Siirry sisältöön

Merivoima-aliupseerien Nordefco-yhteistyö

Working Group Navy Senior Non-Commissioned Officer (WG SNCO) on ensimmäinen yhteispohjoismainen merivoima-aliupseerien välinen työryhmä Nordefco-yhteistyön piirissä. Ryhmää johtaa suomalainen aliupseeri.

Sotilasyhteistyö on arkipäivää pohjoismaiden merivoimien välillä. Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan merivoimat ja merivoimien aliupseerit tietävät kuitenkin aliupseerien välisistä yhteistyömahdollisuuksista suppeasti. Suomen merivoimien esityksestä Nordefco-yhteistyön piiriin perustettiin merivoima-aliupseerien työryhmä vuonna 2018.

Työryhmän puheenjohtajamaa on Suomen merivoimat ja vetäjänä toimii pursimies Jani-Juhani Pekkarinen. Norjan, Ruotsin ja Tanskan merivoimia edustavat puolustushaaransa vanhin sotilasmestari.

Työryhmä kartoittaa merivoima-aliupseerien välisiä yhteistyömahdollisuuksia pääsääntöisesti kokeneiden aliupseerien näkökulmasta. Tällä tarkoitetaan yleisesti pursimiehiä, ylipursimiehiä ja sotilasmestareita.

Kahden vuoden aikana ryhmä on tunnistanut neljä kokonaisuutta, joiden ympärillä nähdään mahdollisuuksia löytää keskinäistä synergiaa ja kustannustehokkuutta sekä vahvistaa osaamista niin yhteisesti kuin kansallisesti.

1.    Johtajuus ja johtamisen tavat merivoimallisessa toimintaympäristössä. Sotilaskulttuurien ja toimintatapojen välisten erojen ymmärtäminen koulutuksessa, harjoittelussa, työssä oppimisessa, mentoroinnissa ja ammatillisissa standardeissa.

2.    Pohjoismaisten asevoimien ja merivoimien standardien ja eettisen päätöksenteon periaatteiden ymmärtäminen ja tunteminen.  

3.    Merivoimien operaatioympäristöjen asettamien vaatimusten tunteminen henkilöstö- ja osaamisnäkökulmasta.

4.    Parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtaminen aselajiosaamisessa, koulutus- ja harjoitustoiminnassa, strategisen tason johtamisessa, CSEL-instituutiossa sekä henkilöstövaihtomahdollisuuksien kartoittaminen.

Edellä mainittujen kokonaisuuksien perusteella työryhmä on tehnyt kaksi suositusta pohjoismaiden merivoimille. Ryhmä on esittänyt perustettavaksi vuosittain järjestettävän Nordic Navy Senior Enlisted Symposium -tapahtuman sekä Nordic Navy CSEL Platform -asiantuntijaryhmän. Molempien tarkoituksena on kehittää merivoima-aliupseerien osaamisen jakamista, oppia toisiltamme, löytää synergiamahdollisuuksia ja laajentaa keskinäistä tuntemusta sekä verkostoitua.

Työryhmän työskentelymetodologia perustuu jatkuvaan Bottom Up – Top Down prosessiin. Kokoamme keskinäisiä ideoita, mahdollisuuksia ja suosituksia. Nämä esitetään jokaisen osallistujamaan edustajan toimesta kansalliselle merivoimalle. Tukea saavat aiheet palaavat jatkotyöskentelyyn ja niiden perusteella ryhmä laatii laajemmat suositukset kansallisille merivoimille.
 
Työryhmän työtä kuvaa pikkuhiljaa eteneminen, laaja ja monitahoinen keskustelu, avoimuus, konsensuksen löytäminen ja diplomatia. Mitä enemmän tietotaito ja ymmärrys toisistamme on lisääntynyt, niin sitä enemmän olemme löytäneet pohtimisen arvoisia alueita aliupseerien yhteistyölle.

Työryhmän vetäjänä olen saanut runsaasti oppia ja kokemusta monikansallisen työryhmän vetämisestä ja päivittäisen työskentelyn koordinoinnista. Vastuulle kuuluvat käytännön yhteydenpito, VTC- ja työkokousten järjestäminen ja vetäminen sekä raporttien laatiminen ryhmän toiminnasta.

Kokemukseni ja työryhmän saaman palautteen perusteella ryhmä nähdään kaikkien osallistujavaltioiden merivoimissa ammattimaisesti korkeatasoisena työskentelyalustana. Ryhmän on todettu löytäneen uusia ja toteuttamisen arvoisia merivoima-aliupseerien yhteistyömuotoja. Näiden avulla on mahdollista kehittää pohjoismaisia merivoimia niin monikansallisesti kuin kansallisesti.
 

NORDEFCO WG NAVY SNCO Project Manager

Pursimies Jani-Juhani Pekkarinen
Kuva: Johan Reinboth

Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO)

Pohjoismaisella puolustusalan yhteistyöllä (NORDEFCO) tavoitellaan verkottumisen tuottamaa etua puolustuskyvyn kehittämiselle ja käytölle. Yhteistyön perustaa lujitetaan yhteisillä puolustuspoliittisilla tavoitteilla ja puolustusvoimien käytännön yhteistyöllä.

Sotilaallisesti yhteistyön syventämisellä haetaan yhteensopivuutta, joka mahdollistaisi jatkossa Pohjoismaiden puolustusvoimien nykyistä tiiviimmän yhteistoiminnan koulutuksessa, harjoituksissa, puolustusmateriaalihankinnoissa ja kriisinhallintaoperaatioissa. Yksi keskeisimmistä tavoitteista on myös Pohjoismaiden strategisen ja operatiivisen yhteistoimintakyvyn kehittäminen kriisin ja konfliktin aikana.

Lisäksi yhteistyöllä haetaan kustannustehokkuutta, jolla turvataan voimavaroja tärkeimpien operatiivisten suorituskykyjen kansalliselle kehittämiselle ja käytölle.

Sotilaallista yhteistyötä tehdään viidellä osa-alueella: suorituskyvyt, puolustusmateriaali, henkilöstöhallinto ja koulutusjärjestelmät, harjoitukset ja opetustilaisuudet sekä operaatiot. Nordefcolla ei ole pysyviä poliittisen tason rakenteita.

Puheenjohtajuus Nordefcossa kiertää Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä vuosittain.

Lähde: Puolustusministeriö

  • Monipuolinen työ ja mahdollisuus vaikuttaa

    Vuoden aliupseeri, ylikersantti Janne Turunen on esimiesten ja alaisten arvostama sotilas. Hän on peruskoulutukseltaan jalkaväen aliupseeri ja toiminut koko palvelusuransa jalkaväen perusyksikön kouluttaja tehtävissä.

  • Ennakkoluuloton, aktiivinen ja osaava ylivääpeli

    Aliupseeriliiton hallitus valitsi ylivääpeli Ville Tommolan (41) Vuoden aliupseeriksi. Tommola on omalla työpaikallaan laajalti arvostettu sekä työtovereiden että esimiesten silmissä. Hänet nähdään ennakkoluulottomana, aktiivisena ja osaavana työntekijänä.

  • Vierivä kivi ei sammaloidu

    Marit Lammes (54) siirtyi 27 vuoden jälkeen Puolustusvoimista valvomaan aliupseerien etuja. Lammes aloitti valtakunnallisena pääluottamusmiehenä Aliupseeriliiton toimistolla huhtikuussa.