Siirry sisältöön

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma työn alla

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työterveyshuolto on toimintaa, jonka järjestää ja kustantaa työnantaja ja joka tukee työntekijöiden työkykyä. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja.

Työterveyshuoltolain 14 §:n pykälän mukaan työnantaja voi lakisääteisten työterveyshuoltopalveluiden lisäksi järjestää työntekijöille myös sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluita. Sairaanhoidon osalta Puolustusvoimissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Valtiovarainministeriön määräystä valtion henkilöstön työterveyshuollosta ja siihen kuuluvasta maksuttomasta sairaanhoidosta.

Pääesikunnan koulutusosasto valmistelee tavoitteita ja linjauksia työntekijöiden edustajien ja työterveyshuollon kesken osana työterveyshuollon työterveysyhteistyötä. Työterveyshuollon yksityiskohtaisen sisällön määrittää Pääesikunnan logistiikkaosasto ja se esitetään Sotilaslääketieteen keskuksen laatimassa Puolustusvoimien työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.

Valtakunnallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2021

Puolustusvoimien valtakunnallisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimisen johtaa Sotilaslääketieteen keskuksen työterveyshuollon ylilääkäri. Se valmistellaan yhteistyössä pääesikunnan koulutusosaston kanssa. Toimintasuunnitelma antaa raamit työterveyshuollon järjestämiselle ja suuntaviivat hallintoyksiköiden työterveyshuollon toteuttamiseen. Toimintasuunnitelman tavoitteina ovat työntekijöiden työkyvyn aktiivinen seuranta ja tuki, tiivis työterveysyhteistyö ja terveystarkastuksien laadun kehittäminen.

Vuoden 2021 suunnitelmasta on pyydetty henkilöstöjärjestöiltä lausunnot alkukesän aikana. Ennen suunnitelman vahvistamista suunnitelma esitellään alkusyksystä Puolustusvoimien työ- ja palvelusturvallisuuden keskustoimikunnan kokouksessa. Aliupseeriliittoa varsinaisena jäsenenä edustaa pääluottamusmies Terho Eironen, varalla pääluottamusmies Marit Lammes.

Valtakunnallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on tarkoitus vahvistaa syksyn aikana. Toimintasuunnitelman sisältöön pureudutaan tarkemmin mahdollisesti jo seuraavassa lehdessä.

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Perheellisten virkamiesten erityiskorvauksiin muutoksia

    Perheellisen virkamiehen erityiskorvauksen maksamista jatketaan vuodella. Niissä tapauksissa, joissa virkamiehestä tulee ”reppuri” siirtovelvollisuuteen liittyen ja perhe jää asumaan vanhalle asuinpaikkakunnalle, perheelliselle virkamiehelle maksetaan erityiskorvausta.

  • Kielitaidon kehittäminen on tärkeää

    Puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin sisältyy kansainvälistä toimintaa. Siksi kielitaito on tärkeä osa Puolustusvoimien henkilöstön osaamisvaatimuksia. Jokainen aliupseeri voi parantaa valmiuksiaan kielitaidon osalta.

  • Yhteistoiminta hallintoyksikössä

    Yhteistoiminta on työtehtäviin, työskentelytapoihin, työympäristöön, työkaluihin ja työaikoihin vaikuttamista. Työnantajan erityispiirteistä johtuen vaikuttamisen on Puolustusvoimissa oltava oikeaaikaista ja tapahduttava oikeassa paikassa.