikki kyseisten tehtävänimikkeen tehtävät eivät suinkaan ole arvioitu AU8:aan, vaan tehtävänkuvaukseen kirjatut tehtävän sisällöt ratkaisevat.

Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • YT-edustajalla on oikeus koulutukseen

    Aliupseeriliiton yksi edunvalvonnan kokonaisuuksista on aktiivitoimijoiden kouluttaminen. Koulutetut ja osaavat luottamusmiehet, yhteistoimintaelimen jäsenet ja yhdistysten puheenjohtajat ovat parasta palvelua jäsenillemme.

  • Ammattisotilaan fyysinen toimintakyky

    Otsikon mukainen uusi määräys HQ1056 annettiin Pääesikunnasta joulun alla lahjaksi henkilöstölle yhdessä Ammattisotilaan perustaito-määräyksen (HQ1015) kanssa.

  • Kansainväliset tehtävät

    Puolustusvoimat ylläpitää ja kehittää palkatun henkilöstön kansainvälistä osaamista. Kansainväliset tehtävät ovat osa henkilöstön ammattitaidon kehittämistä ja tehtäväkiertoa kaikissa henkilöstöryhmissä.