Siirry sisältöön

Lomakausi lähestyy

Vuosiloman tarkoituksena on palautua työstä. Lomaile hyvällä omallatunnolla – kehosi ja aivosi tarvitsevat sitä.

Virkamies ansaitsee lomapäivänsä lomanmääräytymisvuoden (1.4.2022 – 31.3.2023) aikana tekemiensä täysien lomanmääräytymiskuukausien perusteella. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jolloin virkamies on ollut virassa tai virkasuhteessa vähintään 18 kalenteripäivää.

Arkipäivät kuluttavat vuosilomaa. Arkipäiviksi ei  lueta lauantaita, sunnuntaita, kirkollisia juhlapäiviä, jouluaattoa, juhannusaattoa ja itsenäisyys- ja vapunpäivää. Tavallisella kalenteriviikolla lomaa kuluu viisi päivää. Lomaviikkojen väliin jäävät lauantait ja sunnuntait kuuluvat lomaan, vaikka eivät kuluta lomapäiviä. Sama koskee myös muuta seitsemän vuorokauden pituista, lomapäivällä alkavaa ja päättyvää jaksoa, jonka kaikki arkipäivät ovat lomapäiviä.

Vuosilomasta on annettava 20 päivää yhdenjaksoisena lomakaudella. Tästä voidaan poiketa virkamiehen kanssa sopien siten, että vähintään 10 lomapäivää annetaan yhdenjaksoisena ja tämän ylittävä loman osa yhdessä tai useammassa jaksossa. Virasto ja virkamies voivat sopia, että jäljellä olevat lomapäivät sijoitetaan ajanjaksolle, joka alkaa sen kalenterivuoden alusta jolle lomakausi sijoittuu ja päättyy ennen seuraavan vuoden toukokuun 1. päivää. Vuoden 2023 lomapäivät on siis käytettävä 30.4.2024 mennessä.

Pääesikunnan ohjeen mukaan vuosiloma on annettava aina lähtökohtaisesti yhtäjaksoisena. Mikäli loma on tarpeellista pilkkoa osiin esimerkiksi viikonlopun osalta, pitää pilkkomiselle olla toiminnallinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi työvuoroluettelon mukainen työvuoro tai varallaolo. Vapaapäivä ei voi olla peruste loman pilkkomiseen.

Työnantaja päättää vuosiloman ajankohdasta

Lomakausi alkaa 1.6. ja päättyy 30.9. Työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan, kuultuaan asiassa ensin virkamiestä. Työnantaja noudattaa tasapuolisuutta henkilöstön lomien sijoittelussa. Työnantaja vahvistaa vuosilomasuunnitelman lomavuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Vahvistetusta lomasuunnitelmasta voidaan poiketa vain sopimalla virkamiehen ja työnantajan välillä, ellei kysymyksessä ole erittäin painava syy. Tämän syyn tulee liittyä julkisen vallan käyttöön, tai se on välttämätöntä julkisyhteisön laissa säädettyjen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Virkamiehellä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että vuosiloman saa pitää suunniteltuna ajankohtana. Virkamiehellä on myös oikeus saada korvausta, mikäli vahvistetun vuosiloman siirtämisestä tai keskeyttämisestä aiheutuu virkamiehelle vahinkoa. Tällainen vahinko on esimerkiksi matkalippujen tai majoitusten peruuttamisesta syntyneet kulut. Syntynyt kulu on aina pystyttävä osoittamaan tositteilla.

Sairastuminen vuosilomalla

Jos sairastut kesken vuosiloman, ilmoita asiasta välittömästi työnantajalle. Joukko-osastoilla on omat ohjeensa, miten toimia sairastumistapauksissa. Selvitä ennen lomaasi joukko-osastosi käytännöt tai ota sairastapauksen sattuessa heti yhteyttä esimieheesi.

Mikäli sairastut kesken vuosiloman, voidaan työkyvyttömyyden takia käyttämättä jääneitä lomapäiviä siirtää. Lomapäivien siirtämisen edellytyksenä on, että virkamies pyytää lomansa siirtoa. Siirtopyyntö suositellaan tehtäväksi kirjallisesti, mikäli se vain on mahdollista. Pyyntö tulee tehdä viivytyksettä, mutta hyväksyttävästä syystä pyyntö voidaan esittää myöhemminkin. Vuosilomapäivien siirtämiseksi virkamiehen tulee toimittaa työnantajalle lääkärintodistus.

Vuosiloman siirtäminen tapahtuu siitä päivästä alkaen, milloin sairastumisesta on ilmoitettu ja lääkärintodistus on esitetty. Sairauden takia siirretyt vuosilomat tulee antaa samalla lomakaudella tai viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli loman antaminen edellä mainittuna ajanjaksona ei ole mahdollista, se voidaan antaa seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Siirretty vuosiloma ei siis automaattisesti siirry alkuperäisen vuosiloman jatkoksi. Virkamiehelle tulee antaa tilaisuus kertoa mielipiteensä ennen ajankohdan vahvistamista. Siirretyn loman ajankohta tulee saattaa virkamiehelle tiedoksi vähintään kaksi viikkoa ennen loman alkamista tai mikäli se ei ole mahdollista, vähintään viikko ennen loman alkamisajankohtaa.

Riku Rissanen

Maavoimien pääluottamusmies

Kuvat: Asta Ruuskanen

  • Muodollisesti(kin) pätevä

    Täydennyskoulutus eli tuttavallisemmin virkaurakurssit. Asia, joka herättää keskustelua ja tunteita aliupseereiden keskuudessa. Suhtautuminen täydennyskoulutukseen on kirjavaa; toiset pääsevät, toiset joutuvat, toiset eivät pääse vaikka haluavat ja toiset eivät missään nimessä halua. Tärkeintä on kuitenkin se, että jokainen tiedostaa virkaurakurssien ja muun täydennyskoulutuksen merkityksen omalla uralla etenemisen kannalta.

  • Syksyn täydennyskoulutushaku on käynnistymässä

    Lähiaikoina TORNI:n etusivulle ilmestynee tiedote syksyn täydennyskoulutushaun käynnistymisestä. Määräpäivä ensi kevään kursseille hakeutumisille on 1.10.2021. Mitä tuo määräpäivä tarkoittaa ja miten ja millä perusteilla koulutuksiin haetaan?

  • Ylentäminen ja palvelusarvon antaminen

    Ammattisotilaana palveleva aliupseeristo käyttää Puolustusvoimissa palvellessaan palvelusarvoja sotilasammattihenkilöstä sotilasmestariin. Aliupseerilla on palvelusarvonsa ohella myös oma reservin sotilasarvo, joka voi olla sama tai eri kuin aliupseerin palvelusarvo.